โครงการพัฒนาบุคลากรกองบริการการศึกษา เรื่อง การพัฒนาทักษะด้านวิชาการ

ด้วย  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  (ผศ.ดร.วัลยา ธเนศพงศ์ธรรม)  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
(ผศ.ดร.วุฒิพล  ธาราธีรเศรษฐ์)  ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา  พร้อมทั้งบุคลากรกองบริการการศึกษา  เข้าร่วมโครงการ
พัฒนาบุคลากรกองบริการการศึกษา  เรื่อง  การพัฒนาทักษะด้านวิชาการ  ในวันที่ 3-5 มิถุนายน 2558  ณ  โรงแรมเคซี  
แกรนด์  รีสอร์ท  แอนด์สปา  จังหวัดตราด  

กิจกรรม

  • การแลกเปลี่ยนเรียนรู้  หัวข้อ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558) กับการทำงานของนักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  โดย  ผศ.ดร.วัลยา ธเนศพงศ์ธรรม
  • จัดทำคู่มือปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด (KPI)
  • จัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานของแต่ละงาน  และนำเสนอ

ภาพบรรยากาศ