ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูณิศรา ลิ้มนนทกุล


          

ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย)  ภูณิศรา ลิ้มนนทกุล 
ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ)  Puenisara Limnonthakul

ห้องทำงาน  19-810 
โทรศัพท์  (02) 649-5000 ต่อ 18163
E-mail : puenisara@g.swu.ac.th

คุณวุฒิและสาขาวิชา 
B.Sc. (Physics), Srinakharinwirot University, Thailand
M.Sc. (Physics), King Mongkut's University of Technology Thonburi, Thailand
Ph.D. (Physics), King Mongkut's University of Technology Thonburi, Thailand