ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Anuwat Tessiri 0 138

มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ และหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยทั้งประสานมิตร และองครักษ์ และตัวแทนนิสิตจากองค์การนิสิตและสภานิสิต หน่วยงานภายนอก จังหวัดนครนายก นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กิตติคุณ รุ่งเรือง รองอธิบดีฝ่ายพัฒนาองครักษ์ ตัวแทนมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ ร่วมกันแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงพระราชกรณียกิจแก่บ้านเมืองและปวงชนชาวไทย และร่วมกันปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติในวันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2560 ณ อาคารกีฬา 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

โครงการพัฒนาบุคลากร ส่วนพัฒนาความยั่งยืน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฎิบัติงาน

โครงการพัฒนาบุคลากร ส่วนพัฒนาความยั่งยืน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฎิบัติงาน

Anuwat Tessiri 0 155

ส่วนพัฒนาความยั่งยืน ได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากร ส่วนพัฒนาความยั่งยืน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฎิบัติงาน

ในวันที่ 24  - 27 กรกฎาคม 2560  ศึกษาดูงานด้านภูมิทัศน์ การจราจร ที่สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ฯ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

ข้าพระพุทธเจ้าขอถวายพระพรชัยมงคล แด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

Anuwat Tessiri 0 109

เนื่องในมหามงคลวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ข้าพระพุทธเจ้า ส่วนพัฒนาความยั่งยืน สำนักงานอธิการบดี  ขอน้อมเกล้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล ขอทรงเจริญพระชนม์ยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

โครงการอบรม "เตรียมพร้อมรับ พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560"

Anuwat Tessiri 0 182

ส่วนพัฒนาความยั่งยืน จัดโครงการอบรม "เตรียมพร้อมรับ พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560"

ในวันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.00 น. ณ ห้อง 105 อาคารเรียนอเนกประสงค์ ของวิชาพื้นฐานมศว องครักษ์

วิทยากรจากกรมบัญชีกลาง นางอัมพวรรณ พุกดำ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติคุณ รุ่งเรือง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองครักษ์ เป็นประธานเปิดงาน

 

โครงการซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ

Anuwat Tessiri 0 172

ส่วนพัฒนาความยั่งยืน ได้จัดโครงการ " ซ้อมดับเพลิง และอพยพหนีไฟ " ในวันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2560 ณ ห้อง 105 อาคารเรียนอเนกประสงค์

ของวิชาพื้นฐาน โดยให้ความรู้เรื่องการเกิดอัคคีภัย การป้องกันในกรณีที่เกิดอัคคีภัยในสถานการณ์ต่างๆ และปฐมพยาบาลเบื้องต้น ทั้งนี้ยังสาธิตวิธีการใช้อุปกรณ์

การดับเพลิงชนิดต่างๆ พร้อมให้ทดลองฝึกปฎิบัติจากอุปกรณ์จริง โดยผู้ช่วยศาตราจารย์กิติตคุณ รุ่งเรือง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองครักษ์ เป็นประธานเปิดงาน

RSS
1234