วิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) และ วัตถุประสงค์ (Object)

วิสัยทัศน์ (Vision) 
                    "มุ่งเน้นการให้บริการ และสนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อย่างยั่งยืน"

พันธกิจ (Mission)
                   1. ให้บริการและสนับสนุนพันธกิจของคณะ สถาบันและหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
                   2. มุ่งเน้นให้เกิดดุลยภาพขององค์ประกอบพื้นฐานใน 3 มิติ ได้แก่ มิติเชิงเศรษฐกิจ (Economic) มิติเชิงสิ่งแวดล้อม (Ecology) และมิติเชิงสังคม (Social) เพื่อการเป็นมหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน
                   3. พัฒนาภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อมและโครงสร้างปัจจัยพื้นฐานเพื่อรองรับการขยายตัวและสร้างความเข้มแข็งทางด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย
                   4. ทำนุบำรุงสภาพแวดล้อมทางกายภาพและโครงสร้างปัจจัยพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ เพื่อรองรับการเรียนการสอนของนิสิต บุคลากร ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
                   5. สร้างระบบกลไกลในการดูแลคุณภาพชีวิต ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ของนิสิต คณาจารย์ บุคลากร ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
                   6. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของไทย รวมถึงสนับสนุนงานประเพณีท้องถิ่นในจังหวัดนครนายก และจังหวัดใกล้เคียง

วัตถุประสงค์ (Object)
                   1. เพื่อให้บริการสนับสนุนการเรียนการสอนของคณะ สถาบัน และหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
                   2. เพื่อพัฒนาระบบปัจจัยพื้นฐาน เพื่อรองรับการขยายตัวและความเข้มแขงทางด้านวิชาการของคณะสำนักและหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
                   3. เพื่อพัฒนาภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อม อาคารสถานที่ ห้องปฏิบัติการ และระบบสื่อสารเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มีประสิทธิภาพและเอื้อต่องานงานการเรียนการสอน
                   4. เพื่อมุ่งเน้นประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ของพื้นที่ และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ให้เอื้อต่อการเรียนการสอนและการดำรงชีวิตภายในมหาวิทยาลัยของนิสิต คณาจารย์และบุคลากร
                   5. เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา ระบบสุขาภิบาล โดยมุ่งเน้นการอนุรักษ์พลังงานและการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อพัฒนาสู่ความยั่งยืน
                   6. เพื่อพัฒนาระบบความมั่นคง ปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินของนิสิต คณาจารย์ และบุคลากร
                   7. เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม ขนส่งนิสิต คณาจารย์ บุคลากร และเอกสารให้มีประสิทธิภาพ
                   8. เพื่อเป็นหน่วยงานในการส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของไทย และสนับสนุนงานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นในจังหวัดนครนายกและจังหวัดใกล้เคียง
                   9. เพื่อเป็นหน่วยงานในการประสานงานของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒกับหน่วยงาน องค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน
                   10.เพื่อเป็นหน่วยงานหลักในการสร้างเครือข่ายและพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยยั่งยืน (Sustainable University)