th-THen-US
 
ประชุมเจรจาความร่วมมือกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560 ศาสตราจารย์ดร.ปานสิริ พันธุ์สุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์ ได้ประชุมเจรจาความร่วมมือกับ New Wish Co.,Ltd. สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า ณ ชั้น 14 ห้องปักษาสวรรค์ อาคารบริการ : ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล

 
โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการวิจัยครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2560 คณะเศรษฐศาสตร์ได้จัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการวิจัยครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2560 "การสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างคำถามงานวิจัยที่ดี และการเขียนปัญหางานวิจัยที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล" โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ยงยุทธ แฉล้มวงษ์ เป็นวิทยากร ณ ห้อง ปักษาสวรรค์ ชั้น 14 อาคารบริการ : หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 
เศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ 5

เมื่อวันที่ 8 ต.ค. 2560 นายหฤษฏ์ ศรีพฤทธิ์เกีบรติ นายธนาคม ศรีศฤงศคาร และ นายพีรพัฒน์ ตันเจริญ นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะเศรษฐศาสตร์ ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฏ ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 5 ประจำปี 2560 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีอาจารย์ ดร. พลพัธน์ โคตรจรัส รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและกิจการพิเศษ เป็นอาจารย์ผู้ควบคุมทีม

 
รางวัล Best Presentation Award Clute Institute, 2017

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.อ้อทิพย์ ราษฎร์นิยม คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒกับรางวัล Best Presentation Award Clute Institute, 2017 International Academic Conference on Business Stockholm, Sweden. ในหัวข้อ "The Recording of Households Accounting and The Sufficiency Economy Philosophy in one rural area in Thailand" ซึ่งเป็นงานวิจัยที่ได้มาจากการบูรณาการกับการบริการวิชาการ

 
การอบรมใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint สำหรับการนำเสนองานอย่างเป็นมืออาชีพ

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560 คณะเศรษฐศาสตร์ได้จัดอบรมใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint สำหรับการนำเสนองานอย่างเป็นมืออาชีพ โดยได้รับเกียรติจาก คุณอนัญญา จิรสินธิปก ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญการใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint สำหรับการนำเสนองานอย่างเป็นมืออาชีพ เป็นวิทยากร ณ ห้อง Econ1 ชั้น 14 อาคารบริการ : หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 
การบรรยายพิเศษ เรื่อง Introduction to Behavioral and Experimental Economics

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2560 คณะเศรษฐศาสตร์ได้จัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง Introduction to Behavioral and Experimental Economics "มารู้จักเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมและการทดลองกันเถอะ" โดย อาจารย์ ดร.พีระ ตั้งธรรมรักษ์ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 13 อาคารบริการ : หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 
โครงการผู้บริหารพบนิสิต

เมื่อระหว่างวันที่ 19 - 21 กันยายน 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.อ้อทิพย์ ราษฎร์นิยม พร้อมผู้บริหารคณะเศรษฐศาสตร์ ได้จัดโครงการผู้บริหารพบนิสิต ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 13 อาคารบริการ : หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 
การแข่งขันตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์ระดับอุดมศึกษา สสค.

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2560 นายหฤษฎ์ ศรีพฤทธิ์เกียรติ นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะเศรษฐศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์ระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2560 ณ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โดยมี อาจารย์ ดร.พลพัธน์ โคตรจรัส รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและกิจการพิเศษเป็นอาจารย์ผู้ควบคุมทีม

 
การเจรจาพัฒนาความร่วมมือทางการศึกษากับมหาวิทยาลัยในไอร์แลนด์

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ รองศาสตราจารย์ ดร. อ้อทิพย์ ราษฎร์นิยม คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ พร้อมด้วย ดร. ดนัย ธนามี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร คณะเศรษฐศาสตร์ ได้เข้าร่วมการเจรจาพัฒนาความร่วมมือทางการศึกษากับมหาวิทยาลัยในประเทศไอร์แลนด์

 
งานแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.อ้อทิพย์ ราษฎร์นิยม คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ได้เข้าร่วมงานแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 ณ ห้องแปดเหลี่ยมและห้องจัดเลี้ยง อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

 
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560 ณ อาคารกีฬา 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก และ ขอแสดงความยินดีกับนิสิตชั้นปีที่ 1 ทุกคนที่ พานไห้วครูของคณะเศรษฐศาสตร์ ไดัรับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภทสวยงาม

 
วันศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560 ดร. อดุลย์ ศุภนัท รักษาการแทนหัวหน้าสาขาเศรษฐศาสตร์คณะเศรษฐศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี และได้มอบกระเช้าแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ ครบรอบ 68 ปี ณ คณะศึกษาศาสตร์ มศว ประสานมิตร

 
National University of Kaohsiung, Taiwan

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.อ้อทิพย์ ราษฎร์นิยม คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ พร้อมผู้บริหาร ได้เข้าร่วมเลี้ยงรับรองอาจารย์ชาวต่างชาติ Assoc. Prof. Dr.I-Hsien Ting, Dean Division of International Affairs และนักศึกษาจาก National University of Kaohsiung, Taiwan ณ ชั้น 14 อาคารบริการ : ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

 
การเข้าร่วมประชุมวิชาการ 3rd International Conference on Social Sciences, Economics and Finance

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภนันทา ร่มประเสริฐ รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิจัย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รับรางวัล Best Paper Award จากการเข้าร่วมประชุมวิชาการ 3rd International Conference on Social Sciences, Economics and Finance ณ เมือง Montreal ประเทศแคนาดา ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-27 สิงหาคม 256

 
พิธีปิด โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่าง ม.เมจิ กับ มศว

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560 คณะเศรษฐศาสตร์ ได้จัดพิธีปิดโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่าง มหาวิทยาลัยเมจิ กับ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยโครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่าง คณะมนุษยศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ และ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กับ มหาวิทยาลัยเมจิ ประเทศญีปุ่่น

 
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2559

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 23 - 25 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุม ดร.สุนทร แก้วลาย ชั้น 12 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี

 
โครงการอบรมการบริหารความเสี่ยงทางการเงินและความเสี่ยงทางด้านการดำเนินงานพัสดุ 

คณะเศรษฐศาสตร์ ได้จัดโครงการอบรมการบริหารความเสี่ยงทางการเงินและความเสี่ยงทางด้านการดำเนินงานพัสดุ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์จิราพร สุเมธีประสิทธื์ เป็นวิทยากร บรรยาย ในหัวข้อเรื่อง "การจัดการความเสี่ยงเมื่อมหาวิทยาลัยออกนอกระบบ" ณ ห้องประชุมปักษาสวรรค์ ชั้น 14 อาคารบริการศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล ในวันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2560

 
โครงการ "ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560"

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2560 คณะเศรษฐศาสตร์ได้จัดโครงการ "ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560" ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 
ศึกษาดูงาน ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย

ผู้บริหาร นิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยเมจิ ได้ศึกษาดูงาน ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560

 
ศึกษาดูงาน ณ รัฐสภา

ผู้บริหาร นิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยเมจิ ได้ศึกษาดูงาน ณ รัฐสภา เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560

 
โครงการปฐมนิเทศ และค่ายเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิต ปีการศึกษา 2560

โครงการปฐมนิเทศ และค่ายเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิต ปีการศึกษา 2560 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก เมื่อวันที่ 8-9 สิงหาคม 2560

 
โครงการสร้างแรงบันดาลใจ "การทำงานเป็นทีม"

คณะเศรษฐศาสตร์ได้จัดโครงการสร้างแรงบันดาลใจ "การทำงานเป็นทีม" เพื่อพัฒนาสมรรถนะหลัก Core Competency 4 ประการ ได้แก่ E : Efficiency C : Coorporation O : Organization ให้กับผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน โดยได้รับเกียรติ จาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชลวิทย์ เจียร์จิตต์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ เป็นวิทยากร ในวันที่ 7 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ โรงแรมไทปัน

 

การเจรจาพัฒนาความร่วมมือทางการศึกษากับมหาวิทยาลัยในเยอรมนี

การเจรจาพัฒนาความร่วมมือทางการศึกษากับมหาวิทยาลัยในเยอรมนี ณ Hochschule Neu-Ulm University of Applied Science เป็นการทำความตกลงร่วมมือแลกเปลี่ยนนิสิตและSummer School เพิ่มเติมคือการเสนอทุนให้สำหรับProfessor ของมศว เพื่อไปเรียนรู้และแลกเปลี่ยนเทคนิคการสอนเป็นเวลาโดยประมาณ1ปี นอกจากนี้ได้มีโอกาสเข้าปรึกษาและเจรจาการทำMOUในอนาคตอันใกล้กับอีกหนึ่งมหาวิทยาลัยคือ Catholic University Eichstaett Ingolstadt

 

โครงการวันแรกพบคณะเศรษฐศาสตร์

สโมสรนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ได้จัดกิจกรรมวันแรกพบสำหรับนิสิตเศรษฐศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมี ดร. พลพัธน์ โคตรจรัส รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและกิจการพิเศษ เป็นประธานในการเปิดงาน เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2560

 

โครงการอบรมหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ให้แก่อาจารย์ผู้สอนวิชาสังคมในระดับมัธยม

คณะเศรษฐศาสตร์ มศว ร่วมกับ สพฐ. จัดอบรมหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ให้แก่อาจารย์ผู้สอนวิชาสังคมในระดับมัธยมทั่วประเทศ ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ระหว่างวันที่ 29-30 ก.ค. 2560

 

โครงการ PDMO Camp 2017

ขอเเสดงความยินดีกับนายณัฐพล สีวลีพันธ์ และนางสาวเกศรินทร์ ศิริรักษ์ นิสิตชั้นปีที่ 3 ที่ได้รับรางวัลชมเชยจากการแข่งขันนำเสนอ"แผนปฏิบัติการ" ในหัวข้อ แผนปฏิบัติการที่จะนำพาประเทศไทย 4.0 ได้อย่างเป็นรูปธรรม จัดโดยสำนักงานบริการหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2560

 

โครงการตรวจประเมินคุณภาพของคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560 คณะเศรษฐศาสตร์ ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพของคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา หล่อตระกูล (ประธานกรรมการ) ดร.สุดารัตน์ สุวารี (กรรมการ) และดร.อัจศรา ประเสริฐสิน (กรรมการและเลขานุการ) เป็นคณะกรรมการผู้ตรวจประเมิน ณ ห้องประชุมปักษาสวรรค์ ชั้น 14 อาคารบริการ : ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล

 

โครงการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัย

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560 คณะเศรษฐศาสตร์ได้จัดโครงการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัย โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจริญชัย เอกมาไพศาล เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมปักษาสวรรค์ ชั้น 14 อาคารบริการ ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล

 

พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 คณะเศรษฐศาสตร์ ให้การต้อนรับ คุณทวีพันธุ์ อิงคานุสรณ์ ประธานบริษัท โนโซมิ เอ็นเตอร์ไพร์ส (ประเทศไทย จำกัด) เนื่องในโอกาสมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ให้แก่นิสิต เมื่อเวลา ณ ชั้น 14 อาคารบริการ ม.ล.ปิ่น มาลากุล

 

โครงการส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณและความโปร่งใสในการทำงาน

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 คณะเศรษฐศาสตร์ได้จัดโครงการส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณและความโปร่งใสในการทำงาน โดยได้รับเกียรติจาก พลตำรวจตรีพีรพันธุ์ เปรมภูติ เป็นวิทยากร บรรยาย ในหัวข้อเรื่อง "จรรยาบรรณและความโปร่งใสที่บุคลากรพึงมี" ณ ห้องประชุมปักษาสวรรค์ ชั้น 14 อาคารบริการ ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล

 

โครงการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากร

เมื่อวันที่ 28 - 30 พฤษภาคม 2560 คณะเศรษฐศาสตร์ได้จัดโครงการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากร สำนักงานคณบดี คณะเศรษฐศาสตร์ ณ แจ่มจันทร์ รีสอร์ท อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

 

โครงการประหยัดพลังงานและรักษ์สิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 คณะเศรษฐศาสตร์ได้จัดโครงการประหยัดพลังงานและรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์น้อม งามนิสัย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านภูมิศาสตร์ เป็นวิทยากร บรรยาย ในหัวข้อเรื่อง "การประหยัดพลังงานในองค์กร และพลังงานทดแทนในอนาคต" ณ ห้องประชุมปักษาสวรรค์ ชั้น 14 อาคารบริการ ศาสตราจารย์ ม,ล.ปิ่น มาลากุล

 

โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559 รุ่นที่ 20

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560 คณะเศรษฐศาสตร์ได้จัดโครงการโครงการสัมมนาสรุปความคิดรวบยอดทางเศรษฐศาสตร์และร่วมงานปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2559 ให้แก่นิสิตชั้นปีที่ 4 (รุ่นที่ 20) ณ ห้องเพทาย ชั้น 14 โรงแรมวินเซอร์ สวีท

 

การแข่งขันตอบปัญหาทางเศรษฐศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

เมื่อวันที่ 23 มี.ค. 2560 คณะเศรษฐศาสตร์ได้จัดการแข่งขันตอบปัญหาทางเศรษฐศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ชั้น 14 อาคารบริการ ศาสตราจารย์ มล. ปิ่น มาลากุล

 

บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์

บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์ประเภทรับตรง เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

 

การเขียนโครงร่างองค์กร (OP)

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.อ้อทิพย์ ราษฎร์นิยม รักษาการแทนคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ พร้อมทั้งผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากร ร่วมมือกับฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา จัดกิจกรรม Inhouse Training "การเขียนโครงร่างองค์กร (OP)" โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขจีพร วงศ์ปรีดี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ เป็นวิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบัติ (Workshop) ณ ชั้น 14 อาคารบริการ : ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

ต้อนรับอาจารย์ชาวต่างชาติ จากมหาวิทยาลัยเมจิ ประเทศญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.อ้อทิพย์ ราษฎร์นิยม รักษาการแทนคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร ได้ให้การต้อนรับ Prof.Saito และ Prof.Suenaga อาจารย์ชาวต่างชาติ จากมหาวิทยาลัยเมจิ ประเทศญี่ปุ่น ณ ชั้น 13 คณะเศรษฐศาสตร์

 

การบรรยายเกี่ยวกับสหกิจศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 คณะเศรษฐศาสตร์ได้จัดการบรรยายในหัวข้อเรื่อง "สหกิจศึกษา" ให้กับนิสิตชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3 ที่สนใจเข้าร่วมรับฟัง ณ ห้อง Econ 2 ชั้น 14 อาคารบริการ : ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล คณะเศรษฐศาสตร์ มหาทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

โครงการให้ความรู้แก่ศิษย์เก่าและนิสิตปัจจุบัน

เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 60 คณะเศรษฐศาสตร์ได้จัดโครงการให้ความรู้แก่ศิษย์เก่าและนิสิตปัจจุบัน ในหัวข้อ "เทคนิคการการทำกำไรในตลาดหลักทรัพย์ สำหรับนักลงทุนรุ่นใหม่" ตั้งแต่เวลา 9.30-12.30 น. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการให้ความรู้แก่ศิษย์เก่าและนิสิตที่มีความสนใจใจการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ โดยโครงการดังกล่าวได้รับเกียรติจาก คุณเอกพล เจริญประเสริฐกุล ศิษย์เก่าเศรษฐศาสตร์รุ่นที่ 14 ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายตราสารอนุพันธ์ บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอสวิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด มาเป็นวิทยากร

 

โครงการกีฬาเศรษฐศาสตร์สัมพันธ์ KU-SWU ครั้งที่ 8

ระหว่างวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2560 สโมสรนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับ สโมสรนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดโครงการกีฬาเศรษฐศาสตร์สัมพันธ์ เกษตรศาสตร์-มศว (KU-SWU) ครั้งที่ 8 โดยในวันที่ 18 ก.พ. 60 จัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน และ วันที่ 19 ก.พ. 60 จัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

 

Welcome Prof. I-Hsien Ting (NUK)

เมื่อวันที่ 21 ก.พ. 2560 รศ.พฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร รองศาสตราจารย์ ดร.อ้อทิพย์ ราษฎร์นิยม คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์จากคณะเศรษฐศาสตร์และคณะสังคมศาสตร์ ได้เจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับ Prof. I-Hsien Ting จากมหาวิทยาลัย National University of Kaohsiung ประเทศไต้หวัน

 

โครงการกิจกรรมการจัดการความรู้สายสนับสนุน

เมื่อวันที่ 11 – 13 กุมภาพันธ์ 2560 คณะเศรษฐศาสตร์ได้จัดโครงการกิจกรรมการจัดการความรู้สายสนับสนุนการสื่อสารภาษาอังกฤษกับอาจารย์ชาวต่างชาติและกิจกรรมการจัดการความรู้ด้านวิชาการ ทั้งนี้ยังได้ร่วมบริจาคสิ่งของ สมุด หนังสือ ตุ๊กตาให้กับนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฮงเค็ลไทย อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี

 

โครงการแข่งขันตอบปัญหาและนำเสนอบทความวิจัย ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เมื่อวันที่ 17 ก.พ. 60 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนคิรนทรวิโรฒ ได้ส่งนิสิตเข้าร่วมแข่งขัน โครงการแข่งขันตอบปัญหาและนำเสนอบทความวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยประเภทการแข่งขันตอบปัญหา ได้อันดับที่ 4 และประเภทนำเสนอบทความวิจัย ได้อันดับที่ 6

 

ต้อนรับอธิการบดีและผู้บริหารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.อ้อทิพย์ ราษฎร์นิยม คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร ได้ให้การต้อนรับอธิการบดีและผู้บริหารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในการเยี่ยมชมคณะเศรษฐศาสตร์ ณ ชั้น 14 อาคารบริการ : ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล

 

