คลินิกพิเศษเปิดให้บริการวันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 8.00 - 19.30 น.
(วันพุธบ่าย ปิดทำการ และวันเสาร์ปิดทำาการ 16.00 น.)

 

คลินิกทันตกรรมพิเศษ (อาคารคณะทันตแพทยศาสตร์)

02-649-5227, 02-649-5796, 02-649-5000 ต่อ 15252 - 3

 

คลินิกทันตกรรมอโศกมนตรี (อาคารหม่อมหลวงปิ่น ชั้น 5) (เปิดให้บริการวันพุธบ่าย)

02-169-1008, 02-649-5000 ต่อ 11211

 

คลินิกทันตกรรมการเรียนการสอนเปิดให้บริการวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.00 - 16.00 น. 
(วันพุธ วันพฤหัสบดี ช่วงบ่ายปิดทำการ)

 

งานเวชระเบียนและศูนย์ข้อมูล (ชั้น 1)

02-649-5000 ต่อ 15010

 

งานการเงินและสอบถามข้อมูลอัตราค่ารักษา (ชั้น 1)

02-649-5000 ต่อ 15112

 

คลินิกการเรียนการสอนพิเคราะห์โรคช่องปากและเวชศาสตร์ช่องปาก ห้องตรวจ OPD (ชั้น 1)

02-649-5000 ต่อ 15011, 15804

 

คลินิกการเรียนการสอนรังสีวิทยา (ชั้น 2)

02-649-5000 ต่อ 15020

 

คลินิกการเรียนการสอนศัลยศาสตร์ช่องปาก (ชั้น 4)

02-649-5000 ต่อ 15042, 15065

 

คลินิกการเรียนการสอนทันตกรรมสำหรับเด็ก (ชั้น 5)

02-649-5000 ต่อ 15086

 

คลินิกการเรียนการสอนทันตกรรมจัดฟัน

02-649-5000 ต่อ 15083, 15822

 

คลินิกการเรียนการสอนทันตกรรมทั่วไป (ห้องตรวจ OPD การเรียนการสอน ชั้น 6)

02-649-5000 ต่อ 15830

 

คลินิกการเรียนการสอนทันตกรรมอนุรักษ์และทันตกรรมประดิษฐ์ (ชั้น 7)

02-649-5000 ต่อ 15100

 

คลินิกการเรียนการสอนทันตกรรมทั่วไป (ชั้น 8)

02-649-5000 ต่อ 15116

 

คลินิกการเรียนการสอนทันตกรรมอนุรักษ์และทันตกรรมประดิษฐ์ (ชั้น 9)

02-649-5000 ต่อ 15120

 

ช่างทันตกรรม (ชั้น 9)

02-649-5000 ต่อ 15843

 

คลินิกการเรียนการสอนทันตกรรมอนุรักษ์และทันตกรรมประดิษฐ์ (ชั้น 10)

02-649-5000 ต่อ 15846

 

สำนักงานโรงพยาบาลทันตกรรม
เปิดให้บริการวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.00 - 16.00 น.

 

งานบริหารและสารบรรณ

02-649-5000 ต่อ 11220

 

งานการเงินและบัญชี

02-649-5000 ต่อ 15852

 

งานพัสดุ

02-649-5000 ต่อ 15851

 

งานซ่อมบำรุง

02-649-5000 ต่อ 15851

 

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

02-649-5000 ต่อ 11222

 

คณะทันตแพทยศาสตร์และภาควิชา
เปิดให้บริการวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.00 - 19.30 น.

 

คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์

02-649-5000 ต่อ 15855

 

ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี

02-649-5000 ต่อ 15146

 

ภาควิชาทันตกรรมทั่วไป

02-649-5000 ต่อ 15829

 

ภาควิชาทันตกรรมสำหรับเด็กและทันตกรรมป้องกัน

02-649-5000 ต่อ 15161

 

ภาควิชาทันตกรรมอนุรักษ์และทันกรรมประดิษฐ์

02-649-5000 ต่อ 15112

 

ภาควิชาโอษฐวิทยา

02-649-5000 ต่อ 15131

 

ภาควิชาศัลยศาสตร์และเวชศาสตร์ช่องปาก

02-649-5000 ต่อ 15063

 

สำนักงานคณบดี

02-649-5000 ต่อ 15237

 

งานแผนและพัฒนา

02-649-5000 ต่อ 15854

 

งานวิชาการ

02-649-5000 ต่อ 15170

 

งานประกันคุณภาพการศึกษา

02-649-5000 ต่อ 15170

 

งานวิจัย

02-649-5000 ต่อ 15140

 

งานกิจการนิสิต

02-649-5000 ต่อ 15170

 

งานบัญชีและการเงิน

02-649-5000 ต่อ 15146

 

งานพัสดุ

02-649-5000 ต่อ 15851

 

งานบุคคล

02-649-5000 ต่อ 15140

 

งานสารบรรณและธุรการ

02-649-5000 ต่อ 15237

 

งานซ่อมบำรุงอาคารสถานที่

02-649-5000 ต่อ 15858

 

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

02-649-5000 ต่อ 11222

 

ที่อยู่: คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) เลขที่ 114 สุขุมวิท 23 คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110