ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการอบรม "เตรียมพร้อมรับ พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560"
Anuwat Tessiri

โครงการอบรม "เตรียมพร้อมรับ พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560"

ส่วนพัฒนาความยั่งยืน จัดโครงการอบรม "เตรียมพร้อมรับ พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560"

ในวันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.00 น. ณ ห้อง 105 อาคารเรียนอเนกประสงค์ ของวิชาพื้นฐานมศว องครักษ์

วิทยากรจากกรมบัญชีกลาง นางอัมพวรรณ พุกดำ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติคุณ รุ่งเรือง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองครักษ์ เป็นประธานเปิดงาน

Previous Article โครงการซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ
Next Article มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
Print
137

x