อาจารย์ ดร.ปณิธาน วนากมล


           

ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย) ปณิธาน วนากมล
ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) Panitarn Wanakamol

ห้องทำงาน 19-811 
โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ 18556
E-mail : panitan@g.swu.ac.th

คุณวุฒิและสาขาวิชา
B.S. (Material Science and Engineering) Cornell University
Ph.D. (Material Science and Engineering) Massachusetts Institute of Techanology

ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์

ผลงานทางวิชาการ (งานวิจัย เอกสารประกอบการสอน ตำรา บทความ หรือ อื่นๆ)

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ (Publications)
1. Panitarn Wanakamol. “Deformation Behavior of Cylindrical Block Copolymer Bicrystal: Pathway to Understanding Block Copolymer Grain Boundaries”
2. Bamberg E., Grippo C. P., Wanakamol P., et al. “A Tensile Test Device for In Situ Atomic Force Microscope Mechanical Testing,” Precision Engineering-Journal of the International Societies for Precision Engineering and Nanotechnology 30 (1): 71-84, January 2006.

ประสบการณ์การสอน (ชื่อวิชาที่เคยสอน)
1. ฟิสิกส์ทั่วไป
2. ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน
3. ภาษาอังกฤษสำหรับฟิสิกส์
4. กลศาสตร์
5. ฟิสิกส์ของของแข็ง