อาจารย์ ดร.สุรวุฒิ วิจารณ์


                

ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย)  สุรวุฒิ วิจารณ์
ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ)  Surawut Wicharn
ห้องทำงาน  19-1610
โทรศัพท์  (02) 649-5000 ต่อ 18567
E-mail : 
surawutw@g.swu.ac.th

 

คุณวุฒิและสาขาวิชา 
  • ปร.ด. (ฟิสิกส์ประยุกต์)  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  • วท.ม. (ฟิสิกส์ประยุกต์)  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  • วท.บ. (ฟิสิกส์ประยุกต์ เครื่องมือวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม) เกียรตินิยมอันดับ 2  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง