ข่าวสาร

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทวนสอบผลสัมฤทธิ์มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552

benjawank 0 205

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง  การทวนสอบผลสัมฤทธิ์มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2552  ระหว่างวันที่ 21-22 พฤษภาคม  2558  ณ  โรงแรมไมด้า  ทวารวดี  แกรนด์  จังหวัดนครปฐม  

สัญจร@คณะพลศึกษา และคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร

benjawank 0 162

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และทีมงาน ประกอบด้วย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (ผศ.ดร.วัลยา ธเนศพงศ์ธรรม) ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร หัวหน้างานจัดการเรียนการสอน และหัวหน้างานทะเบียนนิสิตและสถิติ สัญจรไปยังคณะพลศึกษา  และคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร ในวันที่ 25 มีนาคม 2558 เวลา 09.00-12.00 น. ณ คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 

การประชุมคณะกรรมการปฏิบัติงานการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2558 (รับตรง และโครงการ 11 โครงการ)

benjawank 0 148

การประชุมคณะกรรมการปฏิบัติงานการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2558 (รับตรง และโครงการ 11 โครงการ) ในวันที่ 19 มีนาคม 2558 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม ศ.ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

RSS
First18192021222324252627Last

ประกาศ

 

ประกาศ จาก มศว