ประวัติความเป็นมา

          ภาคโอษฐวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้จัดตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช 2537 พร้อมกับคณะทันตแพทยศาสตร์ประกอบไปด้วย กลุ่มอาจารย์และนักวิจัยผู้เปลี่ยมด้วยความสามารถรวมถึงนักเคมี และนักวิทยาศาสตร์ภาควิชา มีจุดมุ่งหมายเพื่อสนับสนุนการวิจัยและสนับสนุนการเรียนการสอนของนิสิตทันตแพทย์ทุกชั้นปี

 

สาขาวิชาที่เปิดสอน

-

รายนามหัวหน้าภาควิชา

-