Search Tags 
     
     
    วีดิทัศน์โครงการ/กิจกรรมแผนงานบริการวิชาการ
       
   
การเพาะเห็ดอินทรีย์ครบวงจร การเพาะเห็ดอินทรีย์ครบวงจร การเพาะเห็ดอินทรีย์ครบวงจร เตาเผาถ่าน
กลั่นน้ำควันไม้: แบบกลั่นลำดับส่วน
       

 

โครงการ/กิจกรรม และผลการดำเนินงาน แผนงานบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2559

ประเด็นกลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
(ตามแผนยุทธศาสตร์สำนักฯ) ที่
ประธานฯ/เลขาฯ วันที่ดำเนินงาน
(ปี พ.ศ./เดือน/วันที่)
เอกสารสรุป
ผลการดำเนินงาน

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาโครงการบริการวิชาการที่มีคุณภาพ
แผนงานที่ 5 แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม
20 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตเตาซุปเปอร์ชีวมวลพลังงานแกลบ อ.พัชรี/อ.ณัชวดี 2558/11/01 - 2559/06/30
21 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตถ่านไร้ควันและถ่านชีวภาพ อ.พัชรี /อ.ขวัญคนิฐ 2558/11/01 - 2559/06/30
22 โครงการสร้างองค์ความรู้เพื่อส่งเสริมวิชาชีพแก่ชุมชน : การนวดเพื่อสุขภาพ ผศ.ถนอมศักดิ์/นายพุฒินันท์ 2558/11/12 - 2559/05/31
23 โครงการเสริมสร้างศักยภาพวิชาชีพครูด้านการผลิตสื่อการสอน ผศ.ถนอมศักดิ์/นายพุฒินันท์ 2558/11/12 - 2559/05/31
24 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัยสู่การตรวจโรคสับปะรดในแปลงปลูก เพื่อพัฒนาอาชีพเกษตรกรที่ยั่งยืน ผศ.ธงชัย/อ.ณภัทร 2559/03/16
25 โครงการสร้างแรงบันดาลใจ : กิจกรรมพัฒนาชุมชน และสร้างเสริมประสบการณ์ แก่นิสิต โดยการเรียนรู้จากชุมชน ผศ.ถนอมศักดิ์/นายพุฒินันท์ 2558/12/15 - 2559/06/30
26 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างฝายอนุรักษ์ เพื่อการบริหารจัดการต้นนํ้าในชุมชน ผศ.ถนอมศักดิ์/นายพุฒินันท์ 2558/11/12 - 2559/03/30
27 โครงการการเพาะเห็ดปลอดสารพิษและการแปรรูปตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง : อบรมเชิงปฏิบัติการการเพาะเห็ดเบื้องต้น อ.ชุติมา/อ.จิตสุภา 2558/12/01 - 2559/06/30

 

โครงการ/กิจกรรม และผลการดำเนินงาน แผนงานบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2558

ลำดับที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ประธาน เลขาฯ วันที่ดำเนินงาน รายงานผลการดำเนินงาน
1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างฝายอนุรักษ์ เพื่อการบริหารจัดการต้นน้ำในชุมชน อ.ถนอมศักดิ์  นายพุฒินันท์ ธ.ค. 2557 ถึง
ม.ค. 2558 (ครั้งที่ 1)
พ.ค. 58 (ครั้งที่ 2)
2 โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อส่งเสริมวิชาชีพชุมชน อ.ถนอมศักดิ์  นายพุฒินันท์ ธ.ค. 2557 ถึง
ม.ค. 2558
3 โครงการส่งเสริมศักยภาพวิชาชีพครู อ.ถนอมศักดิ์  นายพุฒินันท์ มี.ค. 2558
4 โครงการบูรณาการงานบริการวิชาการและการเรียนการสอน (มศว 374) อ.ถนอมศักดิ์  นายพุฒินันท์ ม.ค. 2558
5 โครงการสำรวจศักยภาพชุมชน และอบรมเชิงปฏิบัติการ
พลังงานทดแทน เพื่อการส่งเสริมอาชีพในครัวเรือน
อ.พัชรี อ.ขวัญคนิฐ พ.ย. 2557 ถึง
มิ.ย. 2558
6 โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัยสู่การสร้างทักษะการผลิตสับปะรดปลอดโรคเพื่อการพัฒนาอาชีพเกษตรกรที่ยั่งยืน อ.ธงชัย - ต.ค. 2557 ถึง
เม.ย. 2558

 

โครงการ/กิจกรรม และผลการดำเนินงาน แผนงานบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2557

ลำดับที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ประธาน เลขาฯ วันที่ดำเนินงาน รายงานผลการดำเนินงาน
1 โครงการสร้างองค์ความรู้เพื่อส่งเสริมวิชาชีพแก่ชุมชน อ.ถนอมศักดิ์ นายพุฒินันท์ 26 พ.ย. 2556 ถึง
31 มี.ค. 2557
2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพลังงานทดแทนเพื่อการบริหารจัดการพลังงานในชุมชน อ.พัชรี อ.ขวัญคนิฐ 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2557
3 โครงการเสริมสร้างศักยภาพวิชาชีพครูด้านการผลิตสื่อการสอน อ.ถนอมศักดิ์ นายพุฒินันท์ ก.พ. - พ.ค. 2557
4 โครงการสร้างแรงบันดาลใจ : กิจกรรมพัฒนาชุมชน และสร้างเสริมประสบการณ์แก่นิสิต โดยการเรียนรู้จากชุมชน อ.ถนอมศักดิ์ นายพุฒินันท์ ก.พ. - พ.ค. 2557
5 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างฝายอนุรักษ์ เพื่อการบริหารจัดการต้นน้ำในชุมชน อ.ถนอมศักดิ์ นายพุฒินันท์ เม.ย. - พ.ค. 2557