ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าศึกษาดูงาน

jum 0 201

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา เข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการด้านกายภาพและอาคารสถานที่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรได้นำความรู้และประสบการณ์จากการศึกษาดูงานมาประยุกต์ใช้ในการขับเคลื่อนภารกิจ ในวันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2560  ณ มศว องครักษ์

ส่วนพัฒนาความยั่งยืนจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

ส่วนพัฒนาความยั่งยืนจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนกลยุทธ์การพัฒนา มศว องครักษ์ อย่างยั่งยืน

Anuwat Tessiri 0 368

ส่วนพัฒนาความยั่งยืน (Sustainable Development Office) จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำแผนกลยุทธ์การพัฒนา มศว องครักษ์ อย่างยั่งยืน" เมื่อวันที่ 16-17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ณ โรงแรมชลพฤกษ์รีสอร์ท จังหวัดนครนายก

ทั้งนี้โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนกลยุทธ์ การพัฒนามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ อย่างยั่งยืน จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ให้ก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยยั่งยืน นอกเหนือจากความมุ่งมั่นจากความเป็นเลิศทางวิชาการแล้ว สิ่งที่สำคัญของการดำเนินงานจะต้องสร้างรากฐานของการเป็นผู้นำทางด้านการจัดการ โดยใช้ธรรมาภิบาลเป็นหลักในการบริหารจัดการองค์กรที่ดี

แต่เนื่องจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ประสบกับปัญหาการบริหารจัดการใน มศว องครักษ์ ยังมีปญหาที่ต้องการได้รับการแก้ไขและพัฒนา ได้แก่ การบริหารจัดการน้ำ การจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการจราจรและความปลอดภัย และการบริหารจัดการภูมิทัศน์และพื้นที่สีเขียว ซึ่งประเด็นปัญหาเหล่านี้จะต้องมีการพูดคุยและทำแผนกลยุทธ์การพัฒนามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ให้ยั่งยืน

ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านรองอธิการบดีฝ่าย มศว องครักษ์ เป็นประธานในพิธีเปิด

RSS
123456789