Welcome Professor Dr. Elmer Steurer

16 February 2017 It is the Faculty of Economics pleasure to introduce Professor Dr. Elmer Steurer from Hochschule Neu-Ulm University of Applied Sciences as the honorable speaker for Dr. Danai' International Program class. We also would like to extend our warm thanks to Asst. Prof. Dr. Chonlawit (Dean of Social Science) and Dr. Sanyo to this academic cooperation arrangement. Our gathering takes on a special meaning and moves to the next level due to Dr. Elmer presence. We would like to however take this opportunity to tell Dr. Elmer that it is our honor and privilege to welcome you here in Srinakharinwirot University

 

ประชุมรับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะในการกำหนดเป้าหมาย ภารกิจ

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 คณะเศรษฐศาสตร์ได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะจากหน่วยงานในสังกัดคณะเศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับเป้าหมาย ภารกิจ พันธกิจ ที่ต้องการให้คณะเศรษฐศาสตร์และคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ดำเนินในช่วง 4 ปี ที่จะดำรงตำแหน่ง (พ.ศ. 2560 - 2564) ณ ปักษาสวรรค์ชั้น 14 อาคารบริการ : ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล

 

เบื้องหลังการถ่ายทำรายการ Admissions Gang โดย ทรูปลูกปัญญา

เบื้องหลังการถ่ายทำรายการ Admissions Gang โดย ทรูปลูกปัญญา

 

Visitor from Germany comes to discuss about Educational Exchange

On Wednesday 23, November 2016, Dean wants every international students coming and waiting for Ms. Christina Miller from Nue-Ulm University of Applied Sciences, Germany in the international classroom because she will do the presentation to Economics students around 1.30 pm. Here is your best opportunity.

 

Wall Street Journal Quiz Contest 2016 Awards Ceremony

https://www.facebook.com/pg/preconswu/photos/?tab=album&album_id=591821497683001

 

มอบกระเช้าของขวัญ เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2560

รองศาสตราจารย์ อ้อทิพย์ ราษฎร์นิยม คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากร ได้มอบของที่ระลึกและสวัสดีปีใหม่แก่คณะผู้บริหาร และหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

Waterford Institute of Technology

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2560 รองศาสตราจราย์ ดร. อ้อทิพย์ ราษฎร์นิยม คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ พร้มอด้วยคณาจรย์ ให้การต้อนรับ Dr. Thomas O'Toole และ Prof. Austin Coffey จาก Waterford Institute of Technology ประเทศสาธารณรัฐไอร์แลนด์

 

กิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2560 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เมื่อวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2560 คณะเศรษฐศาตร์ ได้ร่วมจัดกิจกรรมงานวันเด็ก มศว ประจำปี 2560 "สืบสานวัฒนธรรม สร้างนวัตกรรมตามรอยพ่อ"ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

 

         

The WSJ Quiz Contest 2016


The WSJ Quiz Contest 2016, November 12,2016 The cooperation of School of Political Science and Economics, Meiji University, Japan ,Faculty of Social Science, SWU and Faculty of Economics, SWU

 
 

SWU OPEN HOUSE 2016


เมื่อวันที่ 11 - 12 พฤศจิกายน 2559 คณะเศรษฐศาสตร์ได้เข้าร่วมโครงการ SWU OPEN HOUSE 2016 เพื่อประชาสัมพันธ์คณะให้นักเรียนที่สนใจได้ทราบข้อมูล และวิธีการศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

   

มศว ร่วมใจ ตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมใจ ตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและกิจกรรม แปรอักษร เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณสนาม ม.ร.ว.จุรีพรหม กมลาศน์(สนามฟุตบอล) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 

พิธีไหว้ครูคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559


เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2559 สโมสรนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ ได้จัดโครงการพิธีไหว้ครูคณะเศรษฐศาสตร์ 2559 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 
พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2559 รองศาสตราจารย์ ดร.อ้อทิพย์ ราษฎร์นิยม คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ได้เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กับ ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) ณ ห้องปฐมบริบท อาคารประสานมิตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

 
เลี้ยงรับรองอาจารย์ชาวต่างชาติ

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2559 รองศาสตราจารย์ ดร.อ้อทิพย์ ราษฎร์นิยม คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ พร้อมผู้บริหารและคณาจารย์ ได้เข้าร่วมเลี้ยงรับรองอาจารย์ชาวต่างชาติ ณ ชั้น 14 อาคารบริการ : ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

 
งานแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2559 รองศาสตราจารย์ ดร.อ้อทิพย์ ราษฎร์นิยม คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ได้เข้าร่วมงานแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559 ณ ห้องแปดเหลี่ยมและห้องจัดเลี้ยง อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

 
ร่างแผนกลยุทธ์ 2558 - 2561 แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2560

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559 ผู้บริหาร บุคลากรและนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ ได้ร่วมกันร่างแผนกลยุทธ์ 2558 - 2561 แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2560 คณะเศรษฐศาาสตร์ ณ ชั้น 14 อาคารบริการ : ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

 
วันศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี

วันที่ 16 กันยายน 2559 รองศาสตราจารย์ ดร.อ้อทิพย์ ราษฎร์นิยม คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากรและนิสิต ได้ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี ๑๐๐ ปีชาตกาล และได้มอบกระเช้าแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ ครบรอบ 67 ปี ณ คณะศึกษาศาสตร์ มศว ประสานมิตร

 
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2559 ณ อาคารกีฬา 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก และ ขอแสดงความยินดีกับนิสิตชั้นปีที่ 1 ทุกคนที่ พานไห้วครูของคณะเศรษฐศาสตร์ ไดัรับรางวัลชนะเลิศ ประเภทสวยงาม
 
โครงการ "ตลาดที่มีจิตสำนึก ครั้งที่ 3” (Mindful Makets Asia Forum 3)

โครงการ "ตลาดที่มีจิตสำนึก ครั้งที่ 3” (Mindful Makets Asia Forum 3) โดยเป็นความร่วมมือระหว่างคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และบริษัทสวนเงินมีมา เพื่อให้เกษตรกรรายย่อย ผู้ประกอบการสังคมและผู้บริโภคสีเขียวจากประเทศต่างๆ ประชุมแลกเปลี่ยนในภูมิภาคเอเชีย ณ อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 
พิธีปิด โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่าง ม.เมจิ กับ มศว

เมื่อวันที่ 26 ส.ค. 2559 คณะเศรษฐศาสตร์ได้จัดพิธีปิด โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่าง มหาวิทยาลัยเมจิ กับ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยโครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่าง คณะมนุษยศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ และ คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กับ มหาวิทยาลัยเมจิ ประเทศญีปุ่่น ณ ห้องประชุม 222/2 คณะมนุษยศาสตร์
 
ร่วมแสดงความยินดีกับอธิการบดี

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559 รองศาสตราจารย์ ดร.อ้อทิพย์ ราษฎร์นิยม คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ พร้อมคณะผู้บริหารคณาจารย์ บุคลากร และนิสิต ร่วมแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล ที่ได้รับการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งเป็นอธิการบดี มหาวิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 
 
โครงการ "ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559"

วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2559 คณะเศรษฐศาสตร์ได้จัดโครงการ "ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559" ณ ชั้น 14 อาคารบริการ : ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 
งานแถลงข่าวเวทีประชุมแลกเปลี่ยนในภูมิภาคเอเชีย

ในวันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2559 คณะเศรษฐศาสตร์ จัดงานแถลงข่าวเวทีประชุมแลกเปลี่ยนในภูมิภาคเอเชีย "ตลาดที่มีจิตสำนึก ครั้งที่ 3"ณ ชั้น 12 ห้องประชุม ดร.สุนทร แก้วลาย อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 
กิจกรรมพัฒนาอัตลักษณ์นิสิต มศว ปีการศึกษา 2559

กิจกรรมค่ายเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2558 เมื่อวันที่ 9 - 10 สิงหาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก
 
พิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

พิธีถวายพระพรเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสเจริญพระชนมายุ 84 พรรษา เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558 ณ อาคารนวัตกรรม : ศ.ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 
โครงการปรับพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2559 คณะเศรษฐศาสตร์ ได้จัดโครงการปรับพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 ให้แก่นิสิตชั้นปีที่ 1 โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ พีรพัชร เกตุมณี มาเป็นวิทยากร ณ ชั้น 14 อาคารบริการ : ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 
พิธีเปิด โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่าง ม.เมจิ กับ มศว
 

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2559 ได้จัดโครงการ "Open Ceremony Meiji University and Srinakharinwirot University Student Excahange Program" ณ ห้องประชุมประสาท หลักศิลา คณะสังคมศาสตร์ โดยโครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่าง คณะสังคมศาสตร์ และ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กับ มหาวิทยาลัยเมจิ ประเทศญีปุ่่น

 
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

เมื่อวันที่ 4 - 5 สิงหาคม 2559 คณะเศรษฐศาสตร์ ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2558 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุจินดา เจียมศรีพงษ์ (ประธานกรรมการ) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัมพร จริยะพงศ์สกุล (กรรมการ) และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถนัด จินตโกศล (กรรมการและเลขานุการ) เป็นคณะกรรมการผู้ตรวจประเมิน ณ ชั้น 14 อาคารบริการ : ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล
 
ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2559

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2559 คณะเศรษฐศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ชั้น 14 อาคารบริการ : ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 
 
การตรวจประเมินภายใน ระดับสำนักงานคณบดี ประจำปีการศึกษา 2558

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 คณะเศรษฐศาสตร์ ได้รับการตรวจประเมินภายใน ระดับสำนักงานคณบดี ประจำปีการศึกษา 2558 โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์รสิตา สังข์บุญนาค (ประธานกรรมการ) คุณพัชรินทร์ สนธิวนิช (กรรมการ) และคุณพัชรา รุ่งสันเทียะ (กรรมการและเลขานุการ) เป็นคณะกรรมการผู้ตรวจประเมิน ณ ชั้น 13 อาคารบริการ : ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล
 
ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2559 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับคณะการบริหารและจัดการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง
 
 
กิจกรรมประกวดทูตวัฒนธรรมคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2559 สโมสรนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ได้จัดกิจกรรมประกวดทูตวัฒนธรรมคณะเศรษฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2559" ทูตวัฒนธรรมฝ่ายชาย ได้แก่ ตัวแทนนิสิตนายยุวภาคย์ ลีลาศรีบรรจง และ ทูตวัฒนธรรมฝ่ายหญิง ได้แก่ ตัวแทนนิสิตนางสาวสลิล สันติพันธ์พิทักษ์ ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 
โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 คณะเศรษฐศาสตร์ ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ชั้น 14 อาคารบริการ : ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 
 
โครงการนิเทศการฝึกงาน ปีการศึกษา 2558

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 อาจารย์ ดร.อดุลย์ ศุภนัท รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและกิจการพิเศษ คณะเศรษฐศาสตร์ ได้เดินทางไปนิเทศการฝึกงานของนิสิตชั้นปีที่ 3 ณ กรมสรรพากร และสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
 
การตรวจประเมินภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 คณะเศรษฐศาสตร์ ได้รับการตรวจประเมินภายใน ระดับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สาธารณะ ประจำปีการศึกษา 2558 โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.อัจฉรา หล่อตระกูล (ประธานกรรมการ) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา ประสาทแก้ว (กรรมการ) และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาจรี ศุภสุธีกุล (กรรมการและเลขานุการ) เป็นคณะกรรมการผู้ตรวจประเมิน ณ ชั้น 14 อาคารบริการ : ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล
 
โครงการวันแรกพบคณะเศรษฐศาสตร์

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2559 สโมสรนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ฯได้จัดกิจกรรมวันแรกพบสำหรับนิสิตเศรษฐศาสตร์ฯ ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมี ดร.อดุลย์ ศุภนัท รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและกิจการพิเศษ เป็นประธานในการเปิดงาน
 
 
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร

เมื่อวันที่ 12 กรกฏาคม 2559 สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 ณ ชั้น 13 อาคารบริการ : ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล
 
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2558

เมื่อวันที่ 11 กรกฏาคม 2559 สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2558 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ ณ ชั้น 14 อาคารบริการ : ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล
 
โครงการสร้างแรงบันดาลใจให้กับบุคลากร

เมื่อวันที่ 8 - 10 กรกฏาคม 2559 สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ ได้จัดโครงการสร้างแรงบันดาลใจให้กับบุคลากร เพื่อสร้างแรงบันดาลใจด้านแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงให้กับบุคลากรสายสนับสนุน ผู้บริหาร และคณาจารย์ใหม่ของสำนักวิชาเศรษฐศาสตร์ฯ และเพื่อส่งเสริมการทำงานเป็นทีมให้กับบุคลากร ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง และเบิร์ดแอนด์บี รีสอร์ท จ.ชลบุรี
 
การสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์

เมื่อวันที่ 11 กรกฏาคม 2559 สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ ได้จัด การสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์ เรื่อง "การวิเคราะห์แนวทางการสนับสนุนการทำงานของผู้หญิงในสังคมสูงวัย" โดย นางสาวปวีณา ลี้ตระกูล นิสิตปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์) ณ ชั้น 13 อาคารบริการ : ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล
 
การสอบสัมภาษณ์คัดเลือกนิสิตระดับปริญญาตรี รอบหลัง (Admissions)

เมื่อวันที่ 11 กรกฏาคม 2559 สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ ได้จัดการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกนิสิตระดับปริญญาตรี รอบหลัง (Admissions) ประจำปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 3 ณ ชั้น 13 อาคารบริการ ม.ล.ปิ่น มาลากุล
 
โครงการเศรษฐศาสตร์ทัศนา ครั้งที่ 9

ระหว่างวันที่ 20-21 มิ.ย. 2559 อาจารย์ ดร. อดุลย์ ศุภนัท รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและกิจการพิเศษ อาจารย์ ดร. ดนัย ธนามี พร้อมด้วยสโมสรนิสิตสำนักวิชาเศรษฐศาสตร์ฯได้จัดกิจกรรมการศึกษาดูงาน ณ พระราชวังพระนครคีรี (เขาวัง) และ พระรามราชนิเศวน์ (วังบ้านปืน) จ.เพชรบุรี นอกจากนั้นยังได้จัดกิจกรรมการแนะแนวการศึกษาต่อและประชาสัมพันธ์หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ให้แก่นักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี และโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
 
การเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ

เมื่อระหว่างวันที่ 12-17 มิถุนายน 2559 รองศาสตราจารย์ ดร.อ้อทิพย์ ราษฎร์นิยม คณบดีสำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะได้เดินทางเจรจาความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ Sendai University, Tsukuba University , Meiji University และ JSPS ประเทศญี่ปุ่น
 
 
บริจาคชิ้นส่วนอลูมิเนียมเพื่อสมทบทุนสร้างขาเทียมสำหรับผู้พิการ

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2559 ดร.อดุลย์ ศุภนัท รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและกิจการพิเศษ พร้อมนิสิตสำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ ได้บริจาคห่วงและชิ้นส่วนอลูมิเนียมเพื่อสมทบทุนสร้างขาเทียมสำหรับผู้พิการ ณ มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยกิจกรรมนี้เป็นหนึ่งในกิจกรรมต่างๆของการประหยัดเพื่อความดีซึ่งเป็นวัฒนธรรมองค์กรของสำนักวิชาเศรษฐศาสตร์ฯ
 
การศึกษาดูงานกิจการโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2559 ดร.อดุลย์ ศุภนัท รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและกิจการพิเศษได้นำนิสิตสำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ ขั้นปีที่ 2 ศึกษาดูงานกิจการโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งในวิชาเศรษฐศาสตร์พัฒนา
 
 
โครงการสัมมนาวิชาการ ระดับปริญญาเอก

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2559 สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยายสาธารณะ ได้จัดโครงการสัมมนาวิชาการ ระดับปริญญาเอก ในหัวเรื่อง"งานวิจัยทางเศรษฐศาสตร์: ความหลากหลายในการประยุกต์และความเหลื่อมล้ำกับการวิจัยเชิงนโยบาย" ณ สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ ชั้น 14 อาคารบริการ:ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล
 
การบรรยายแนะนำหน่วยงานองค์การส่งเสริมวิชาการแห่งประเทศญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 รองศาสตราจารย์ พฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ให้เกียรติมาเปิดการบรรยายแนะนำหน่วยงานองค์การส่งเสริมวิชาการแห่งประเทศญี่ปุ่น (JSPS) ในเรื่อง "Introduction of JSPS activities in Asia และ Introduction of JSPS international program" ณ สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ ชั้น 14 อาคารบริการ:ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล
 
ภาพกิจกรรม KU - SWU ครั้งที่ 7

สโมสรนิสิตสำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับ สโมสรนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดงานกีฬาเศรษฐศาสตร์สัมพันธ์เกษตรศาสตร์-มศว ครั้งที่ 7 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
 
 
โครงการอบรมบัญชีรายรับ - รายจ่ายครัวเรือน

สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะได้จัดโครงการอบรมบัญชีรายรับ - รายจ่ายครัวเรือน ระหว่างเดือนพฤษภาคม - เดือนมิถุนายน ณ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก
 
โครงการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเรียนการสอนโดยใช้ KM

เมื่อวันที่ 9 - 11 มิถุนายน 2559 สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะได้จัดโครงการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเรียนการสอนโดยใช้ KM สายสนับสนุนวิชาการ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง ณ โรงแรมไมด้า เดอ ซี อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
 
สอบสัมภาษณ์ Admissions 2559

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2559 สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ ได้จัดการสอบสัมภาษณ์ Admissions 2559 ขึ้น เมื่อเวลา 08.00 - 12.00 น. ณ  ชั้น 14 อาคารบริการ ม.ล.ปิ่น มาลากุล
 
 
งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2557

งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2557 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2559 ณ มศว องครักษ์
 
