ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ
Anuwat Tessiri

โครงการซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ

ส่วนพัฒนาความยั่งยืน ได้จัดโครงการ " ซ้อมดับเพลิง และอพยพหนีไฟ " ในวันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2560 ณ ห้อง 105 อาคารเรียนอเนกประสงค์

ของวิชาพื้นฐาน โดยให้ความรู้เรื่องการเกิดอัคคีภัย การป้องกันในกรณีที่เกิดอัคคีภัยในสถานการณ์ต่างๆ และปฐมพยาบาลเบื้องต้น ทั้งนี้ยังสาธิตวิธีการใช้อุปกรณ์

การดับเพลิงชนิดต่างๆ พร้อมให้ทดลองฝึกปฎิบัติจากอุปกรณ์จริง โดยผู้ช่วยศาตราจารย์กิติตคุณ รุ่งเรือง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองครักษ์ เป็นประธานเปิดงาน

Previous Article คณะศึกษาดูงานจากเทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก
Next Article โครงการอบรม "เตรียมพร้อมรับ พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560"
Print
122

x