ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงศักดิ์ พงษ์หิรัญ


           

ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย) ทรงศักดิ์ พงษ์หิรัญ 
ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) Songsak Phonghirun

ห้องทำงาน 19-1607 
โทรศัพท(02) 649-5000 ต่อ 18563
E-mail : songsak@g.swu.ac.th

คุณวุฒิและสาขาวิชา
B.Sc. (Physics) Moscow State University, Russia (2002)
M.Sc. (Physics) Moscow State University, Russia (2004)
Ph.D. (Physics) Moscow State University, Russia (2007)


UNESCO/Russian Federation Co-Sponsored Fellowships "Sustainable and Renewable Energy Sources"

ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผลงานทางวิชาการ (งานวิจัย เอกสารประกอบการสอน ตำรา บทความ หรือ อื่นๆ)
1. เอกสารประกอบการสอนวิชา Renewable Energy (2557)

งานวิจัย
1. Magnetism and magneto-optics, Renewable Energy

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ (Publications)
1. Buravtsova, V.E., Ganshina, E.A., Gushchin, V.S., Kalinin, Yu.E., Phonghirun, S., Sitnikov, A.V., Stogney, O.V., Syriev, N.E., Giant magnetoresistance and magnetooptical properties of granular metal-dielectric nanocomposites, Izvestiya Akademii Nauk. Ser. Fizicheskaya 67 (7), 2003, pp. 918-921 
2. Gushchin, V.S., Kalinin, Yu.E., Lebedeva, E.V., Phonghirun, C., Sitnikov, A.V., Syr'ev, N.E., Trofimenko, I.T., Kim, Ch.G., Influence of percolation process on FMR and magneto-optical properties of granular nanocomposites, Izvestiya Akademii Nauk. Ser. Fizicheskaya 68 (5) , 2004, pp. 717-720 
3. Buravtsova V. E., Guschin V. S., Kalinin Yu. E., Kirov S. A., Lebedeva E. V., Phonghirun S., Sitnikov A. V., Syr'ev N. E. and Trofimenko I. T. Magnetooptical properties and FMR in granular nanocomposites (Co84Nb14Ta2)x(SiO2)100-x // Central European Journal of Physics 2(4) 2004, 566-578
4. Vyzulin, V.A. , Buravtsova, V.E. , Gushchin, V.S. , Ganshina, E.A. , Kalinin, Yu.E. , Lebedeva, E.V. , Sitnikov, A.V. , Syriev, N.E. , Phonghirun, S., Magnetic and magneto-optical properties of ferromagnetic - Ferroelectric nanocomposites, Bulletin of the Russian Academy of Sciences: Physics 70 (7) , 2006, pp. 1075-1078 
5. Gan’shina E.A., Lebedeva E.V., Phonghirun S., Syr’ev N.E., Vyzulin S.A. Magnetooptical properties and ferromagnetic resonance in multiplayer CoFeZr- a-Si films // II International conference “ Electronics and applied physics”, Kyiv, Ukraine, 2006, 26 – 27.
6. Gan’shina E.A., Kalinin Yu.E., Phonghirun S., Scherbak P.N., Tulsky I.I.,Vashuk M.V.Optical and magneto-optical properties of {Co0.45Fe0.45Zr0.1/a-Si}n multilayers // Journal of non-crystalline solids 2007, 353, 8-10.
7. Gan’shina E. A., Perov N. S., Phonghirun S., Migunov V. E., Kalinin Yu. E., and Sitnikov A. V. Enhancement of Magneto-Optical Response in Nanocomposite–Hydrogenated Amorphous Silicon Multilayers // Izvestiya Rossiiskoi Akademii Nauk. Seriya Fizicheskaya,
2008, Vol. 72, No. 10, pp. 1455–1457.
8.ทรงศักดิ์ พงษ์หิรัญ, การศึกษาปรากฏการณ์ทัศนศาสตร์แม่เหล็กของเคอร์แบบตามขวางในแม่เหล็กเฟอร์โร, วารสารวิทยาศาสตร์ มศว ปีที่ 27 ฉบับที่ 1 (2554)

9. Buravtsova V., Gan'shina E.A., Lebedeva E., Syr’ev N., Trofimenko I., Vyzulin S., Shipkova I., Phonghirun S., Kalinin Y.E., Sitnikov A.V., The Features of TKE and FMR in Nanocomposite-Semiconductor Multilayers, Solid State Phenomena Vols 168 - 169 (2011) P.533-536
10.ทรงศักดิ์ พงษ์หิรัญ, ธัญนพ นิลกำจร, ผลของมุมเอียงของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ในพื้นที่ มศว, วารสารวิทยาศาสตร์ มศว ปีที่ 28 ฉบับที่ 2 (2555)
11.ทรงศักดิ์ พงษ์หิรัญ, ปรากฏการณ์ทัศนศาสตร์แม่เหล็กของเคอร์แบบตามขวางในฟิล์ม Cox(SiO2)100-x, วารสารวิทยาศาสตร์ มศว ปีที่ 30 ฉบับที่ 2 (2557)

ประสบการณ์การสอน (ชื่อวิชาที่เคยสอน)
1. ฟิสิกส์ทั่วไป
2. ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า
3. ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน
4. กลศาสตร์ควอนตัม
5. ปรัชญาวิทยาศาสตร์
6. พลังงานทดแทน
7. การตรวจสอบและควบคุมมลพิษ