 
พิธีซ้อมใหญ่งานพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2557
 
พิธีซ้อมใหญ่งานพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2557 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2559 ณ มศว องครักษ์
 
 
พิธีซ้อมย่อย ครั้งที่ 1 งานพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2557

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2559 สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะได้ทำการฝึกซ้อมย่อย ครั้งที่ 1 งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2557 เวลา 8.00 - 16.00 น. ณ ชั้น 14 อาคารบริการ : ศาสตราจารย์ มล.ปิ่น มาลากุล
 
โครงการพัฒนาจิตสำนึกสาธารณะ สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 2 - 3

เมื่อวันที่ 21 – 29 พฤษภาคม 2559 สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ ได้จัดโครงการจิตสำนึกสาธารณะสำหรับนิสิตชั้นปีที่ 2-3 ปีการศึกษา 2558 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  จังหวัดจันทบุรี
 
 
MOU Fontys University of Applied Sciences

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 รองศาสตราจารย์ พฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ร่วมลงนาม MOU กับ Dr.Thomas Merz (Managing Director) จาก Fontys International Business School พร้อมคณะผู้บริหาร สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ ณ ชั้น 14 อาคารบริการ:ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล
 
วันเชิดชูเกียรติ ปีการศึกษา 2558

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยายสาธารณะ ได้ร่วมงาน"วันเชิดชูเกียรติ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2558" เวลา 18.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 
 
สัมมนาวิชาการเรื่อง "เขตเศรษฐกิจพิเศษ ใครได้ ใครเสีย"

เมื่อวันพุธที่ 20 เมษายน 2559 สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะได้จัดสัมมนาวิชาการเรื่อง "เขตเศรษฐกิจพิเศษ ใครได้ ใครเสีย"โดยได้รับเกียรติจากคุณอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี (ปาฐกถา) คุณพจณี อรรถโรจน์ภิญโญ (รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) ดร.รัฐวิทย์ ตั้งเกียรติพชร (นายกสมาคมการค้าและการท่องเที่ยวไทย - กัมพูชา จ.จันทบุรี) ดร. TAM BUI THI MINH (อาจารย์ประจำสำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ) อาจารย์สุวิชาน พัฒนาไพรวัลย์ (อาจารย์ประจำวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย) และอาจารย์จิรพร สุเมธีประสิทธิ์ (ผู้เชี่ยวชาญด้านความเสี่ยง) เวลา 08.00 - 12.00 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ
 
โครงการส่งเสริมการวิจัยด้านนโยบายสาธารณะแบบ Evidence Based Policy

เมื่อวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2559 สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะได้จัดโครงการส่งเสริมการวิจัยด้านนโยบายสาธารณะแบบ Evidence Based Policy โดย ศ.ดร.ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ เวลา 13.30 - 16.30 ณ ห้องประชุม ชั้น 14 สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
 
 
โครงการให้ความรู้ ประหยัดเพื่อความดี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2559 สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะได้จัดโครงการให้ความรู้ ประหยัดเพื่อความดี : วัฒนธรรมองค์กรของสำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ เรื่อง "ประหยัดเพื่อความดี" โดย ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร (อาจารย์ยักษ์)เวลา 13.30 - 15.30 ณ ห้องประชุม ชั้น 14 สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
 
วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2559

สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะได้ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ เนื่องในวันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ครบรอบ 67 ปี วันที่ 28 เมษายน 2559
 
 
โครงการผู้บริหารพบนิสิต

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2559 สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ ได้จัดโครงการผู้บริหารพบนิสิต 
 
โครงการสรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ขอพรอวยชัย วัฒนธรรมไทยเบิกบาน

เมื่อวันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2559 สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ ได้จัดโครงการสรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ขอพรอวยชัย วัฒนธรรมไทยเบิกบาน ณ ชั้น 14 อาคารบริการ : มล.ปิ่น มาลากุล
 
โครงการ "การวิเคราะห์โครงการภาครัฐ"

เมื่อวันอังคารที่ 22 มีนาคม 2559 สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะได้จัดโครงการ"การวิเคราะห์โครงการภาครัฐ" โดยคุณกรณ์ จาติกวณิช อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เวลา 13.30 - 16.30 ณ อาคารเรียนรวม ห้อง 14 - 605
 
บทเรียนสหกรณ์ผู้บริโภคเซคัตสึ

เมื่อวันที่ 26-27 มีนาคม 2559 สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะร่วมกับบริษัทสวนเงินมีมา ได้จัดโครงการ "บทเรียนสหกรณ์ผู้บริโภคเซคัตสึ" และ "เรื่องราวจากกลุ่มและชมรมผู้บริโภคสีเขียวในสังคมไทย" เวลา 09.00 - 16.00 ณ ชั้น 14 ณ อาคารบริการ : ม.ล.ปิ่น มาลากุล สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
 
โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2558 รุ่นที่ 19

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559 สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะได้จัดโครงการโครงการสัมมนาสรุปความคิดรวบยอดทางเศรษฐศาสตร์และร่วมงานปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2558 ให้แก่นิสิตชั้นปีที่ 4 (รุ่นที่ 19) ณ ห้องเพชรไพลิน ชั้น 11
โรงแรมวินเซอร์ สวีท
 
บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์ผู้เข้าสอบรับตรง 2559

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2559 สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ ได้จัดการสอบสัมภาษณ์ผู้เข้าสอบรับตรง 2559 ขึ้น เมื่อเวลา 08.00 - 12.00 น. ณ  ชั้น 14 อาคารบริการ ม.ล.ปิ่น มาลากุล
 
การแข่งขันตอบปัญหาและนำเสนอบทความวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ 2558

ขอแสดงความยินดีกับนายอรรถวุฒิ ลีไพศาลสุวรรณา นิสิตชั้นปีที่ 4 นายอนิรุทธ์ มาลัย นิสิตชั้นปีที่3 และนายณัฐพล สีวลีพันธ์ นิสิตชั้นปีที่ 2 สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขันตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์และนำเสนอบทความวิจัย ในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ รังสิต เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา โดยมี อาจารย์อดุลย์ ศุภนัท อาจารย์พีระ ตั้งธรรมรักษ์ และอาจารย์ดนัย ธนามี เป็นอาจารย์ผู้ควบคุมทีม
 
อบรมการเขียนเรซูเม่

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2559 สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ ได้รับเกียรติจากบริษัท Jobtopgun มาบรรยายเกี่ยวกับการเขียนเรซูเม่ ให้แก่นิสิตชั้นปีที่ 4 เมื่อเวลา 11.00 - 13.00 น. ณ อาคารเรียนรวม 14-805
 
 
โครงการ"ให้ความรู้แก่ศิษย์เก่า "สร้างตัวตน เพื่อให้เป็นคนแถวหน้า" 

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ ได้จัดโครงการ"ให้ความรู้แก่ศิษย์เก่า "สร้างตัวตน เพื่อให้เป็นคนแถวหน้า" โดยมี คุณศิรัถยา อิศรภักดี และคุณนนทพงศ์ อิศรภักดีเป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้ เมื่อเวลา 09.30 - 12.00 น. ณ ชั้น 13 อาคารบริการ ม.ล.ปิ่น มาลากุล
 
ร่วมใจแต่งกายผ้าไทยทุกวันศุกร์


คณาจารย์และเจ้าหน้าที่สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ ร่วมใจแต่งกายผ้าไทย           ทุกวันศุกร์

 
 
โครงการให้ความรู้ระเบียบการเบิกจ่ายทางการเงิน

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ ได้จัดโครงการให้ความรู้ระเบียบการเบิกจ่ายทางการเงินและดัชนีวัดสภาพคล่องทางการเงินขององค์กรในภาครัฐ (ความเสี่ยงทางการเงิน) ให้แก่บุคลากร เมื่อเวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ชั้น 14 อาคารบริการ ม.ล.ปิ่น มาลากุล

 
โครงการส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณคณาจารย์และบุคลากร

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ ได้จัดโครงการส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ในหัวข้อ "ความศรัทธาในอาชีพ ส่งผลต่อการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ" ให้แก่ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร โดยมี ศาสตราจารย์ระพี สาคริกและดร.ศนินุช สวัสดิโกศล ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้ เมื่อเวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ชั้น 14 อาคารบริการ ม.ล.ปิ่น มาลากุล

 
โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับความเสี่ยงทางด้านการเงิน

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ ได้จัดโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับความเสี่ยงทางด้านการเงิน ในหัวข้อ "ดัชนีวัดสภาพคล่องทางการเงินขององค์กรในภาครัฐ" ให้แก่ผู้บริหารและบุคลากร โดยมี อาจารย์จิรพร สุเมธีประสิทธิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารความเสี่ยง ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้ เมื่อเวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ชั้น 14 อาคารบริการ ม.ล.ปิ่น มาลากุล

