ห้องเรียนรวม 19-1413

รายการโต๊ะ-เก้าอี้ จำนวน (ตัว)
โต๊ะเขียนแบบ 15
เก้าอี้สตู 15
เก้าอี้นั่งเรียน 40


เครื่องใช้ไฟฟ้า

-แอร์แขวนเพดาน  2 ตัว

-หลอดไฟ 18 จุด จุดละุ 2 หลอด รวมทั้งหมด 36 หลอด

-เครื่องฉายสไลด์ พร้อมถาดสไลด์ ยี่ห้อ KODAK 1 ชุด

-LCD Projector ยี่ห้อ SONY 1 เครื่อง

-เครื่องขยายเสียงลำโพง ยี่ห้อ NPE 1 ชุด

-ไมโครโฟน ยี่ห้อ UNIMIKE 1 ตัว

-Visualizer 1 เครื่อง

-คอมพิวเตอร์ พร้อม จอมอนิเตอร์ พร้อมคีย์บอร์ด และเมาส์ ยี่ห้อ COMPAQ 1 ชุด

 

การใช้เครื่องโสตทัศนุปกรณ์ในห้องเรียน 19-1413

-เปิด-
1.    เปิด On (โดยดันขึ้น) ที่ Switch สีดำ ข้างประตูทางเข้า เพื่อเปิดโปรเจคเตอร์
2.    หากไฟภาพ LCD ไม่ขึ้น ให้กดรีโมทที่ปุ่มสีเขียว
3.    เสียบปลั๊กรวมเครื่องโสตทัศนูปกรณ์ ด้านหลังโต๊ะอาจารย์ผู้สอน
4.    เปิดคอมพิวเตอร์ มอนิเตอร์ และ visualizer ตามลำดับ
5.    สลับระหว่าง visualize/PC ใช้ปุ่ม  CCD/PC1/PC2
ที่ visualizer กดเลือกไปเรื่อยๆจนได้ภาพหน้าจอที่ต้องการ
6.    ซูมเข้าออกใช้ปุ่มที่มีรูปแว่นขยาย + หรือ -

 -ปิด-
1.    ปิด LCD โดยกดที่ปุ่มสีเขียว 2 ครั้ง (รอจนไฟที่ LCD หยุดกระพริบจึงปิด Switch
7.    ปิดคอมพิวเตอร์ มอนิเตอร์ และ visualizer ตามลำดับ
2.    ถอดปลั๊กรวมเครื่องโสตทัศนูปกรณ์

* หากอาจารย์นำ NoteBook มาเอง ให้ใช้สาย VGA ที่ต่อจากด้านหลัง PC มาเสียบที่ NoteBook ของอาจารย์ แล้วเลือกออฟชั่น

ให้โชว์ขึ้นที่หน้าจอแสดงผล