ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏิภาณ อุทยารัตน์

 

                      

ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย)  ปฏิภาณ อุทยารัตน์
ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ)  Patipan Uttayarat
ห้องทำงาน  19-809
โทรศัพท์  (02) 649-5000 ต่อ 18163
E-mail : puttayarat@gmail.com

คุณวุฒิและสาขาวิชา
B.S. (Physics), University of Virginia, U.S.A.
M.S. (Physics), University of California, San Diego, U.S.A.
Ph.D. (Physics), University of California, San Diego, U.S.A.