ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุศิษฏ์ ทองนำ


         

ชื่อ– สกุล (ภาษาไทย) อนุศิษฏ์ ทองนำ
ชื่อ– สกุล (ภาษาอังกฤษ) Anusit Thongnum

ห้องทำงาน 10-408 
โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ 18163
Email : anusit@swu.ac.th

คุณวุฒิและสาขาวิชา
วท.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2000)
วท.ม. (ฟิสิกส์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2004)
ปร.ด. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2008)

ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผลงานทางวิชาการ (งานวิจัย เอกสารประกอบการสอน ตำรา บทความ หรือ อื่นๆ)

งานวิจัย: 
1. Low-dimensional semiconductors
2. Solar cells (Dye-sensitized solar, Organic photovoltaic)

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ 
1. A. Thongnum, U. Pinsook, S. Khan-ngern, and V. Sa-yakanit, Effect of interface roughness on the density of states of finite barrier height quantum wells, Solid State Communications, 145, 207-211 (2008)

การเสนอผลงาน
1. A. Thongnum, V. Jarernboon, S. Pimanpang, V. Amornkitbamroong, Dye-sensitzed solar cells based on electrodeposited Pt-counter electrodes, The Second International Conference on Science and Technology for Sustainable Development of the Greater Mekong sub-region, Hanoi, Vietnam (2008)

ประสบการณ์การสอน (ชื่อวิชาที่เคยสอน)
1. ฟิสิกส์ทั่วไป
2. ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน
3. สัมมนาฟิสิกส์