ข่าวประชาสัมพันธ์

เนื่องในโอกาส "สงกรานต์ 2561"

Anuwat Tessiri 0 176

[ส่วนพัฒนาความยั่งยืน]

เนื่องในโอกาส "สงกรานต์ 2561" บุคลากรส่วนพัฒนาความยั่งยืน รดน้ำดำหัวขอพร รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองครักษ์ ผศ.กิตติคุณ รุ่งเรือง วันที่ 9 เมษายน 2561 อาคารอำนวยการ

บรรยากาศโครงการงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว ณ พระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า

Anuwat Tessiri 0 270

บรรยากาศงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว โดยมี ผศ.กิตติคุณ รุ่งเรือง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองครักษ์ เข้าร่วมโครงการงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว ณ พระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า ในวันศุกร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2561 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนได้ร่วมกิจกรรมปลูกฝังค่านิยมความเป็นไทย และร่วมชมนิทรรศการเกี่ยวกับพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่ 5 และรัชกาลที่ 9 โดยมีนักเรียนกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 10 โรงเรียน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดนครนายก

ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร : ถ่ายภาพ

บรรยากาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดบรรยาย เรื่อง UI Green Metric เพื่อสร้างองค์ความรู้และความเข้าใจ เตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย ให้ก้าวสู่การเป็น Green University

Anuwat Tessiri 0 373

บรรยากาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดบรรยาย เรื่อง UI Green Metric เพื่อสร้างองค์ความรู้และความเข้าใจ เตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย ให้ก้าวสู่การเป็น Green University โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชาดา ไชยสวัสดิ์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ในวันที่ 2 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมประชามติ ชั้น 3 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์

ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร : ถ่ายภาพ

 

บรรยากาศโครงการเชิดชูเกียรตินักกีฬา มศว ในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 ราชมงคลธัญบุรีเกมส์

บรรยากาศโครงการเชิดชูเกียรตินักกีฬา มศว ในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 ราชมงคลธัญบุรีเกมส์

Anuwat Tessiri 0 294

โครงการเชิดชูเกียรตินักกีฬา มศว ในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 ราชมงคลธัญบุรีเกมส์ ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์

ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร : ถ่ายภาพ

งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ ส่วนพัฒนาความยั่งยืน 2561

งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ ส่วนพัฒนาความยั่งยืน 2561

Anuwat Tessiri 0 211

บรรยากาศงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ ส่วนพัฒนาความยั่งยืน 2561

ในวันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ หลังอาคารอำนวยการ

ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร : ถ่ายภาพ

 

RSS
123456789