ข่าวประชาสัมพันธ์

บรรยากาศการดำเนินงานโครงการ มศว ร่วมใจลดใช้ถุงพลาสติกและงดใช้กล่องโฟม (SWU Zero waste)

Anuwat Tessiri 0 46

บรรยากาศการดำเนินงานโครงการ มศว ร่วมใจลดใช้ถุงพลาสติกและงดใช้กล่องโฟม (SWU Zero waste) ครั้งที่ 1/2561 วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมประชามติ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์

บรรยากาศกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" (Big cleaning Day)

Anuwat Tessiri 0 58

บรรยากาศกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" (Big cleaning Day) เวลา 8.30 - 12.00 น. ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์

บรรยากาศโครงการบริการวิชาการเพื่อสังคม กิจกรรมบริจาคจักรยาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

Anuwat Tessiri 0 68

บรรยากาศโครงการบริการวิชาการเพื่อสังคม กิจกรรมบริจาคจักรยาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงานเพื่อให้นิสิตที่อาศัยในหอพักของมหาวิทยาลัย ได้ทำกิจกรรมที่ดี รู้จักการให้ เสียสละ รู้จักแบ่งปันเห็นคุณค่าของใช้ที่ตนไม่ได้ใช้งานแล้ว ให้นักเรียนที่ศึกษาในโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลการคมนาคม มีฐานะค่อนข้างยากจน โดยมี ผศ.กิตติคุณ รุ่งเรือง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา องครักษ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบริการวิชาการเพื่อสังคม ในวันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561 ณ ชั้น 1 อาคารบริการกลาง ศูนย์บริหารกิจการหอพัก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์

ส่วนพัฒนาความยั่งยืน วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 จัดโครงการ มศว ห่วงใย ขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกกันน็

Anuwat Tessiri 0 63

โดยมีการลงทะเบียนแจกหมวกกันน็อคให้กับบุคลากร และนิสิต ที่มีรถจักรยานยนต์ส่วนตัวโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ณ บริเวณหน้าอาคารอำนวยการกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

นอกจากนี้ยังมีการจัดขบวนรถจักรยานยนต์ขี่สัญจรรอบภายในมหาวิทยาลัยเพื่อรณรงค์ให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สวมหมวกกันน็อคทุกครั้

บรรยากาศการประชุมการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาอาชีวศึกษากับอุดมศึกษา

Anuwat Tessiri 0 44

บรรยากาศการประชุมการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาอาชีวศึกษากับอุดมศึกษา ในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการภาค 3 โดยดำเนินการจัดการประชุมรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ในวันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสัมมนาการ ชั้น 3 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์

RSS
123456789