ทำเนียบผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์

 
รศ.ทพ.ดร.ณรงค์ศักดิ์  เหล่าศรีสิน
Asoc. Prof. Dr. Narongsak  Laosrisin
คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์
Dean, Faculty of Dentistry
E-Mail : narong@swu.ac.th
 
 
อ.ทพ.ดร.ณัฐวุธ  แก้วสุทธา
Dr. Nathawut  Kaewsutha
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
Vice Dean for Adminitrative Affairs
E-Mail : nathawut@swu.ac.th
รศ.ทพญ.ดร.นิรดา  ธเนศวร
Asoc. Prof. Dr. Nirada  Dhanesuan
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
Vice Dean for Academic Services
E-Mail : nirada@swu.ac.th
 
ผศ.ทพ.สุวิทย์  วิมลจิตต์
Asst. Prof. Suwit  Wimonchit
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรม
Associate Dean for Hospital Affairs
E-Mail : suvit@swu.ac.th
ผศ.ทพญ.ดร.ภาวิณีย์  ปฏิพัทธ์วุฒิกุล  ดิดรอน
Asst. Prof. Dr. Pavinee  Padipatvuthikul  Didron
รองคณบดีฝ่ายวางแผนพัฒนาและประกันคุณภาพ
Vice Dean for ....
E-Mail : Associate Dean for Planning
อ.ทพญ.เสรีนา  สิรรัตน์  สกุลณะมรรคา
Dr. Serena Salkoolnamarka
รักษาการรองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการเพื่อสังคม
Vice Dean for ....
E-Mail :  serena@swu.ac.th
ผศ.ทพญ.ดร.ณปภา  เอี่ยมจิรกุล
Asst. Prof. Dr. Napapa Aimjirakul
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
Vice Dean for Development research Affairs
and International relations
E-Mail : napapa@swu.ac.th
 
ผศ.ทพญ.ขวัญชนก  อยู่เจริญ
Asst. Dr. Kwanchanok  Youcharoen
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา
Assistant Dean for Academic Affairs
E-Mail : kwanchan@swu.ac.th
อ.ทพญ.ชื่นชีวิต  ทองศิริ
Dr. Chuencheewit  Thongsiri
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
Assistant Dean for ....
E-Mail : chuencheewit@swu.ac.th
รศ.ทพ.ดร.ณรงค์ศักดิ์  เหล่าศรีสิน
Asoc. Prof. Narongsak  Laosrisin
รักษาการหัวหน้าภาควิชาทันตกรรมทั่วไป
Chairman of the Department of
General Dentistry Department
E-Mail : narong@swu.ac.th
 
อ.ทพญ.เสรีนา  สิรรัตน์  สกุลณะมรรคา
Dr. Serena Salkoolnamarka
หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมสำหรับเด็กและทันตกรรมป้องกัน
Chairman of the Department of Pedodontics
and Preventive Dentistry
E-Mail :  serena@swu.ac.th
อ.ทพญ.ดร.จารุมา  ศักดิ์ดี
Dr. Jaruma  Sakdee
หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมอนุรักษ์และทันตกรรมประดิษฐ์
Chairman of the Department of Conservative
Dentistry and Prosthodontics
E-Mail :  jaruma@swu.ac.th
 
รศ.ทพ.ดร.สรสัณฑ์  รังสิยานนท์
Asoc. Prof. Dr. Sorasun  Rungsiyanont
หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์และเวชศาสตร์ช่องปาก
Chairman of the department of Oral Surgery
and Oral Medicine
E-Mail : sorasun@swu.ac.th
อ.ทพญ.ภคพร  พิสุทธิ์วงศ์ไพศาล
Dr. Pakaporn  Phisutwongphaisarn
หัวหน้าภาควิชาโอษฐวิทยา
Chairman of the Department of Stomatology
E-Mail : pakaporn@swu.ac.th
นางวรรณี  สุขละมูล
Ms. Vannee  Suklamoon
ผู้อำนวยการสำนักงาน
Director, Dean office
E-Mail : vannees@swu.ac.th