แผนที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ส่วนพัฒนาความยั่งยืน มศว องครักษ์

ส่วนพัฒนาความยั่งยืน อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
เลขที่ 63 หมู่ 7 ถนนรังสิต-นครนายก
ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์
จังหวัดนครนายก 26120