ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัทมาศ บิณฑจิตต์


          

ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย) ปัทมาศ บิณฑจิตต์
ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) Patamas Bintachitt
ห้องทำงาน 19-806 
โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ 18552
E-mail : patamas@g.swu.ac.th
คุณวุฒิและสาขาวิชา 
วท.บ. วัสดุศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
M.Phil.(MRes) The Science and Engineering of Materials, University of Birmingham, UK
Ph.D. Materials Science and Engineering (Ceramic Science Option) The Pennsylvania State University, USA

ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์