EN

ปรับปรุงเนื้อหาภายในเว็บไซต์ล่าสุดเมื่อ วันที่ 07 กันยายน 2560 | เวลา 16.51 น.

 
   ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับนิสิตกรณีขาดสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 รายวิชา มศว 141 มศว 151 มศว 244 มศว 261 มศว 354 และ มศว 371  ดูเพิ่มเติม
   แนวปฏิบัติสำหรับนิสิตกรณีขาดสอบ ในรายวิชาศึกษาทั่วไป (SWU)
   นิสิตสามารถศึกษา เอกสาร-สื่อประกอบการเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป (SWU) ได้ที่เว็บไซต์ของแต่ละรายวิชาโดยใช้ GAFE Mail ในการเข้าสู่ระบบ
   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (รายวิชา SWU) ปรับปรุง พ.ศ. 2560
 

<<คลิกเพื่ออ่านต่อ>> 


   
     
   ข้อบังคับและประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับงานสารบรรณของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
   ประกาศจากมหาวิทยาลัย เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
 

<<คลิกเพื่ออ่านต่อ>> 

 

   
     
   ตารางการเดินทางรถตู้ รับ - ส่ง บุคลากรปฏิบัติงานประสานมิตร องครักษ์ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561
   แบบฟอร์มใหม่สำหรับการเบิกงานสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรและการรักษาพยาบาล
   รายละเอียดเกี่ยวกับผลงานประดิษฐ์ ชุดตรวจวัณโรค และวัณโรคดื้อยา (TB & MDR-TB test kits) นวัตกรรมใหม่เพื่อคนไทย ในการเข้าถึงสาธารณสุขไทย ในนิตยสาร Medical Focus ฉบับที่ 94 และถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์ให้แก่บริษัท ไบโอแอดแวนเทค จำกัด เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559
   คู่มือการปฏิบัติลดการใช้พลังงาน เพื่อการลดใช้พลังงานในหน่วยงานอย่างเป็นระบบ
 

<<คลิกเพื่ออ่านต่อ>>