โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทวนสอบผลสัมฤทธิ์มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง  การทวนสอบผลสัมฤทธิ์มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2552  ระหว่างวันที่ 21-22 พฤษภาคม  2558  ณ  โรงแรมไมด้า  ทวารวดี  แกรนด์  จังหวัดนครปฐม  โดยผู้เข้ารับการอบรมยังได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้  และฝึกปฏิบัติการร่วมกัน

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

  • รองศาสตราจารย์ ดร. องอาจ  นัยพัฒน์
  • อาจารย์ ดร. รณิดา  เชยชุ่ม
  • อาจารย์ ดร. อรอุมา  เจริญสุข

ภาพบรรยากาศ

 
     
 
     
 
     
 

 

ตัวอย่างเอกสารที่ได้จากผู้เข้าร่วมประชุม จากการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