TitleOwnerCategoryModified DateSize 
**หากมีข้อสงสัยสามารถโทรสอบถามได้ที่ 02-649-5000 ต่อ 15140
 TitleDescriptionCategoryModified DateSize 
แบบฟอร์มขออนุมัติลาป่วย ลากิจ ลาคลอดบุตรให้ทำการพิมพ์บันทึกลงในไฟล์และสั่งพิมพ์ใส่กระดาษเพื่อขออนุมัติ แบบฟอร์ม7/28/201637.00 KBDownload
แบบฟอร์มขออนุมัติลาพักผ่อนให้ทำการพิมพ์บันทึกลงในไฟล์และสั่งพิมพ์ใส่กระดาษเพื่อขออนุมัติแบบฟอร์ม7/28/201636.50 KBDownload