ข่าวสาร

การฝึกอบรมเตรียมความพร้อมนิสิตก่อนไปสหกิจศึกษา ของนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ สาขาอัญมณีและเครื่องประดับ

benjawank 0 153

ฝ่ายวิชาการ  มีกำหนดจัด "โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมนิสิตก่อนไปสหกิจศึกษา" ระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายน 2558 ณ อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ ชั้น 8 ให้กับนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ สาขาอัญมณีและเครื่องประดับ ที่จะต้องไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ ในภาคเรียนที่ 1/2558 

โครงการการพัฒนาบุคลากร เรื่อง "การพัฒนาทักษะด้านวิชาการ"

benjawank 0 219

กองบริการการศึกษา มีกำหนดจัดโครงการการพัฒนาบุคลากร เรื่อง "การพัฒนาทักษะด้านวิชาการ" ระหว่างวันที่ 3-5 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรม เคซี แกรนด์ รีสอร์ท แอนด์สปา เกาะช้าง จังหวัดตราด 

การจัดทำตารางสอนระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558"

benjawank 0 181

ฝ่ายวิชาการ  มีกำหนดจัดการอบรม เรื่อง "การจัดทำตารางสอนระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558" เมื่อวันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2558  เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี ชั้น 2 คณะศึกษาศาตร์

RSS
First17181920212223242526Last

ประกาศ

 

ประกาศ จาก มศว