ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมวัฒน์ วงศ์วาณิชวัฒนา


        

ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย)  เฉลิมวัฒน์ วงศ์วาณิชวัฒนา
ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ)  Chalermwat Wongwanitwattana
ห้องทำงาน  10-207
โทรศัพท์  0-2649-5000 ต่อ 18153
E-mail : chalermwat@g.swu.ac.th
คุณวุฒิและสาขาวิชา 
Ph.D. (Physics), The University of Warwick, Coventry UK
วท.ม. (ฟิสิกส์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
วท.บ. (ฟิสิกส์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
ตำแหน่งทางวิชาการ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ผลงานทางวิชาการ  (งานวิจัย เอกสารประกอบการสอน ตำรา บทความ หรืออื่นๆ)

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่  (Publications)
1. C. Wongwanitwattana, V. A. Shah, M. Myronov, E. H. C. Parker, T. E. Whall, and D. R. Leadley, “Precision plasma etching of Si, Ge and Ge:P by SF6 with added O2”  
J. Vac. Sci. Technol. A 32/3 
(2014).
2.  V . A. Shah, M. Myronov, C. Wongwanitwattana, L. Bawden, M. J. Prest, J. S. Richardson-Bullock,S. Rhead, E. H. C. Parker, T. E. Whal, and D. R. Leadley,
“Electrical isolation of dislocations in 
Ge layers on Si(001) substrates through CMOS-compatible suspended structures”, Sci. Technol. Adv. Mater. 13 (2012).
 
ประชุมวิชาการ (Conferences)
1. C. Wongwanitwattana, V. A. Shah, M. Myronov, E. H. C. Parker, T. E. Whall, and D. R. Leadley, “Accurate reactive ion etching of Si, Ge and P doped Ge in an SF6-O2 radio-frequency plasma ”, 2012 Si, SiGe, and Related Compounds: Materials, Processing, and Devices Symposium, Honolulu, Hawaii, October 7-12, 2012.  
2. C. Wongwanitwattana, D. Hansford, ”Direct measurement of biomolecular affinity to modified PDMS surface using AFM”, The 2008 Asian Conference on Nanoscience and Nanotechnology, Biopolis, Singapore, November 3-6, 2008. 

ตำรา
1.  Physics 1  ประสบการณ์การสอน (ชื่อวิชาที่เคยสอน)
2.  ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน
3.  ฟิสิกส์ 1, 2 และ ฟิสิกส์ทั่วไป
4.  กลศาสตร์ควอนตัม