ปัญหามลพิษกับสิ่งแวดล้อม และศิลปวัฒนธรรม

 

ภาวะมลพิษ คือสภาวะของสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไปจากธรรมชาติเดิม จนสิ่งมีชีวิตทั้งหลายเกิดอันตรายจนไม่สามารถดำรงอยู่ได้

มลพิษก่อให้เกิดผลเสียมากมายต่อสิ่งแวดล้อมรอบตัว รวมถึงศิลปวัฒนธรรมและวีถีชีวิตประจำวัน

มลพิษทางอากาศ (Air Pollution) คือ ภาวะของอากาศที่มีมลพิษเจือปนในปริมาณมากเป็นระยะเวลานาน จนเกิดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม 
สารที่เป็นมลพิษ Sulfur dioxide, Carbon monoxide, Nitrogen oxide, Volatile organic compounds (VOCs), Hydrocarbons และเขม่าควันจากการเผาไหม้เชื้อเพลิง

ฝนกรด (Acid rain) เกิดสารมลพิษทางอากาศ เช่น ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และไนโตรเจนออกไซด์ซึ่งมาจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิล เช่น

น้ำมัน ถ่านหิน และก๊าซธรรมชาติ โดยจะทำปฏิกิริยากับน้ำในชั้นบรรยากาศและเกิดเป็นกรด คือกรดซัลฟิวริก และกรดไนตริก ในชั้นบรรยากาศ เมื่อเกิดฝนตกน้ำฝนก็จะมีกรดเหล่านี้เจือปน

 

 


Source: http://www.geography.learnontheinternet.co.uk/

ผลกระทบ : ฝนกรดทำความเสียหายอย่างรุนแรงต่อสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ โบราณสถาน อาคารบ้านเรือน รวมถึงพืชเกษตรกรรมเปลี่ยนวิถีชีวิตและเป็นการทำลายศิลปวัฒนธรรม

Source: http://www.creativeculturethailand.com/

การป้องกัน : ร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อม ด้วยการลดการปล่อยมลพิษ ลดการใช้เชื้อเพลิง งดเผาป่า ร่วมกันปลูกต้นไม้ และ...ปลูกจิตสำนึก

Source: http://www.chaoprayanews.com/

Source: http://www.dailynews.co.th

Source: http://www.bloggang.com