ข่าวสาร

การอบรมโครงการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีที ครั้งที่ 16 หัวข้อ "การบันทึกข้อมูลมาตรฐานการเรียนรู้ (Curriculum Mapping)"

benjawank 0 251

การอบรมโครงการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีที ครั้งที่ 16 หัวข้อ "การบันทึกข้อมูลมาตรฐานการเรียนรู้ (Curriculum Mapping)" ในวันที่ 11 มีนาคม 2558 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องปฎิบัติการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ (1101) ชั้น 11 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร. สาโรช บัวศรี

การประชุมหารือ เรื่อง การจัดทำระบบสนับสนุนกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (TQF Online)

benjawank 0 183

การประชุมหารือระหว่าง ฝ่ายวิชาการ สำนักหอสมุดกลาง และสำนักคอมพิวเตอร์ เรื่อง การจัดทำระบบสนับสนุนกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (TQF Online) เมื่อวันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2558 เวลา 09.00 น. ณ กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี 

มอบเงินสนับสนุนสำหรับผู้ได้รับการอนุมัติให้ดำรงตำแหน่งวิชาการ

benjawank 0 183

มหาวิทยาลัยมอบเงินสนับสนุนสำหรับผู้ได้รับการอนุมัติให้ดำรงตำแหน่งวิชาการ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 3 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

RSS
First20212223242526272829

ประกาศ

 

ประกาศ จาก มศว