th-THen-US

โครงการ PDMO Camp 2017

ขอเเสดงความยินดีกับนายณัฐพล สีวลีพันธ์ และนางสาวเกศรินทร์ ศิริรักษ์ นิสิตชั้นปีที่ 3 ที่ได้รับรางวัลชมเชยจากการแข่งขันนำเสนอ"แผนปฏิบัติการ" ในหัวข้อ แผนปฏิบัติการที่จะนำพาประเทศไทย 4.0 ได้อย่างเป็นรูปธรรม จัดโดยสำนักงานบริการหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2560
การแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ประจำปีการศึกษา 2559

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวณัฐชยา มหาวิริยะกุล นายอนิรุทธ์ มาลัย และ นางสาวพิมพเพชร พูลเทเวศร์ นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะเศรษฐศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลชมเชยในการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 จากมูลนิธิร่มฉัตรร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ อาคารมหิตลาธิเบศร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2559 ที่ผ้่านมา โดยมี อาจารย์ ดร. อดุลย์ ศุภนัท เป็นอาจารย์ผู้ควบคุมทีม
โครงการ “Learn & Earn @ KTC

ขอแสดงความยินดีกับนายวรวุฒ เกิดประวัติ (คนที่ 1 จากซ้าย) และ นายณัฐวัตร สุวิทยะศิริ (คนที่ 1 จากขวา) นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะเศรษฐศาสตร์ ที่ได้รับรางวัล“Best Inspire for Startup” จากการประกวดบทความ ภายใต้หัวข้อ KTC Gen D ตอน พลังแห่งความคิด “คิดดี ทำดี SMEs Startup” ณ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) อาคารทีเอสที โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่าง สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กับ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ผลการประกวดพานไหว้ครู มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2559

[รางวัลประเภทสวยงาม]
- รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ คณะเศรษฐศาสตร์
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ คณะสังคมศาสตร์
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ คณะศิลปกรรมศาสตร์

[รางวัลประเภทสร้างสรรค์]
- รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ คณะทันตแพทยศาสตร์
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์

การแข่งขันตอบปัญหาและนำเสนอบทความวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ 2558

ขอแสดงความยินดีกับนายอรรถวุฒิ ลีไพศาลสุวรรณา นิสิตชั้นปีที่ 4 นายอนิรุทธ์ มาลัย นิสิตชั้นปีที่3 และนายณัฐพล สีวลีพันธ์ นิสิตชั้นปีที่ 2 สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขันตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์และนำเสนอบทความวิจัย ในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ รังสิต เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา โดยมี อาจารย์อดุลย์ ศุภนัท อาจารย์พีระ ตั้งธรรมรักษ์ และอาจารย์ดนัย ธนามี เป็นอาจารย์ผู้ควบคุมทีม
รางวัลวิทยานิพนธ์ระดับดี ปีการศึกษา 2558

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 ผศ.ดร. ธิติมา พลับพลึง นิสิตระดับปริญญาเอกได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ระดับดี ปีการศึกษา 2558 ในหัวข้อวิทยานิพนธ์ "ความเหลื่อมล้ำของโอกาสการศึกษา ทรัพย์สินครัวเรือน และกรณีศึกษาทางเลือกการศึกษาในครัวเรือนยากจน" จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ โดยมี อาจารย์ดร.สุวิมล เฮงพัฒนา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

 

 

การประกวดโครงการเถ้าแก่น้อยเทคโนโลยี

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 นายสรวิศ เอี่ยมธนปกรณ์ (ซ้าย) นิสิตหลักสูตรสองภาษาที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการประกวดโครงการเถ้าแก่น้อยเทคโนโลยี ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือของ สวทช. กับ บริษัท สามารถคอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)

 

 

การแข่งขันตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์ระดับอุดมศึกษา สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2558 นายธัชชัย อัศวบัณฑิต นิสิตชั้นปีที่ 4 สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และ        นโยบายสาธารณะ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์ระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2558 ณ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

 

การแข่งขันตอบปัญหาและนำเสนอบทความวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2557

