ผู้บริหาร คณะทันตแพทยศาสตร์ มศว

 

ผศ.ทพ.ดร.ณัฐวุธ แก้วสุทธา
Assistant Professor Dr.Nathawut Kaewsutha
คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์
Dean, Faculty of Dentistry

 

ผศ.ทพญ.นงลักษณ์ สมบุญธรรม
Asst. Prof. DR. Nonglak Sombuntham
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
Vice Dean for Adminitrative Affairs

ผศ.ทพญ.ชินาลัย ปิยะชน
Asst. Prof. DR. Chinalai Piyachon
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
Vice Dean for Academic Services

ผศ.ทพญ.ขวัญชนก  อยู่เจริญ
Asst. Prof. Dr. Kwanchanok  Youcharoen
รองคณบดีฝ่ายวางแผนพัฒนาและประกันคุณภาพ
Vice Dean for ....

ผศ.ทพญ.ดร.ปรมาภรณ์ จิ๋วพัฒนกุล
Asst. Prof. DR. Paramaporn Chiewpattanakul
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
Vice Dean for Development research Affairs
and International relations
 

อ.ทพ.กิตติธัช มงคลศิวะ
DR. Kittithach Mongkolsiva
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
Assistant Dean for ....

อ.ทพ.พลาวัสถ์ เลาหรุ่งพิสิฐ
DR. Palawat Laoharungpisit
หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมทั่วไป
Chairman of the Department of
General Dentistry Department

     

อ.ทพญ.เสรีนา  สิรรัตน์  สกุลณะมรรคา
Dr. Serena Salkoolnamarka
หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมสำหรับเด็กและทันตกรรมป้องกัน
Chairman of the Department of Pedodontics
and Preventive Dentistry

อ.ทพญ.ดร.จารุมา  ศักดิ์ดี
Dr. Jaruma  Sakdee
หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมอนุรักษ์และทันตกรรมประดิษฐ์
Chairman of the Department of Conservative
Dentistry and Prosthodontics  

รศ.ทพ.ดร.สรสัณฑ์  รังสิยานนท์
Asoc. Prof. Dr. Sorasun  Rungsiyanont
หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์และเวชศาสตร์ช่องปาก
Chairman of the department of Oral Surgery
and Oral Medicine

อ.ดร. ดวงพร ศรีสุภาพ
-
หัวหน้าภาควิชาโอษฐวิทยา
Chairman of the Department of Stomatology

นางวรรณี  สุขละมูล
Ms. Vannee  Suklamoon
ผู้อำนวยการสำนักงาน
Director, Dean office