ผศ.ดร.ทพ.ณัฐวุธ แก้วสุทธา
Asst. Prof. Dr. Nathawut Kaewsutha
คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์
Dean, Faculty of Dentistry

ผศ.ทพญ.นงลักษณ์ สมบุญธรรม
Asst. Prof. Nonglak Sombuntham
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
Vice Dean for Adminitrative Affairs

ผศ.ทพญ.ชินาลัย ปิยะชน
Asst. Prof. Chinalai Piyachon
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
Vice Dean for Academic Affairs

ผศ.ทพญ.ขวัญชนก  อยู่เจริญ
Asst. Prof. Kwanchanok  Youcharoen
รองคณบดีฝ่ายวางแผนพัฒนาและประกันคุณภาพ
Vice Dean for Planning and Quality Assurance

ผศ.ดร.ทพญ.ปรมาภรณ์ จิ๋วพัฒนกุล แก้วมณี
Asst. Prof. Dr. Paramaporn Chiewpattanakul Kaewmanee
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
Vice Dean for Development Research Affairs
and International Relations

อ.ทพ.กิตติธัช มงคลศิวะ
Kittithach Mongkolsiva
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
Assistant Dean for Student Development and Engagement

ผศ.ดร.ทพญ.ภาวิณีย์ ปฎิพัทธ์วุฒิกุล ดิดรอน
Asst. Prof. Dr. Pavinee Padipatvuthikul Didron
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรม
Hospital Director, SWU Dental Hospital

     

อ.ทพ.พลาวัสถ์ เลาหรุ่งพิสิฐ
Palawat Laoharungpisit
หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมทั่วไป
Chairman of the Department of
General Dentistry

อ.ทพญ.เสรีนา  สิรรัตน์  สกุลณะมรรคา
Serena Siraratna Sakoolnamarka
หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมสำหรับเด็กและทันตกรรมป้องกัน
Chairman of the Department of Pedodontics
and Preventive Dentistry

ผศ.ทพ.สุวิทย์  วิมลจิตต์
Asst. Prof. Suwit Wimonchit
หัวหน้าภาควิชา
ทันตกรรมอนุรักษ์และทันตกรรมประดิษฐ์

Chairman of the Department of Conservative
Dentistry and Prosthodontics  

รศ.ดร.ทพ.สรสัณห์  รังสิยานนท์
Assoc. Prof. Dr. Sorasun  Rungsiyanont
หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์และเวชศาสตร์ช่องปาก
Chairman of the Department of Oral Surgery
and Oral Medicine

อ.ดร.ดวงพร ศรีสุภาพ
Dr. Duangporn Srisuparbh
หัวหน้าภาควิชาโอษฐวิทยา
Chairman of the Department of Stomatology

วรรณี  สุขละมูล
Vannee  Suklamoon
ผู้อำนวยการสำนักงาน
Director, Dean office

 

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 12/21/2560

 

ผศ.ดร.ทพ.ณัฐวุธ แก้วสุทธา
Asst. Prof. Dr. Nathawut Kaewsutha
คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์
Dean, Faculty of Dentistry

 

ผศ.ดร.ทพญ.ภาวิณีย์ ปฎิพัทธ์วุฒิกุล ดิดรอน
Asst. Prof. Dr. Pavinee Padipatvuthikul Didron
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรม
คณะทันตแพทยศาสตร์

Hospital Director, SWU Dental Hospital

 

อ.ทพญ.พันทิพย์ สังวรินทะ
Pantip Sanvarinda
รองผู้อำนวยการฝ่ายการรักษา
และบริการวิชาการ

Deputy Director
(General and community services)

อ.ทพ.วรชน ยุกตานนท์
Vorachon Yuktarnonda
รองผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนการรักษา
Deputy Director
(Support services) 

วรรณี สุขละมูล
Vannee Suklamoon
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
Deputy Director
(Administration)

     

อ.ทพญ.รุ่งทิวา ศรีสุวรรณฑา
Rungtiwa Srisuwantha
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการรักษา
Assistant Director

ทพญ. สุนทรี แสงเขียวงาม
Soontaree Saengkyongam
ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการคลินิก
Clinical Management Expert

ทพ.รุ่งกิจ หลีหเจริญกุล
Roongkit Leehacharoenkul
ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการคลินิก
Clinical Management Expert

 

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 12/21/2560