EN

ปรับปรุงเนื้อหาภายในเว็บไซต์ล่าสุดเมื่อ วันที่ 07 กันยายน 2560 | เวลา 16.51 น.

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  >> รายงานการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ
  >> ขอเชิญบุคลากรประจำสำนักฯ เข้าร่วม กิจกรรม “นุ่งผ้าไทย สืบสานภูมิปัญญาไทย ครั้งที่ 7”
  >> ตารางการเดินทางรถตู้ รับ - ส่ง บุคลากรปฏิบัติงานประสานมิตร องครักษ์ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561
  >> แบบฟอร์มใหม่สำหรับการ เบิกงานสวัสดิการ เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรและการรักษาพยาบาล
  >> ผลงานประดิษฐ์ ชุดตรวจวัณโรค และวัณโรคดื้อยา (TB & MDR-TB test kits) นวัตกรรมใหม่เพื่อคนไทย ในการเข้าถึงสาธารณสุขไทย ในนิตยสาร Medical Focus ฉบับที่ 94 และถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์ให้แก่บริษัท ไบโอแอดแวนเทค จำกัด เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559
  >> คู่มือการปฏิบัติลดการใช้พลังงานเพื่อ การลดใช้พลังงานในหน่วยงาน อย่างเป็นระบบ