ชื่อหน่วยงาน สำนักงานคณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ที่ตั้งของหน่วยงาน

อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ (อาคาร 17) ชั้น 11 ถนนสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ 0-26641000 ต่อ 5237, 5238, 5145, 5146 และ 0-2260-1457 โทรสาร 0-26641882ประวัติความเป็นมาตามที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้บรรจุโครงการจัดตั้งคณะทันตแพทยศาสตร์ ไว้ในแผนพัฒนาอุดมศึกษา

ระยะที่ 7 (พ.ศ.2535-2539) และคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองแผนพัฒนาอุดมศึกษา ระยะที่ 7 ของมหาวิทยาลัย

มีมติเห็นชอบให้ดำเนินการได้ จนกระทั่งคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดตั้งขึ้นเมื่อ

วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2537 และมีการเปลี่ยนแปลง ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งส่วนราชการ

ในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2544 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 118 ตอนพิเศษ 57 ง

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2544 ข้อ 3 ให้แบ่งส่วนราชการในคณะทันตแพทยศาสตร์ ดังนี้


สำนักงานคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์

ภาควิชาทันตกรรมทั่วไป
ภาควิชาทันตกรรมสำหรับเด็กและทันตกรรมป้องกัน
ภาควิชาทันตกรรมอนุรักษ์และทันตกรรมประดิษฐ์
ภาควิชาศัลยศาสตร์และเวชศาสตร์ช่องปาก
ภาควิชาโอษฐวิทยา
คณะทันตแพทยศาสตร์ มีหน้าที่หลักในการผลิตบัณฑิตทันตแพทย์ และบุคลากรข้างเคียงที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังได้กำหนด

ให้เป็นสถานพยาบาล มีการบริการด้านคลินิกทันตกรรม โดยให้บริการแก่ข้าราชการ ลูกจ้าง นิสิต นักเรียน และประชาชนทั่วไป

ดังนั้น สำนักงานคณบดีจึงมีภารกิจต่างๆ มากมาย ทั้งในด้านบริหารและธุรการ งานบริการการศึกษาและสารสนเทศ การการเงิน

บัญชี งบประมาณและตรวจสอบ งานพัสดุและอาคารสถานที่ และงานนโยบาย แผนและวิจัย เพื่อให้เป็นไปตามแผนงาน

สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย และให้งานของคณะทันตแพทยศาสตร์ ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์