โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย “ชิมขนม ชมดอกไม้ไทย”

โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย

1. ชื่อโครงการ โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย เรื่อง “ชิมขนม ชมดอกไม้ไทย”

2. หลักการและเหตุผล

                สภาพในสังคมปัจจุบันมีลักษณะที่เปิดกว้าง ทำให้เกิดการหลั่งไหลทางวัฒนธรรม ศิลปะ และวิทยาการต่าง ๆ จากโลกภายนอกเข้าสู่ประเทศไทย อีกทั้งมีความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นอย่างมาก เอกลักษณ์ของความเป็นไทยที่มีมาช้านานควบคู่ไปกับวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามได้เริ่มจางหายไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านวิถีการดำเนินชีวิต เช่น อาหารการกิน ค่านิยม และชีวิตความเป็นอยู่ เยาวชนและวัยรุ่นในปัจจุบัน เริ่มที่จะไม่รู้จักและไม่ให้ความสำคัญกับอาหารการกินแบบไทย วิถีการดำเนินชีวิตและการนุ่งห่มแบบไทย ๆ กันอีกต่อไป คณะกรรมการฝ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ได้พิจารณาเห็นความจำเป็นที่จะจัดโครงการเพื่อสืบสาน/ทำนุบำรุง/จรรโลงศิลปวัฒนธรรมไทยขึ้น ในชื่อโครงการว่า “ชิมขนม ชมดอกไม้ไทย” เพื่อให้นิสิตในมหาวิทยาลัยได้ตระหนักถึงคุณค่าของขนมไทย ศิลปะการจัดดอกไม้ อันเป็นความงามอย่างไทย ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติที่ทุกคนควรให้ความสนใจและเร่งดำเนินการสืบสาน/อนุรักษ์ไว้ก่อนที่เอกลักษณ์ไทยจะสูญหายไป

3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นิสิตมีความรู้ในเรื่องขนมไทย และการจัดดอกไม้แบบไทย และคุณค่าทางความงามที่เป็นเอกลักษณ์และวัฒนธรรมของชาติ
2. เพื่อปลูกฝังจิตสำนึก เห็นความสำคัญ และเกิดความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์วัฒนธรรมไทย
3. เพื่อให้นิสิตสามารถนำความรู้ในเรื่องอาหารไทยและการจัดดอกไม้แบบไทยไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันในโอกาสต่าง ๆ ตามความเหมาะสม

4. ผลผลิตของโครงการ
นิทรรศการให้ความรู้ สาธิต ฝึกปฏิบัติจริง ในด้านอาหารไทย และในด้านดอกไม้ไทย

5. ผลลัพธ์ของโครงการ
นิสิตมีความรู้และในเรื่องขนมไทย การจัดดอกไม้แบบไทย และเกิดจิตสำนึก เห็นความสำคัญ ภูมิใจ เห็นคุณค่าทางความงามที่เป็นเอกลักษณ์และวัฒนธรรมของชาติเพื่อนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันในโอกาสต่าง ๆ ตามความเหมาะสม

6. ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1 เชิงปริมาณ
1.1 ผู้เข้าร่วมโครงการภาควิชาฯ เข้าร่วมโครงการไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80
1.2 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ 5 ด้าน คือ ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก คุณภาพการให้บริการ และความพึง
พอใจโดยรวม ในระดับมากถึงมากที่สุด ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80ตามเป้าหมายจำนวน
ไม่ต่ำกว่า 100 คน
2 เชิงคุณภาพ
2.1 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ในเรื่องขนมไทย และการจัดดอกไม้แบบไทย และคุณค่าทาง
ความงามที่เป็นเอกลักษณ์และวัฒนธรรมของชาติ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 และนำไป
ปฏิบัติในชีวิตประจำวันในโอกาสต่าง ๆ ตามความเหมาะสม
2.2 ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดจิตสำนึก เห็นความสำคัญ และเกิดความภาคภูมิใจใน
เอกลักษณ์วัฒนธรรมไทย

7. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ฝ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

8. ผู้เข้าร่วมโครงการ
นิสิต, บุคลากรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร และบุคคลภายนอกผู้ส่วนใจ
100 ท่าน

9. สถานที่ดำเนินงาน
ห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มศว ประสานมิตร

10. ระยะเวลาดำเนินโครงการ
วันที่ 14 ธันวาคม 2555 เวลา 11.00 – 15.00 น.

11. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. นิสิตมีความรู้และความเข้าใจในด้านขนมไทยและการจัดดอกไม้แบบไทย
2. นิสิตเกิดความตระหนักและเห็นคุณค่าของขนมไทย และการจัดดอกไม้แบบไทย
3. นิสิตได้มีโอกาสฝึกการทำขนมไทย และการร้อยมาลัยแบบไทย
4. นิสิตเกิดความภาคภูมิใจที่เป็นคนไทย
5. นิสิตเกิดแรงบันดาลใจที่จะสืบสาน/อนุรักษ์ให้วิถีชีวิตแบบไทยดำรงคงอยู่ต่อไป

กำหนดการ

โครงการ “ชิมขนม ชมดอกไม้ไทย”

วันที่ 14 ธันวาคม 2555 เวลา 11.00 – 15.00 น.

——————————————-

12.00                      พิธีเปิด โดย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ หรือผู้แทน

12.30 – 15.00 น.  สาธิตการทำขนมไทย และผู้ชมงานฝึกปฏิบัติ

                                สาธิตการแกะสลักสบู่ และการทำผ้าบาติก และผู้ชมงานฝึกปฏิบัติ

15.00 น.                  สรุป และประเมินผล