 
โครงการอบรมการประกันคุณภาพสำนักงานคณบดี

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ ได้จัดโครงการอบรมการประกันคุณภาพสำนักงานคณบดี ในหัวข้อ "ตัวบ่งชี้คุณภาพของสำนักงานคณบดี" ให้แก่ผู้บริหารและบุคลากร โดยมี นางสาวขนิษฐา สินสงวน รักษาราชการแทนหัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้ เมื่อเวลา 12.30 – 16.30 น. ณ ชั้น 14 อาคารบริการ ม.ล.ปิ่น มาลากุล

 
ความร่วมมือทางวิชาการ Meiji University

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 รองศาสตราจารย์ ดร.อ้อทิพย์ ราษฎร์นิยมพร้อมคณะผู้บริหาร สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ ให้การต้อนรับ Prof.Etsuko Katsu และ Asst.Prof.Wilailuck Tangsirithongchai จาก Meiji University เพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างสองมหาวิทยาลัย ณ ชั้น 14 อาคารบริการ ม.ล.ปิ่น มาลากุล

 
โครงการอบรมแนวทางการขอผลงานทางวิชาการ

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ ได้จัดโครงการอบรมแนวทางการขอผลงานทางวิชาการ ให้แก่ผู้บริหารและคณาจารย์ โดยมี ศ.ดร.ปานสิริ พันธุ์สุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้ เมื่อเวลา 14.00 – 15.30 น. ณ ชั้น 14 อาคารบริการ ม.ล.ปิ่น มาลากุล

 
พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ ให้การต้อนรับ คุณทวีพันธุ์ อิงคานุสรณ์ ประธานบริษัท โนโซมิ เอ็นเตอร์ไพร์ส (ประเทศไทย จำกัด) เนื่องในโอกาสมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ให้แก่นิสิต เมื่อเวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ชั้น 14 อาคารบริการ ม.ล.ปิ่น มาลากุล

 
โครงการให้ความรู้ด้านการประหยัดพลังงานและรักษ์สิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ ได้จัดโครงการให้ความรู้ด้านการประหยัดพลังงานและรักษ์สิ่งแวดล้อม ในหัวข้อเรื่อง “การประหยัดพลังงานในองค์กรให้ได้ผลตามเกณฑ์ กพร.” ให้แก่ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร โดยมี ดร.ชาญวิทย์ อุดมศักดิกุล ผู้เชี่ยวชาญนโยบาย ฝ่ายพลังงานและสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) มาเป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้ เมื่อเวลา 12.00 – 16.30 น. ณ ชั้น 14 อาคารบริการ ม.ล.ปิ่น มาลากุล

 
รางวัลวิทยานิพนธ์ระดับดี ปีการศึกษา 2558

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 ผศ.ดร. ธิติมา พลับพลึง นิสิตระดับปริญญาเอกได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ระดับดี ปีการศึกษา 2558 ในหัวข้อวิทยานิพนธ์ "ความเหลื่อมล้ำของโอกาสการศึกษา ทรัพย์สินครัวเรือน และกรณีศึกษาทางเลือกการศึกษาในครัวเรือนยากจน" จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ โดยมี อาจารย์ดร.สุวิมล เฮงพัฒนา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

 
โครงการ"อบรม E-document และ E-survey" ให้กับบุคลากรสายสนับสนุน

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2559 สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ ได้จัดโครงการ"อบรม E-document และ E-survey" ให้กับบุคลากรสายสนับสนุน โดยมี นางสาววันทนา ผ่องภักต์และนางสาวฐิตาภา จิโสะ จากสำนักคอมพิวเตอร์เป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้ เมื่อเวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ชั้น 13 อาคารบริการ ม.ล.ปิ่น มาลากุล

 
University of Bengkulu เยี่ยมชมสำนักวิชาเศรษฐศาสตร์ฯ

เมื่อวันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2559 รศ.ดร.อ้อทิพย์ ราษฎร์นิยม คณบดีสำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ พร้อมคณะผู้บริหาร ได้ต้อนรับ Dr.Retno Aqnstina และ Dr.Mochammad Ridwan จาก University of Bengkulu ประเทศอินโดนีเซีย ได้นำคณาจารย์และนิสิตปริญญาโทมาเยี่ยมชมสำนักวิชาเศรษฐศาสตร์ฯ ณ ชั้น 14 อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี ทั้งนี้ทางสำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะได้ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

 
Meiji University, Japan

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559 รศ.ดร.อ้อทิพย์ ราษฎร์นิยม คณบดีสำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ พร้อมคณะผู้บริหาร ได้ต้อนรับ Prof. Dr.Hiroyuki Konuma, Department of Agri-Food and Environmental Policy, จากมหาวิทยาลัยเมจิ ประเทศญี่ปุ่น ณ ชั้น 13 อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี ทั้งนี้ทางสำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะได้ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

 
โครงการวันเด็ก ประจำปี 2559 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เมื่อวันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2559 สำนักวิชาเศรษฐศาตร์และนโยบายสาธารณะ ได้จัดกิจกรรม “เทศกาลวันเด็กสืบสานวัฒนธรรมไทย โตไปไม่โกง” โดยได้จัดซุ้มในชื่อ "ECON ECONOMY ECO (3E)" ณ พิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย เรือนไทยหมู่ ธ ทูลกระหม่อมแก้ว 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
 
อบรม Software Didactic Profiler

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2559 Mr.John Van Lare, Senior Lecturer Education of Art จาก Fontys University of Applied Sciences ประเทศ Netherlands มาอบรมการใช้ Software Didactic Profiler ให้กับคณาจารย์ประจำสำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
 
ารพัฒนากิจกรรมจิตสำนึกสาธารณะอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบกับ กปร

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2559 รศ.ดร.อ้อทิพย์ ราษฎร์นิยม คณบดีสำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ ได้เข้าพบ ม.ล.จิรพนธุ์ ทวีวงศ์ เลขาธิการสำนักคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับโครงการการพัฒนากิจกรรมจิตสำนึกสาธารณะอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบกับ กปร.
 
 
สวัสดีปีใหม่ คณะผู้บริหารและหน่วยงานต่างๆ มศว

รองศาสตราจารย์ อ้อทิพย์ ราษฎร์นิยม คณบดีสำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสธารณะ พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากร ได้มอบของที่ระลึกและสวัสดีปีใหม่แก่คณะผู้บริหาร และหน่วยงานต่างๆ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

 
บรรยายพิเศษ Individual Study II

เมื่อช่วงเดือนธันวาคม 2558 Professor Dr.Lori Kowaleski-Jones ผู้เชี่ยวชาญจาก The College of and Behavioral Science, Department of Economics, The University of Utah ให้เกียรติมาบรรยายพิเศษให้กับนิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตรเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต/ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ในรายวิชา ECS842 : Individual Study II ณ ชั้น 13 สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
 
ประชุมเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2558 รศ.ดร.อ้อทิพย์ ราษฎร์นิยม คณบดีสำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ พร้อมด้วยคณาจารย์ เข้าร่วมเจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับ H.R. College of Commerce & Economics, Mumbai ประเทศอินเดีย
 
พิธีทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2559

วันที่ 24 ธันวาคม 2558 เวลา สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ ได้เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร แด่พระสงฆ์ 60 รูป เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2559 บริเวณหน้าสำนักงานกองกิจการนิสิต ตึก 9 อาคารสำนักงานคณบดี
 
Merry Christmas & Happy New Year Party 2016

วันที่ 23 ธันวาคม 2558  สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ ได้จัด Merry Christmas & Happy New Year Party 2016 เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2559 ณ ชั้น 14 อาคารบริการ : ศาสตราจารย์ มล.ปิ่น มาลากุล
 
ประชุมตัวแทนผู้ปกครองนิสิต

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2558 รองศาสตราจารย์ ดร.อ้อทิพย์ ราษฎร์นิยม คณบดีสำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ พร้อมคณะผู้บริหารได้เรียนเชิญ ดร.สุมาลี อุทัยเฉลิม ตัวแทนผู้ปกครองนิสิตสำนักวิชาเศรษฐศาสตร์ฯเข้ามาให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการฝึกงานแบบสหกิจศึกษา ณ ชั้น 14 อาคารบริการ : ศาสตราจารย์ มล.ปิ่น มาลากุล
 
บรรยาย หัวข้อ “การศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21” ที่ มศว ประสานมิตร

บรรยาย หัวข้อ “การศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21” ที่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร จัดโดยสำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (24 พ.ย.58)
 
พิธีถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

รองศาสตราจารย์ ดร.อ้อทิพย์ ราษฎร์นิยม คณบดีสำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พร้อมบุคลากร ได้เข้าร่วมพิธีถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงเจริญพระชนมายุ 88 พรรษา ในวันที่ 3 ธันวาคม 2558 ณ บริเวณอาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
 
Swu Open House 2015 เปิดประตูสู่หมู่บ้าน “มศว”

SWU OPEN HOUSE 2015 วันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 
การแข่งขันตอบปัญหาทางเศรษฐศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

การแข่งขันตอบปัญหาทางเศรษฐศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เนื่องในวันสถาปนาสำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558
 
