ประวัติความเป็นมา

ภาควิชาทันตกรรมอนุรักษ์และทันตกรรมประดิษฐ์ ได้รับการแบ่งส่วนราชการเป็นภาควิชาพร้อมกับคณะทันตแพทยศาสตร์  มศว เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2537 โดยภาควิชาฯ เริ่มดำเนินการเรียนการสอนนิสิตทันตแพทย์ ในรายวิชาที่รับผิดชอบตั้งแต่ปีการศึกษา 2539 เป็นต้นมา

  • ในปี พ.ศ. 2537 – 2541 มีรองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร. ณรงค์ศักดิ์  เหล่าศรีสิน ดำรงตำแหน่งรักษาการหัวหน้าภาควิชา และได้รับการ แต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าภาควิชา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 – 2546
  • จากนั้นในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2546 อาจารย์ทันตแพทย์หญิง ชินาลัย ปิยะชน ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 – 2551  และในวันที่ 3 พ.ย. 2551
  • อาจารย์ทันตแพทย์ ดร. วรรณธนะ สัตตบรรณศุข ได้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาตั้งแต่วันที่ 3 พ.ย.2551 - 13 พ.ค.2552
  • ปัจจุบัน ดร.ศิริจันทร์ ดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าภาควิชา