EN

ปรับปรุงเนื้อหาภายในเว็บไซต์ล่าสุดเมื่อ วันที่ 07 กันยายน 2560 | เวลา 16.51 น.

 
 
 
 
                 
                 
                 
>> เอกสารเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานมหาวิทยาลัย
สังกัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
>> ข้อบังคับและประกาศ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
งานสารบรรณของ
มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
>> ประกาศ
จากมหาวิทยาลัย
เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติ
ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ด้านสารสนเทศ
>> ประกาศ
การกำหนดรหัสพยัญชนะ
และเลขที่หนังสือออก
ของส่วนงาน
และหน่วยงานภายนอก
ประกาศ ณ วันที่ 28 พ.ค. 2562
>>
                 
         
                 
                 
                 
  พระราชบัญญัติ   ประกาศ มศว   ข้อบังคับ มศว   คลีนิคสุขภาพ
นิสิต มศว
 
                 
         
                 
                 
               
                 

 

 
 


 
                 
>> ตารางการเดินทางรถตู้
รับ - ส่ง บุคลากรปฏิบัติงาน
ประสานมิตร องครักษ์
>> ผลงานประดิษฐ์
ชุดตรวจวัณโรค
และวัณโรคดื้อยา
(TB & MDR-TB test kits)
นวัตกรรมใหม่เพื่อคนไทย
ในการเข้าถึงสาธารณสุขไทย
ในนิตยสาร Medical Focus
ฉบับที่ 94
และถ่ายทอดเทคโนโลยี
เชิงพาณิชย์ให้แก่
บริษัท ไบโอแอดแวนเทค จำกัด
เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559
>> คู่มือการปฏิบัติ
ลดการใช้พลังงานเพื่อ
การลดใช้พลังงานในหน่วยงาน
อย่างเป็นระบบ
>> ขอเชิญบุคลากร
ประจำสำนักฯเข้าร่วม
กิจกรรม “นุ่งผ้าไทย
สืบสาน ภูมิปัญญาไทย”
>>
                 
         
                 
                 
  จดหมายข่าวสำนักฯ   ศิลปวัฒนธรรม   วัฒนธรรมองค์กร   รางวัลแห่งความสำเร็จ  
         
                 
  รายงานประจำปี   คู่มือ 5ส   ปฏิทินสำนักฯ