วันคล้ายวันสถาปนาสำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ

วันคล้ายวันสถาปนาสำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ ก้าวสู่ปีที่ 8 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 ณ ชั้น 14 อาคารบริการ : ศาสตราจารย์ มล.ปิ่น มาลากุล
 
Econ Talk ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 18 พ.ย. 2558 สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์ฯได้จัดโครงการ Econ Talk ครั้งที่ 2 "เล่าสู่กันฟัง แนะแนวการศึกษาต่อในประเทศและต่างประเทศ" โดยได้รับเกียรติจากนางสาว กนกรัตน์ มโนฉันทวาณิช (ศิษย์เก่ารุ่นที่ 13) นายกัสภณ สิงห์ประเสริฐ (ศิษย์เก่ารุ่นที่ 16) และ นายณัฎฐ์ศุภณ ดำชื่น ศิษย์เก่ารุ่นที่ 16 มาเป็นวิทยากรบรรยายเล่าประสบการณ์ในการศึกษาให้แก่นิสิตรุ่นน้อง ณ ชั้น 11 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี
 
The 2015 WSJ Quiz Contest

The 2015 WSJ Quiz Contest, November 14,2015 
The cooperation of School of Political Science and Economics, Meiji University, Japan and School of Economics and Public Policy, SWU
 
โครงการนิสิตล้างห้องน้ำ

สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ ได้จัดโครงการนิสิตล้างห้องน้ำ เพื่อต้องการเห็นนิสิต เป็นคนที่มีค่านิยมไม่ดูถูกงาน และไม่ดูถูกคนทำงานระดับล่าง อย่างเช่น การล้างห้องน้ำ จึงมีแนวคิดส่งเสริมให้นิสิตมีรายได้ระหว่างเรียนไปพร้อมๆ กับใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ จึงมี "โครงการล้างห้องน้ำ ชูค่านิยมไม่ดูถูกงาน ลดตัวตน" ขึ้น
 
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2557 ได้ตรวจเยี่ยมสำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ ณ ชั้น 13 อาคารบริการ : ศาสตราจารย์ มล.ปิ่น มาลากุล
 
โครงการนำกลยุทธ์สู่ปฏิทินการปฏิบัติงาน

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2558 สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ ได้จัด "โครงการนำกลยุทธ์สู่ปฏิทินการปฏิบัติงาน" ณ โรงแรมจัสมิน
 
ประชุมความร่วมมือทางวิชาการ

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2558 สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์ฯ ได้จัดประชุมความร่วมมือทางวิชาการ พร้อมฟังบรรยาย Didactic Profiler และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ระหว่างสำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กับ Fontys International Business School, Fontys University of Applied Sciences ณ ห้องประชุมทางไกล 1 ชั้น 12 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี
 
เบื้องหลังการถ่ายทำรายการ"เปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย"

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2558 ดร.อดุลย์ ศุภนัท รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและกิจการพิเศษ และ ดร.สุวิมล เฮงพัฒนา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ ได้ให้สัมภาษณ์ รายการ "เปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย Teen style on TV" เกี่ยวกับการแนะนำสำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ เพื่อเป็นแนวทางให้แก่นักเรียนที่กำลังเตรียมตัวเข้าสู่มหาวิทยาลัย ซึ่งรายการดังกล่าวจะออกอากาศในช่วง "Open house on air" ทางสถานีโทรทัศน์ MCOT Family
 
พิธีไหว้ครูของสำนักวิชาเศรษฐศาสตร์ฯ ประจำปีการศึกษา 2558

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2558 สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ ได้จัดโครงการพิธีไหว้ครูสำนักวิชาเศรษฐศาสตร์ฯ 2558 ณ หอประชุมชั้น 2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องสมเด็จพระเทพฯ
 
งานแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ

งานแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558 ณ อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 
เนื่องในโอกาสครบวาระการดำรงตำแหน่งอธิการบดี

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2558 รองศาสตราจารย์ ดร.อ้อทิพย์ ราษฎร์นิยม คณบดีสำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่มอบกระเช้าดอกไม้แด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์เฉลิมชัย บุณยะลีพรรณ อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ "เนื่องในโอกาสครบวาระการดำรงตำแหน่งอธิการบดี" ณ หอดนตรีและการแสดง (หอประชุุมใหญ่) ชั้น 4 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มศว
  พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันสาโรช บัวศรี

พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันสาโรช บัวศรีและวันคล้ายวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2558
  โครงการอาจารย์ที่ปรึกษาพบนิสิต ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2558 อาจารย์ดร.ศิวลาภ สุขไพบูลย์วัฒน์ อาจารย์ณัฐญา ประไพพานิช และอาจารย์พีระ ตั้งธรรมรักษ์ ได้พบนิสิตในโครงการอาจารย์ที่ปรึกษาพบนิสิต ประจำภาคเรียนที่ 1     ปีการศึกษา 2558
  ศึกษาดูงาน ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย


เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 58 นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยเมจิ และ นักศึกษาสำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ศึกษาดูงาน ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย
  พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2558 ณ อาคารกีฬา 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก
  การตรวจประเมินภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2557

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เวลา 10.30 - 12.00 น. สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ ได้รับการตรวจประเมินภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 13 อาคารบริการศาสตราจารย์ มล.ปิ่น มาลากุล
  ตลาดที่มีจิตสำนึก ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม - 2 กันยายน 2558 สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะร่่วมกับบริษัทสวนเงินมีมา จำกัด ได้จัดโครงการ"ตลาดที่มีจิตสำนึก ครั้งที่ 2 (Mindful Markets)" ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 

การประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ โรงเรียนกสิณธรเซ็นปีเตอร์

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2558 ตัวแทนจากสำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อ เพื่อให้นักเรียนที่เข้าร่วมนิทรรศการฯ ได้ทราบข้อมูลข่าวสารทางการศึกษาของสำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ และเป็นแนวทางในการตัดสินใจเพื่อเข้าศึกษา

 

โครงการ SWU's Young Social Entrepreneur

ขอแสดงความยินดีกับ นายปวิณณ์ ภูธนพัฒน์เมธา และนางสาวรุ่งนภา นาคดี นิสิตสำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ ชั้นปีที่ 4 ที่ได้ผ่านการคัดเลือก จากโครงการ SWU's Young Social Entrepreneur โครงการของนิสิตทั้งสองคนได้นำเสนอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในชุมชนหมู่บ้านท่าช้าง อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว โดยใช้กิจกรรมทางธุรกิจในการผลิต “น้ำฝาง” เพื่อมุ่งหวังที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุทั้ง4ด้านได้แก่ ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ปฏิสัมพันธ์ในสังคมและด้านรายได้ โดยเน้นให้เกิดการรวมกลุ่มกันของผู้สูงอายุในชุมชน เพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์และลดปัญหาด้านภาวะซึมเศร้าจากการที่ต้องอยู่เฉยๆของผู้สูงอายุ ได้พัฒนาความแข็งแรงของร่างกายจากการลุกขึ้นมาทำการผลิตน้ำสมุนไพรที่ก่อให้เกิดรายได้แก่ผู้สูงอายุในชุมชน

 

พิธีปิด โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่าง ม.เมจิ กับ มศว

พิธีปิด โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่าง ม.เมจิ กับ มศว เมื่อวันที่ 28 ส.ค. 2558 ณ ห้องประชุมประสาท หลักศิลา คณะสังคมศาสตร์ สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะได้จัดพิธีปิด โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่าง มศว กับ ม.เมจิ โดยโครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่าง คณะมนุษยศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ และ สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กับ มหาวิทยาลัยเมจิ ประเทศญีปุ่่น

 

งานสัมมนาบริการแก่ชุมชน

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2558 รองศาสตราจารย์ ดร.อ้อทิพย์ ราษฎร์นิยม คณบดีสำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงานสัมมนาบริการแก่ชุมชนและสังคมของจังหวัดนครนายกและจังหวัดสระแก้ว โดยทางสำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะได้ร่วมจัดบูธนิทรรศการภายใต้ชื่อ "จัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายครัวเรือน" ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี

  การประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เมื่อวันที่ 25 ส.ค. 58 อาจารย์ ดร. อดุลย์ ศุภนัท รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและกิจการพิเศษ อาจารย์ ดร. พีระ ตั้งธรรมรักษ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และนิสิต ได้ร่วมจัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อ เพื่อให้นักเรียนที่เข้าร่วมนิทรรศการฯ ได้ทราบข้อมูลข่าวสารทางการศึกษาของสำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ และเป็นแนวทางในการตัดสินใจเพื่อเข้าศึกษาต่อ ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
  แถลงข่าวการจัดเวทีประชุม ตลาดที่มีจิตสำนึก ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558 สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะร่วมกับบริษัทสวนเงินมีมาได้จัดงานแถลงข่าวเวทีประชุมแลกเปลี่ยน “ตลาดที่มีจิตสำนึก ครั้งที่ 2 (Mindful Markets)” โดยมี ผศ.อมรพงศ์ สุธรรมรักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ เป็นประธานในการเปิดงาน ณ อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี ชั้น 12 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
  โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2558 สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 โดยมี รศ.ดร.อ้อทิพย์ ราษฎร์นิยม คณบดีสำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ เป็นประธานในการเปิดโครงการ ณ อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  ศึกษาดูงาน ณ รัฐสภา

