รวบรวมผลงานของคณาจารย์ ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปี ค.ศ. 2016 (พ.ศ. 2559)    Ÿ

Chaninan Pruekpramool, Nason Phonphok, Kamonwan Kanyaprasit, Theerapong Sangprodit, Chanyah Dahsah. (2016). In-Service Science Teachers' Views Toward Scientific Imagination For Science Learning In The Classroom

Download

ปี ค.ศ. 2015 (พ.ศ. 2558)

Kanyaprasith, Kamonwan; Finley, N. Fred; & Phonphok, Nason.  (2015).  Patterns and Impacts of

       Short-Term Cross-Cultural Experience in Science and Mathematics Teaching: Benefits, Value, 

       and Experience. US-China Education Review.  5(7).

     Ÿ ปี ค.ศ. 2014 (พ.ศ. 2557)

Krajcik, J. Codern, S, Dahsah, C., Bayer, R., Mun, K. (2014). Planning instruction to meet the intent of next generation science standards. Journal of Science Teacher Education, 25, 157-175.

     Ÿ ปี ค.ศ. 2012 (พ.ศ. 2555)

Dahsah, Chanyah; et al.  (2012, August).  Students’ Conception on Sizes and Distances of the

       Earth –Moon- Sun Models.  European Journal of Social Science.  32(4): 583-597.

     Ÿ ปี ค.ศ. 2011 (พ.ศ. 2554)

Arnold, S.R.; Kruatong, T.; Dahsah, C.; & Duongdearn, S.  (2011).  The Classroom–friendly ABO Blood Types Kit: Blood Agglutination Simulation.  Journal of Biological Education. DOI: 10.1080/00219266.2011.556750.

     Ÿ ปี ค.ศ. 2010 (พ.ศ.2553)

Dahsah, C; & Kruatong, T. (2010). Quantitative Chemistry Teaching and Learning at the High

       School Level: A Case Study in Thailand. The International Journal of Learning. 17(9): online.

Coll, R.K; Dahsah, C.; & Faikamta, C. (2010). The Influence of Educational Context on Science

       Learning: A Cross-National Analysis of PISA.  Research in Science and Technological

       Education, 28(1): 3–24.

     Ÿ ปี ค.ศ. 2009 (พ.ศ.2552)

Kruatong, T, Dahsah, C., and Panijpan, B. (2009). A Hand-held Spectrofluorometer to Help

       Students Understand Excitation and Emission of Fluorescing Solutions. The Chemical

       Educator. 15: 5-9.

     Ÿ ปี ค.ศ. 2015 (พ.ศ.2558)

กมลวรรณ กันยาประสิทธ์.  (2558).  ประเด็นวิทยาศาสตร์กับสังคมเพื่อทักษะในศตวรรษที่ 21

       (SocioScientific Issues for 21st Century Skills).  วารสารศึกษาศาสตร์.  25(2).

ธีรพงษ แสงประดิษฐ์.  (2558).  แนวคิดทางเลือกของนักเรียนในวิชาฟิสิกส์.  วารสารศกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร. 17(2).

     Ÿ ปี ค.ศ. 2014 (พ.ศ.2557)

ชนินันท์ พฤกษ์ประมูล.  (2557, เมษายน –มิถุนายน).  การประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์.  

       วารสารสุทธิปริทัศน์.  28(86): 352-364.

     Ÿ ปี ค.ศ. 2010 (พ.ศ.2553)

จรรยา ดาสา.  (2553).  เทคนิคการจัดการเรียนรู้สำหรับการแก้ปัญหาเคมีคำนวณ.  นิตยสาร สสวท

       38(167): 44 - 48.

จรรยา ดาสา.  (2553).  หลักการออกข้อสอบแบบวินัจฉัยตัวเลือก 2 ระดับ เพื่อประเมินแนวคิดของผู้เรียน

       (Two-Tier Diagnostic Test).  นิตยสาร สสวท.  38(164): 64-66.

จรรยา ดาสา.  (2553).  รูปแบบการเรียนรู้แบบ 7E (7E Learning Cycle). วารสารวิทยาลัยการฝึกหัดครู

       2(1): 87-91.

     Ÿ ปี ค.ศ. 2014 (พ.ศ.2557)

Coll, R.K; Dahsah, C.; Chairam, S.; & Jansoon, N.  (2014).  Fostering Active Learning in Thailand:

       Toward A Learning-Centred Student Experiences. In Learning with Understanding in

       Chemistry.  Devetax, I.; & Graza, S.A.  pp. 193-224.  Drodercht:. Springer.

     Ÿ ปี ค.ศ. 2012 (พ.ศ.2555)

Dahsah, C.; & Kruatong, T.  (2012).  Supporting Health Education in Thai Contexts:

       Conceptualizing and Evaluating the Change.  In Health Education in Context: An International

       Perspective on Health Education in Schools and Local Communities.  Taylor, N.; et. al.  pp.

       199-210). Rotterdam: Sense.

     Ÿ ปี ค.ศ. 2010 (พ.ศ.2553)

Coll, R.K; Jansoon, N.; Dahsah, C.; & Chairam, S.  (2010).  Fostering Teacher Innovation in

       Chemistry Teaching in Thailand: Helping Thai Science Teachers Move Towards a Learner-

       Centered Student Classroom.  In Faculitating Effective Student Learning through Teacher

       Research and Innovation.  Zuljan, M.V.; & Vogrinc, J. pp. 193-224.  Ljubljana: Littera picta

       d.o.o.

Dahsah, C.; & Kruatong, T.  (2009).  Development of Environmental Education in Thailand under

       the Philosophy of a Sufficiency Economy.  In Environmental Education in context: An

       International Perspective on the Development of Environmental Education.  Taylor, N.; et. al. 

       pp. 289–298.  Rotterdam: Sense.

     Ÿ ปี ค.ศ. 2008 (พ.ศ.2551)

Dahsah, C.; & Faikhamta, C.  (2008).  Science Education in Thailand: Science Curriculum Reform

       in Transition. In Science Education in Context: An International Examination of the Influence of

       Context on Science Curricula Development and Implementation. Coll, R.K. & Taylor, N.  pp.

       291-300. Rotterdam: Sense.

หลักสูตร กศ.ด.

ชื่อเรื่อง ผู้จัดทำ

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่ส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
The Development of Science Learning Model to Enhance Critical Thinking for Seventh Grade Students in an Educational Opportunity Expansion School

กฤษณา โลหการก
ดร.ชนินันท์ พกษ์ประมูล
ดร.สมสรรญก์ วงษ์อยู่น้อย
ดร.กานจุลี ปัญญาอินทร์

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
The Development of Learning Model to Promote Scientific Problem-Solving Ability for Seventh Grade Students
ภูรินทร์ แตงน้อย
ดร.ชนินันท์ พฤกษ์ประมูล
ดร.ณสรรค์ ผลโภค
ดร.สมสรรญก์ วงษ์อยู่น้อย

เจตคติต่อการเรียนปฏิบัติการเคมีของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
High School Students’ Attitude towards Chemistry Laboratory Learning
- ภาษาไทย
- English

ณวรา สีที
Prof. Richard K. Coll
ดร.มนัส บุญประกอบ
ผศ.ดร.จรรยา ดาสา

หลักสูตร กศ.ม.

 
Problem Solving Avility of High School Chemistry Students Laddawan Burana
Chanyah Dahsah