ห้องเรียนรวม 19-1514

รายการโต๊ะ-เก้าอี้ จำนวน (ตัว)
โต๊ะหน้าขาว 28
เก้าอี้นวม 75
เก้าอี้นั่งเรียน 27

เครื่องใช้ไฟฟ้า

-แอร์แขวนเพดาน  2 ตัว

-หลอดไฟ 18 จุด จุดละุ 2 หลอด รวมทั้งหมด 36 หลอด

-Visuallizer ยี่ห้อ SAMSUNG 1 เครื่อง

-LCD Projector ยี่ห้อ SONY 1 เครื่อง

-เครื่องขยายเสียงลำโพง ยี่ห้อ NPE 1 ชุดพร้อมขาตั้ง

-ไมโครโฟน ยี่ห้อ SURE 1 ตัว

-คอมพิวเตอร์ พร้อม จอมอนิเตอร์ พร้อมคีย์บอร์ด และเมาส์ ยี่ห้อ COMPAQ 1 ชุด

 

การใช้เครื่องโสตทัศนุปกรณ์ในห้องเรียน 19-1514
 

-เปิด-

1. เสียบ-เปิด ปลั๊กรวมเครื่องโสตทัศนูปกรณ์ (ด้านข้างซ้ายของโต๊ะ)

2. เปิดสวิทช์ LCD ด้านข้างปลั๊กไฟโดยกดขึ้น (หากไฟภาพ LCD ไม่ขึ้น ให้ใช้รีโมทเปิดโดยกดปุ่มสีเขียว)

3. เปิดคอมพิวเตอร์ มอนิเตอร์ และ visualizer

4. หากต้องการสลับภาพระหว่าง visualize/PC ให้กดที่ปุ่มปุ่ม  CCD/PC1/PC2 ที่ visualizer กดเลือกไปเรื่อยๆจนได้ภาพหน้าจอที่ต้องการ

5. ซูมเข้า/ออกใช้ปุ่มที่มีรูปแว่นขยาย + หรือ -


 -ปิด-

1. ปิด LCD โดยกดที่ปุ่มสีเขียว 2 ครั้ง ที่รีโมท LCD (รอจนไฟที่ LCD หยุดกระพริบจึงปิดสวิท์ช โดยกดลง)

2. ปิดคอมพิวเตอร์ มอนิเตอร์ และ visualizer

3. ถอดปลั๊กรวมเครื่องโสตทัศนูปกรณ์

 

* หากอาจารย์นำ NoteBook มาเอง ให้ใช้สาย VGA (หัวสีน้ำเงิน) ที่ต่อจากด้านหลัง PC มาเสียบที่ NoteBook แล้วปฏิบัติตามวิธีเปิดข้อ 4.