ข่าวประชาสัมพันธ์

"ปีใหม่สายสัมพันธ์ มศว 2561" มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

บรรยากาศงานเลี้ยงและกิจกรรมจับรางวัลโครงการ “ปีใหม่สายสัมพันธ์ มศว 2561” มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ เมื่อวันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2560

Anuwat Tessiri 0 182

บรรยากาศงานเลี้ยงและกิจกรรมจับรางวัลโครงการ “ปีใหม่สายสัมพันธ์ มศว 2561”  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์  เมื่อวันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2560
ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร : ถ่ายภาพ

พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

Anuwat Tessiri 0 315


[ส่วนพัฒนาความยั่งยืน] 
พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2560  นำโดย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองครักษ์ (ผศ.นพ.วรพล อร่ามรัศมีกุล) และบุคลากรส่วนพัฒนาความยั่งยืน วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์

Anuwat Tessiri 0 184

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์ จำนวน 34 ท่าน นำโดย ผศ.กิตติคุณ รุ่งเรือง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองครักษ์ และสภานิสิตมหาวิยาลัยศรีนครินวิโรฒ บรรยายภาพรวมการดำเนินงานของสภานิสิต พร้อมนำคณะศึกษาดูงานเยี่ยมชมพื้นที่โดยรอบมหาวิทยาลัย ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 60

โครงการค่ายเสริมสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Anuwat Tessiri 0 198

โครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคมสำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
รุ่นที่1 (วันที่1-4 พฤศจิกายน 2560) ณ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มศว จังหวัดตาก
#แรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Anuwat Tessiri 0 225

มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ และหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยทั้งประสานมิตร และองครักษ์ และตัวแทนนิสิตจากองค์การนิสิตและสภานิสิต หน่วยงานภายนอก จังหวัดนครนายก นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กิตติคุณ รุ่งเรือง รองอธิบดีฝ่ายพัฒนาองครักษ์ ตัวแทนมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ ร่วมกันแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงพระราชกรณียกิจแก่บ้านเมืองและปวงชนชาวไทย และร่วมกันปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติในวันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2560 ณ อาคารกีฬา 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

RSS
123456789