ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการพัฒนาบุคลากร ส่วนพัฒนาความยั่งยืน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฎิบัติงาน

โครงการพัฒนาบุคลากร ส่วนพัฒนาความยั่งยืน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฎิบัติงาน

Anuwat Tessiri 0 240

ส่วนพัฒนาความยั่งยืน ได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากร ส่วนพัฒนาความยั่งยืน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฎิบัติงาน

ในวันที่ 24  - 27 กรกฎาคม 2560  ศึกษาดูงานด้านภูมิทัศน์ การจราจร ที่สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ฯ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

ข้าพระพุทธเจ้าขอถวายพระพรชัยมงคล แด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

Anuwat Tessiri 0 190

เนื่องในมหามงคลวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ข้าพระพุทธเจ้า ส่วนพัฒนาความยั่งยืน สำนักงานอธิการบดี  ขอน้อมเกล้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล ขอทรงเจริญพระชนม์ยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

โครงการอบรม "เตรียมพร้อมรับ พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560"

Anuwat Tessiri 0 312

ส่วนพัฒนาความยั่งยืน จัดโครงการอบรม "เตรียมพร้อมรับ พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560"

ในวันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.00 น. ณ ห้อง 105 อาคารเรียนอเนกประสงค์ ของวิชาพื้นฐานมศว องครักษ์

วิทยากรจากกรมบัญชีกลาง นางอัมพวรรณ พุกดำ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติคุณ รุ่งเรือง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองครักษ์ เป็นประธานเปิดงาน

 

โครงการซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ

Anuwat Tessiri 0 301

ส่วนพัฒนาความยั่งยืน ได้จัดโครงการ " ซ้อมดับเพลิง และอพยพหนีไฟ " ในวันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2560 ณ ห้อง 105 อาคารเรียนอเนกประสงค์

ของวิชาพื้นฐาน โดยให้ความรู้เรื่องการเกิดอัคคีภัย การป้องกันในกรณีที่เกิดอัคคีภัยในสถานการณ์ต่างๆ และปฐมพยาบาลเบื้องต้น ทั้งนี้ยังสาธิตวิธีการใช้อุปกรณ์

การดับเพลิงชนิดต่างๆ พร้อมให้ทดลองฝึกปฎิบัติจากอุปกรณ์จริง โดยผู้ช่วยศาตราจารย์กิติตคุณ รุ่งเรือง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองครักษ์ เป็นประธานเปิดงาน

คณะศึกษาดูงานจากเทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก

Anuwat Tessiri 0 181

ในวันที่ 29 มิถุนายน 2560 ส่วนพัฒนาความยั่งยืน นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารรย์กิตติคุณ รุ่งเรือง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองครักษ์

ผู้ช่วยศาสตรารจารย์นายแพทย์วรพล อร่ามรัศมีกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองครักษ์ ผู้ช่วยศาสตารจารย์แพทย์หญิงดุจเดือน สีละมาด ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองครักษ์

และหัวหน้างานส่วนพัฒนาความยั่งยืน ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก มาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษา

โรงเรียนสาธิตมศว การกำจัดขยะ การบริหารจัดการศูนย์กีฬา และการบริหารการจัดการระบบสุขาพิบาลของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒทั้งประสานมิตร และองครักษ์

RSS
123456789