เกี่ยวกับงานวิจัย


 

          หน่วยวิจัยคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นส่วนงานที่ทำหน้าที่บริหารจัดการวิจัย ประสานงานและให้บริการทางการวิจัยต่างๆ โดยมุ่งเน้นที่จะสนับสนุนและส่งเสริมงานวิจัยของคณะทันตแพทยศาสตร์ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัย

 

 


วิสัยทัศน์


 

          สนับสนุนการทำวิจัยของคณะทันตแพทยศาสตร์ ให้พัฒนา และผลิตผลงานวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งด้านคุณภาพและปริมาณ

 

 


พันธกิจ


 

          บริหารจัดการ ประสานงาน และอำนวยความสะดวก และจัดกิจกรรมกระตุ้นบรรยากาศและเพิ่มพูนความรู้ในการวิจัย ของบุคลากรในหน่วยงานจัดหาแหล่งทุน และจัดสรรทุนทำวิจัย ตลอดจนติดตามการดำเนินการของนักวิจัยให้ทำวิจัยได้สำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ จัดหาเครื่องมือ-อุปกรณ์วิจัย และทรัพยากรสนับสนุนอื่นๆ ตามความต้องการของบุคลากรในหน่วยงานอย่างสม่ำเสมอ และทำการสำรวจข้อมูลทรัพยากรที่สนับสนุนการวิจัย เพื่อตอบสนองความต้องการของนักวิจัยตามความเหมาะสมพัฒนากระบวนการด้านงานวิจัยให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับคณะฯ และระดับมหาวิทยาลัย ส่งเสริมจริยธรรมในการทำวิจัยให้ถูกต้องตามหลักจริยธรรม ส่งเสริมและเผยแพร่งานวิจัยสู่สาธารณชนอย่างมีคุณภาพสร้างแรงจูงใจ ที่เหมาะสมเพื่อกระตุ้นให้เกิดการทำวิจัย

 

 


เป้าประสงค์


 

 1. มีระบบการดำเนินงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงระบบการสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยของคณะฯ
 2. มีจำนวนอาจารย์ประจำหรือบุคลากรของหน่วยงานที่ได้รับทุนทำวิจัย และ/หรือ งานสร้างสรรค์ จากแหล่งทุนภายในและภายนอกสถาบันเพิ่มขึ้น
 3. พัฒนาระบบงานวิจัย และปัจจัยสนับสนุนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 4. มีเครื่องมือและอุปกรณ์ในการทำวิจัยเพิ่มขึ้น ตอบสนองต่อความต้องการของนักวิจัย รวมทั้งมีห้องปฏิบัติการวิจัยที่ได้มาตรฐาน
 5. มีจำนวนผลงานวิจัย และ/หรือ ผลงานวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
 6. จำนวนบทความวิทยานิพนธ์ระดับหลังปริญญา ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในระดับชาติ และ/หรือ ระดับนานาชาติเพิ่มขึ้นอย่างสอดคล้องกับหลักสูตรหลังปริญญาที่ทางคณะเปิดสอน
 7. บทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) ใน Refereed journal หรือในฐานข้อมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

 

 


กลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานของหน่วยวิจัย


 • มีระบบและกลไกกระตุ้นให้อาจารย์ผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพิ่มขึ้น โดยมีแผนการดำเนินงาน
  • สนับสนุนทุนพัฒนางานวิจัยให้แก่คณาจารย์และบุคลากรภายในคณะฯ
  • สนับสนุนทุนพัฒนางานวิจัยให้แก่นิสิตทันตแพทย์ทุกหลักสูตร ที่มีการทำวิจัย
  • เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งทุนวิจัยทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
  • สนับสนุนทุนตีพิมพ์ผลงานวิจัยให้แก่คณาจารย์และบุคลากรภายในคณะฯ
 • พัฒนาระบบงานวิจัยให้ครบวงจรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีแผนการดำเนินงาน
  • จัดทำงบประมาณเพื่อจัดซื้อคุรุภัณฑ์หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย ให้สอดคล้องกับความต้องการอย่างเหมาะสมและคุ้มค่า
  •  ประสานงานการติดต่อกับหน่วยงานภายนอกอื่นๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยและข้อมูลสิทธิบัตรหรืออนุสิทธ์บัต
  • รวบรวมแหล่งข้อมูลค้นคว้าทางวิชาการ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่คณาจารย์และบุคลากรในการสืบค้นข้อมูลทางงานวิจัย
  • พัฒนาระบบสารสนเทศทางงานวิจัยให้มีความทันสมัย
 • มีการส่งเสริม สนับสนุนงานวิจัยที่เป็นสหสาขาวิชา อันจะนำไปสู่นวัตกรรมในระดับสากล โดยมีแผนการดำเนินงาน
  • สนับสนุนทุนให้แก่คณาจารย์และบุคลากรในการนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ
  • จัดเสวนาทางวิชาการ หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย เพื่อให้เกิดการพัฒนางานวิจัยร่วมกันในลักษณะสหสาขา หรือการพัฒนางานวิจัยระหว่างหน่วยงาน
  • ประสานงานเพื่อให้เกิดความร่วมมือทางการวิจัยระหว่างคณะฯ และองค์กรภายนอก
  • สร้างภาคีเครือข่ายกับองค์กรหรือหน่วยงานภายนอก เพื่อการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เทคโนโลยี และทรัพยากรด้านการวิจัย
 • หน่วยงานหรือผู้รับบริการได้รับความรู้ นวัตกรรม และนำผลวิจัยไปใช้ในการพัฒนาด้านต่างๆ เพิ่มขึ้น 
  • โครงการวันวิจัย (Research Day)
  • จัดทำวิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มศว เพื่อเป็นช่องทางเผยแพร่ความรู้ให้เป็นที่ยอมรับในวงกว้าง

 

 


ติดต่อเรา


 

งานวิจัย คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ห้องประกันคุณภาพ ชั้น 11

เลขที่ 114 อาคาร 17 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ถนนสุขุมวิท 23 คลองเตยเหนือ วัฒนา กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ : 02 649 5000 ต่อ 15140  อีเมล์ : dentswuvijai@gmail.com