อาจารย์ ดร.นพมณี ศุภนาม


           

ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย) นพมณี ศุภนาม 
ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) Nopmanee Supanam

ห้องทำงาน 19-807
โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ 18553
E-mail : nopmanee@g.swu.ac.th

คุณวุฒิและสาขาวิชา 
วท.บ.(ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยมหิดล
M.Sc.(Physics) Suranaree University of Technology
Ph.D.(Physics) Suranaree University of Technology