ประวัติความเป็นมา

     ภาควิชาทันตกรรมสำหรับเด็กและทันตกรรมป้องกันเริ่มก่อตั้งขึ้นพร้อมกับโครงการจัดตั้งคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อ พ.ศ.2538 โดยมีแนวคิดในการผสมผสานงานด้านทันตกรรมป้องกันทั้งในระดับบุคคลและระดับชุมชน อันประกอบด้วยงานสาขาทันตกรรมจัดฟัน ทันตกรรมสำหรับเด็กและทันตสาธารณสุขเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อให้ระบบการจัดการเรียนการสอนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และผลิตทันตแพทย์และผู้ช่วยทันตแพทย์ที่สามารถประมวลความรู้เพื่อนำไปพัฒนา งานด้านทันตกรรมป้องกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สาขาวิชาที่เปิดสอน

-

รายนามหัวหน้าภาควิชา

-