ข่าวสาร

สัญจร@คณะมนุษยศาสตร์

benjawank 0 131

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และทีมงาน ประกอบด้วย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (ผศ.ดร.วัลยา ธเนศพงศ์ธรรม) ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร หัวหน้างานจัดการเรียนการสอน และหัวหน้างานทะเบียนนิสิตและสถิติ สัญจรไปยังคณะมนุษยศาสตร์ ในวันที่ 17 มีนาคม 2558 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 222 ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์ 

ฝ่ายวิชาการสัญจร@คณะศึกษาศาสตร์

benjawank 0 137

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และทีมงาน ประกอบด้วย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (ผศ.ดร.วัลยา ธเนศพงศ์ธรรม) ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา และหัวหน้างานจัดการเรียนการสอน สัญจรไปยังคณะศึกษาศาสตร์ ในวันที่ 12 มีนาคม 2558 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี ชั้น 2 คณะศึกษาศาสตร์ 

อบรม "การเรียนการสอนสำหรับนักศึกษา Generation Z (T&L for Gen Z) รุ่น 2 ส่วนที่ 1: การเรียนการสอนเชิงรุก

benjawank 0 169

สถาบันคลังสมองของชาติขอเชิญเข้าร่วมอบรม "การเรียนการสอนสำหรับนักศึกษา Generation Z (T&L for Gen Z) รุ่น 2 
ส่วนที่ 1: การเรียนการสอนเชิงรุก ระหว่างวันที่ 18-21 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องบอลรูม โรงแรมปทุมวัน ปริ้นซ์เซส กรุงเทพฯ

RSS
First19202122232425262728Last

ประกาศ

 

ประกาศ จาก มศว