ขอแสดงความยินดีกับ นายธัชชัย อัศวบัณฑิต    (ปี 3) นายอรรถวุฒิ ลีไพศาลสุวรรณา (ปี 3 โปรแกรม 2 ภาษา) และนายอนิรุทธ์ มาลัย (ปี 2) นิสิตสำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะที่ได้รับ     รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2   การแข่งขันตอบปัญหาทางเศรษฐศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557 ซึ่งจัด ณ  ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมี อาจารย์ ดร.อดุลย์ ศุภนัท และ อาจารย์ พีระ ตั้งธรรมรักษ์ เป็นอาจารย์ผู้ควบคุมทีม

Learn & Earn @ KTC ครั้งที่ 11

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวอุษยาทร ชะระภิญโญ นิสิตชั้นปีที่ 3 และ นางสาว ลักษิดา เตชะคงคา ชั้นปีที่ 2 นิสิตสำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒที่ได้รับรางวัลการปฏิบัติงานเป็นเลิศ (Top Performance Awards) ในโครงการ “Learn & Earn @ KTC” ครั้งที่ 11 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2557 ณ อาคาร UBC2 ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดโดยบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

การแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฏฯ   ครั้งที่ 6 ระดับอุดมศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับ นายพศิน ปรัชญาพิพัฒน์   นางสาวศุกระวรรณ เศวตะพุกกะ และ นายธัชชัย อัศวบัณฑิต นิสิตสำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ ชั้นปีที่ 3 ที่ได้รับรางวัลชมเชย จากการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎฯ ครั้งที่ 6 ระดับอุดมศึกษา ณ อาคารมหิตลาธิเบศร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 26 ต.ค. 57 ที่ผ่านมา

การแข่งขันตอบปัญหาทางเศรษฐศาสตร์

โครงการแข่งขันตอบปัญหาทางเศรษฐศาสตร์ ระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย เมื่อวันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 นายบูรการ ทิพยสกุลชัย นายสุภาพงษ์ ตันสุภาพ นิสิตชั้นปีที่ 4 และนายธัชชัย อัศวบัณฑิต ชั้นปีที่ 2 สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยมี ดร.อดุลย์ ศุภนัท เป็นผู้ควบคุมทีม

 

 

 

 

โครงการ "Learn & Earn @ KTC"

บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ "เคทีซี" ได้จัดโครงการ "Learn & Earn @ KTC" มาอย่างต่อเนื่องทุกปี ซึ่งก็มีนิสิต นักศึกษา สนใจเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมากในแต่ละปี ซึ่งโครงการล่าสุดนับเป็นปีที่ 10 แล้ว จึงได้จัดงาน ฉลองโครงการ Learn & Earn @ KTC ครบรอบ 10 ปี โดย มอบรางวัลทุนการศึกษาและแพ็กเกจท่องเที่ยวประเทศเกาหลีให้กับ 3 นักศึกษาที่ได้รับรางวัลการปฏิบัติงานเป็นเลิศ (Top Performance Awards) โดยหนึ่งในนั้นเป็นนิสิตสำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ ชั้นปีที่ 3 นายอารียะ อัครขจรไชย ได้รับรางวัลชนะเลิศ กล่าวว่า "รู้สึกดีใจที่ได้เข้าร่วมโครงการดีๆ ของเคทีซี การทำงานพาร์ทไทม์กับเคทีซีทำให้ได้ฝึกวินัยในการใช้จ่าย ได้เรียนรู้การทำงานจริง สำหรับรางวัลทุนการศึกษาที่ได้รับในครั้งนี้ จะมอบให้คุณแม่และเก็บเป็นทุนการศึกษาของตนเอง"

 

การแข่งขันตอบปัญหาทางเศรษฐศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับ นายจารุวัฒน์ เอมซ์บุตร นายณัฎฐ์ศุภณ ดำชื่น และ นายสัณหณํฐ อำนาจสถิตย์ นิสิตชั้นปีที่ 4 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหาทางเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2554 เมื่อวันที่ 9 ก.พ. 2555 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานิครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่