ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดระบบ SWU BUS

งานกายภาพและสิ่งแวดล้อมร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมจัดทำ Application SWU BUS เพื่อให้ความสะดวกแก่นิสิตและบุคลากรที่ใช้งาน รถสวัสดิการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

Tanakorn Santitammakorn 0 1

เปลี่ยนระบบการแจ้งซ่อม

งานอาคารและสาธารณูปโภค ส่วนพัฒนาความยั่งยืน สำนักงานอธิการบดี ได้มีการเปลี่ยนรูปแบบระบบการแจ้งซ่อมเป็นระบบออนไลน์

Tanakorn Santitammakorn 0 19

ภาพบรรยากาศ "การตัดสินโครงงานความยั่งยืนของนิสิตนักศึกษาประจำปี 2562"

1 พฤษภาคม 2562  ผศ.ว่าที่ร้อยตรี ดร.กิตติคุณ รุ่งเรือง   รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองครักษ์ ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดงาน "การตัดสินโครงงานความยั่งยืนของนิสิตนักศึกษาประจำปี 2562" ซึ่งเป็นการตัดสิน Student Project ของนิสิต/นักศึกษา จากมหาวิทยาลัยต่างๆใน เครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืน (SUN THAILAND)

Tanakorn Santitammakorn 0 20

ภาพบรรยากาศ การตัดสินโครงงานความยั่งยืนของนิสิตนักศึกษา Student Project 2019 เครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย SUN THAILAND 2019

วันที่ 26 เมษายน 2562 ว่าที่ร้อยตรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติคุณ รุ่งเรือง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา องครักษ์ เข้าร่วมเป็นกรรมการในการตัดสินโครงการ ความยั่งยืนของนิสิตนักศึกษา Student Project 2019

Tanakorn Santitammakorn 0 25

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 ว่าที่ร้อยตรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติคุณ รุ่งเรือง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา องครักษ์ เข้าร่วมเป็นกรรมการในการตัดสินโครงการ ความยั่งยืนของนิสิตนักศึกษา Student Project 2019 เครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย SUN THAILAND 2019 ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาชั้น 2 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

RSS
12345678910Last

แนะนำมหาวิทยาลัย