ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพบรรยาการการจัดโครงการการลดขั้นตอนการทำงานเพื่อความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน (Lean management)

Tanakorn Santitammakorn 0 4

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 ส่วนพัฒนาความยั่งยืน ได้จัดโครงการการลดขั้นตอนการทำงานเพื่อความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน  (Lean management)ณ ห้องเรียน 101 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยศรีครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.นพ.วรพล อร่ามรัศมีกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองครักษ์  เป็นประธานเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจาก ดร.เกษทิพย์ ปลื้มวงษ์ เป็นวิทยากรในการจัดอบรมครั้งนี้ ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ได้แก่บุคลากรส่วนพัฒนาความยั่งยืน จำนวนทั้งสิ้น 12 คน โดยการอบรมดังกล่าวทำให้บุคลากรได้ทดลองปฏิบัติการในการทำ Lean ด้วยวิธีการใช้ผังสายธารแห่งคุณค่า (Value stream mapping)  ซึ่งทำให้บุคลากรเข้าใจการทำงานของงานมากขึ้น และเกิด Flowchart ขั้นตอนการทำงานขึ้น 2 งาน

ประกาศ กฎจราจรภายในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประกาศ กฎจราจรภายในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Tanakorn Santitammakorn 0 21

ด้วยส่วนพัฒนาความยั่งยืน สำนักงานอธิการบดี ได้จัดทำกฎระเบียบจราจรภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
และได้แจ้งประกาศ ตามหนังสือ ศธ 6902(10)/1222 ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป
สำหรับผู้ที่ต้องการทราบเนื้อหาข้อมูลสามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่นี่

 

ภาพบรรยาการการจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการความรู้เพื่อส่วนพัฒนาความยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2562 (Knowledge management for sustainability development)

Tanakorn Santitammakorn 0 22

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2562 ส่วนพัฒนาความยั่งยืน ได้จัด โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการความรู้เพื่อส่วนพัฒนาความยั่งยืน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2562 (Knowledge management for sustainability development) 

เปิดระบบ SWU BUS

งานกายภาพและสิ่งแวดล้อมร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมจัดทำ Application SWU BUS เพื่อให้ความสะดวกแก่นิสิตและบุคลากรที่ใช้งาน รถสวัสดิการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

Tanakorn Santitammakorn 0 57

เปลี่ยนระบบการแจ้งซ่อม

งานอาคารและสาธารณูปโภค ส่วนพัฒนาความยั่งยืน สำนักงานอธิการบดี ได้มีการเปลี่ยนรูปแบบระบบการแจ้งซ่อมเป็นระบบออนไลน์

Tanakorn Santitammakorn 0 139
RSS
12345678910Last

แนะนำมหาวิทยาลัย