ทันตแพทย์

งานทันตกรรมบริการ 1 ( 10 อัตรา )

กฤษฎาพร ตองตาสี

ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม
หัวหน้างานทันตกรรมบริการ 1

สุดใจ สุดสังข์

ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม

รานี สมรัตน์

ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม

วรรณเพ็ญ สร้อยสูงเนิน

ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม

นิลุบล สดรัมย์

ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม

รัตนาการ ปะทิ

ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม

มิ้นท์ อุดมพันธ์

ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม

นิรุธ ศรีมันตะ

ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม

พัชรีย์ ไชยขันธ์

ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม

เบญจวรรณ พิมพ์สอน

ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม

งานทันตกรรมบริการ 2 ( 6 อัตรา )

รัตนาภรณ์ ในทอง

ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม
หัวหน้างานทันตกรรมบริการ 2

เบญจา พงษ์เพ็ง

ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม

อุไรรัตน์ สดรัมย์

ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม

พัชราภรณ์ กลับมา

ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม

ธนชัย คงเจริญ

ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม

ณัฐธิดา โกษาจันทร์

ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม

งานทันตกรรมบริการ 3

จามิกร ชาญณรงค์

ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม
หัวหน้างานทันตกรรมบริการ 3

สุธัญญา สมรัตน์

ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม

วิศรุตา นันไชย

ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม

อรนงค์ ตันไชย

ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม

สุดารัตน์ โยธามาตย์

ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม

สุชาดา สร้อยจิตร

ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม

อริสา แจ้งเปี่ยม

ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม

พัฒนชัย ลุนธิระวงค์

ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม

ไพลิน สุดสังข์

ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม

สโรชา ทนะขว้าง

ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม

จิตตรา ไชยเพชร

ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม

วาธิตา เคหวัตร

ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม

งานทันตกรรมบริการ 4

XXXXX

ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม
หัวหน้างานทันตกรรมบริการ

xxxx

ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม

งานทันตกรรมบริการ 5

XXXXX

ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม
หัวหน้างานทันตกรรมบริการ

xxxx

ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม

งานหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่

จงคิด ฑีฆะพันธ์

ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม
หัวหน้างานหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่

งานช่างทันตกรรม

มณีรัตน์ ทองพันธ์

ช่างทันตกรรม

รุ่งนภา พูนทรัพย์

ช่างทันตกรรม

พัชนี ภูมิพยา

ช่างทันตกรรม

งานหน่วยฆ่าเชื้อกลาง

รัตนติการณ์ ปัญญาวงค์

ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม

กานพิชชา สิทธิ

ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม

ชนมณี ปัญญาวงค์

ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม

สวัสดิ์ หากวี

เจ้าหน้าที่ห้องทดลอง

พัชริน ชื่นอารมย์

เจ้าหน้าที่ห้องทดลอง

งานเวชระเบียน

ธัญนันท์ ง่านวิสุทธิพันธ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ปาริษา ชนะภัยรี

ผู้ปฏิบัติงานเวชระเบียน

กาญจนา ศิริเทศ

ผู้ปฏิบัติงานเวชระเบียน

นรุตม์ชัย ทองคำ

ผู้ปฏิบัติงานเวชระเบียน

งานบริหารทั่วไป

ยุพิน แสงอุทัย

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้างานบริหารทั่วไป

พรพิมล ชุยชม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

วลัย โก๋กลิ่น

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

งานการเงินและบัญชี

ชุมพล จิตรบรรจง

นักวิชาการการเงินและบัญชี
หัวหน้างานการเงินและบัญชี

แพรดาว บุญทวีสูงส่ง

นักวิชาการการเงินและบัญชี

อมรรัตน์ พิมพ์ภักดิ์

นักวิชาการการเงินและบัญชี

กาญจนา แห้วไธสง

นักวิชาการการเงินและบัญชี

มาลินี แดงจันทึก

นักวิชาการการเงินและบัญชี

ณัฐนันท์ ประเสริฐธีรพร

ผู้ปฏิบัติงานการเงิน

พนาภรณ์ ธรรมวงศ์

ผู้ปฏิบัติงานการเงิน

งานพัสดุและซ่อมบำรุง

ประไพวรรณ สมรัตน์

นักวิชาการพัสดุ
หัวหน้างานพัสดุและซ่อมบำรุง

ธิติมา อุบลนุช

นักวิชาการพัสดุ

จันทร์เพ็ญ บุรีธาร

นักวิชาการพัสดุ

ประเสริฐ สหายลับ

ช่างเทคนิค

ธีรยุทธ ขุนคต

ช่างเทคนิค

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

อนิรุทธ์ เสวกอาภรณ์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ณัฐพงศ์ สุกรีฑา

นักวิชาการคอมพิวเตอร์