ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Anuwat Tessiri

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ และหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยทั้งประสานมิตร และองครักษ์ และตัวแทนนิสิตจากองค์การนิสิตและสภานิสิต หน่วยงานภายนอก จังหวัดนครนายก นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กิตติคุณ รุ่งเรือง รองอธิบดีฝ่ายพัฒนาองครักษ์ ตัวแทนมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ ร่วมกันแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงพระราชกรณียกิจแก่บ้านเมืองและปวงชนชาวไทย และร่วมกันปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติในวันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2560 ณ อาคารกีฬา 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

Previous Article โครงการพัฒนาบุคลากร ส่วนพัฒนาความยั่งยืน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฎิบัติงาน
Next Article โครงการค่ายเสริมสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม
Print
105

x