ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 29 ตุลาคม 2561 โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรีเข้าศึกษาดูงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์แก่บุคลากรของโรงเรียน
Anuwat Tessiri

วันที่ 29 ตุลาคม 2561 โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรีเข้าศึกษาดูงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์แก่บุคลากรของโรงเรียน

โครงการศึกษาดูงานของบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์แก่บุคลากรของโรงเรียน ในการพัฒนาศักยภาพของสถานศึกษาเพื่อขับเคลื่อนเข้าสู่การเป็น sciece school ระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

Previous Article วันที่ 5 ตุลาคม 2561 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ จ.อุดรธานี เข้าศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยศรีนครินครินทรวิโรฒ องครักษ์
Print
102

x