ประวัติความเป็นมา

     ภาควิชาทันตกรรมทั่วไป คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้จัดตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช 2537 พร้อมกับคณะทันตแพทยศาสตร์ประกอบไปด้วย กลุ่มอาจารย์และนักพัฒนาชุมชนผู้เปลี่ยมด้วยความสามารถรวมถึงการประสานงานในชุมชน ภาควิชามีจุดมุ่งหมายเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนของนิสิตทันตแพทย์ทุกชั้นปี

 

สาขาวิชาที่เปิดสอน

-

รายนามหัวหน้าภาควิชา

-