ข่าวสาร

โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "การบริหารหลักสูตรเพื่อทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21"

benjawank 0 167

ฝ่ายวิชาการ  มีกำหนดจัดอบรมโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "การบริหารหลักสูตรเพื่อทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21" ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2558 ณ ห้อง ศร 101 อาคารเรียนรวม มศว องครักษ์ โดยมีการบรรยายเกี่ยวกับการบริหารหลักสูตรเพื่อทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  การทวนสอบผลสัมฤทธิ์มาตรฐานผลการเรียนรู้ฯ  และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการบริหารหลักสูตร

 

วันสถาปนาสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา ครบรอบ 54 ปี

benjawank 0 181

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิพล ธาราธีรเศรษฐ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นตัวแทน ในการมอบกระเช้าแสดงความยินดี เนื่องในวันสถาปนาสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา ครบรอบ 54 ปี ในวันที่ 26 มิถุนายน 2558 ณ ห้องศาสตราจารย์ ดร. ชวาล แพรัตกุล ชั้น 3 สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา

โครงการส่งเสริมความรู้การขอตำแหน่งทางวิชาการ เรื่อง “ขั้นตอนและหลักเกณฑ์ในการขอตำแหน่งทางวิชาการ”

benjawank 0 146

ศ.ดร.ปานสิริ พันธุ์สุวรณ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ได้รับเชิญจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยาย โครงการส่งเสริมความรู้การขอตำแหน่งทางวิชาการ เรื่อง “ขั้นตอนและหลักเกณฑ์ในการขอตำแหน่งทางวิชาการ” เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุม 1505 ชั้น 15 คณะศิลปกรรมศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์ทราบถึงขั้นตอนและการเตรียมตัวสำหรับการขอตำแหน่งทางวิชาการ ตลอดจนการเตรียมผลงานทางวิชาการที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และระเบียบในการขอตำแหน่งทางวิชาการ

RSS
First15161718192021222324Last

ประกาศ

 

ประกาศ จาก มศว