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558 นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยเมจิ และ นิสิตจากสำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ศึกษาดูงาน ณ รัฐสภา
   พิธีถวายพระพรเฉลิมพระชนมพรรษา

พิธีถวายพระพรเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสเจริญพระชนมายุ 83 พรรษา เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558 ณ อาคารนวัตกรรม : ศ.ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  กิจกรรมค่ายเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิต

กิจกรรมค่ายเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2558 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก
  โครงการปฐมนิเทศ ต้อนรับนิสิตใหม่

โครงการปฐมนิเทศ ต้อนรับนิสิตใหม่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2558 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก
 

พิธีเปิด โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่าง ม.เมจิ กับ มศว

เมื่อวันที่ 4 ส.ค. 2558 ได้จัดโครงการ "Open Ceremony Meiji University and Srinakharinwirot University Student Excahange Program" ณ ห้องประชุมประสาทหลักศิลา คณะสังคมศาสตร์       โดยโครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่าง คณะสังคมศาสตร์และ สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กับ มหาวิทยาลัยเมจิ ประเทศญีปุ่่น

 

โครงการวันแรกพบ สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2558 สโมสรนิสิตสำนักวิชาเศรษฐศาสตร์ฯได้จัดกิจกรรมวันแรกพบสำหรับนิสิตเศรษฐศาสตร์ฯ ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558 โดยมี ดร.อดุลย์ ศุภนัท รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและกิจการพิเศษ เป็นประธานในการเปิดงาน

  การประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า

เมื่อวันที่ 24 ก.ค. 58 อาจารย์ ดร. อดุลย์ ศุภนัท รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและกิจการพิเศษ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และนิสิต ได้เข้าร่วมโครงการ "เปิดโลกกว้างทางการศึกษา Expo 2015 ครั้งที่ 7" เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิตให้แก่นักเรียนโรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า
  โครงการนิเทศการฝึกงาน ปีการศึกษา 2557

เมื่อวันที่15 และ 17 กรกฎาคม 2558 อาจารย์ ดร.อดุลย์ ศุภนัท รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและกิจการพิเศษ สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ พร้อมด้วยอาจารย์พีระ ตั้งธรรมรักษ์และเจ้าหน้าที่ ได้เดินทางไปนิเทศการฝึกงานของนิสิตชั้นปีที่ 3 ที่ฝึกงานที่สำนักบริหารหนี้สาธารณะ สำนักเศรษฐกิจการคลัง สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) และธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
 
  การประชาสัมพันธ์หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ณ มศว องครักษ์

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2558 ดร.อดุลย์ ศุภนัท รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตฯ สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และนิสิตได้แนะนำหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิตให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพติวเข้มกับ มศว ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
  ยุวทูตป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 2015

เมื่อวันที่ 12 มิ.ย. 58 ที่ผ่านมา นายสัณหณัฐ เศรษฐศักดาศิริ นิสิตชั้นปีที่ 3 ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นยุวทูตป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (NACC Youth Ambassador) 2015 เพื่อทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ในการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตในสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ
  สอบสัมภาษณ์ admission ปีการศึกษา 2558

บรรยายการศการสอบสอบสัมภาษณ์ admission ประจำปีการศึกษา 2558 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2558
  โครงการอบรมการเขียนโครงการตาม PDCA

โครงการอบรมการเขียนโครงการตาม PDCA ให้กับสโมรสรนิสิตสำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ ระหว่างวันที่ 9-10 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมสำนักวิชาฯ โดยรองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและวิจัย ผศ.ดร. จิรวัฒน์ เจริญสถาพรกุล ซึ่งกรรมการสโมสรได้ฝึกการเขียนโครงการเพื่อดำเนินโครงการในปีงบประมาณ 2559
  โครงการจิตสำนึกสาธารณะ

เมื่อวันที่ 1-6 มิถุนายน 2558 สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ ได้จัดโครงการจิตสำนึกสาธารณะสำหรับนิสิตชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี
  โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557 รุ่นที่ 18

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2558 สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศประจำปีการศึกษา 2557 ให้แก่นิสิตชั้นปีที่ 4 (รุ่นที่ 18) ณ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  งานวันเชิดชูเกียรติ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2557

วันเชิดชูเกียรติ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2557 เมื่อวันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2558 ณ หอดนตรีและการแสดงอโศกมนตรี 1 ชั้น 4 อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
  งานเสวนา "วางแผนภาษี ฉบับมนุษย์เงินเดือน"

เมื่อวันอังคารที่ 26 พ.ค. 58 เวลา 18.00 น. สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ ได้จัดงานเสวนา "วางแผนภาษี ฉบับมนุษย์เงินเดือน" ให้กับผู้ที่สนใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ประเทศเนปาล โดยได้รับเกียรติจาก คุณสาธิต บวรสันติสุทธิ์ นักวางแผนการเงิน ดร. ยุทธนา ศรีสวสัดิ์ ที่ปรึกษากฎหมายภาษี โดยมีคุณศิรัถยา อิศรภักดี ศิษย์เก่าเศรษฐศาสตร์ รุ่นที่ 10 เป็นผู้ดำเนินรายการ ณ ชั้น 13 อาคารบริการศาสตราจารย์ มล.ปิ่น มาลากุล
  โครงการเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกงาน 2557

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2558 ดร.สุวิมล เฮงพัฒนา รองคณบดีฝ่ายวิชาการสำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ ได้เปิดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกงาน และได้รับเกียรติจาก อ.สุรชัย ดุษฎีเมธา เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นิสิตชั้นปีที่ 3 ณ อาคารเรียนรวม 14-605
  โครงการพัฒนาผู้บริหารเพื่อให้บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2258 รศ.ดร.อ้อทิพย์ ราษฎร์นิยม คณบดีสำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ พร้อมคณะผู้บริการ ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้บริหารเพื่อให้บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมี คุณโสภณ สุภาพงษ์ ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในการบรรยายในครั้งนี้
  มอบเงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยชาวเนปาล

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2558 สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะได้มอบเงินที่ได้จากการรับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยชาวเนปาลให้แก่อาจารย์อรุณ เก้าเอี้ยน ข้าราชการบำนาญ มศว ที่จะเดินทางไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ประเทศเนปาล ต่อไป
  งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2556

งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 8 - 12 พฤษภาคม 2558
  โครงการเศรษฐศาสตร์ทัศนาจร ครั้งที่ 8

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2558 สโมสรนิสิตสำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ ได้จัดโครงการเศรษฐศาสตร์ทัศนาจร ครั้งที่ 8 ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เพื่อนิสิตได้รับรู้และเข้าใจถึงสภาพปัญหาการทำลายสภาพแวดล้อมทางทะเล และการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมที่ถูกทำลาย ให้มีสภาพดีขึ้นได้
  กิจกรรมประหยัดเพื่อความดี (Pray for Nepal)

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558 สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ ร่วมกับ คุณนนทพงศ์ อิศรภักดี และ คุณศิรัถยา อิศรภักดี ศิษย์เก่าเศรษฐศาสตร์ มศว รุ่น 10 ได้จัดงานสัมมนา หัวข้อ "สร้างแบรนด์ให้ตัวเอง & สร้างสุขทางการเงิน โดยรายได้จากการขายบัตรรวมกับเงินที่ได้รับจากการบริจาคจำนวน 30,000 บาท จะนำไปมอบให้สภากาชาดไทย เพื่อนำเงินไปช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวที่ประเทศเนปาลต่อไป
  สัมมนาวิชาการประจำปี พ.ศ. 2558

วันพุธที่ 29 เมษายน 2558 เวลา 12.30–16.30 น. สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ ได้จัดเสวนาวิชาการประจำปี พ.ศ. 2558 “เศรษฐกิจดิจิตอลและการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน (Digital Economy and Sustainable Growth)” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้และบริการวิชาการด้านเศรษฐกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงตามบริบทโลกโดยเฉพาะเศรษฐกิจดิจิตอล (Digital Economy) ที่ถือว่าเป็นระบบเศรษฐกิจยุคใหม่ ที่ต้องพึ่งพาเทคโนโลยีไอที และสารสนเทศ โดยจัด ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  มอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2558 รศ.ดร.อ้อทิพย์ ราษฎร์นิยม คณบดีสำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ ได้เดินทางไปยัง อ.องครักษ์ จ.นครนายก เพื่อมอบเกียรติบัตรให้กับผู้เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน การจัดทำบัญชีรายรับ -รายจ่ายครัวเรือน
  วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2558

พิธีตักบาตรและร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ เนื่องในวันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ครบรอบ 66 ปี วันที่ 28 เมษายน 2558
  อบรมการใช้โปรแกรม Google Application และทรัพย์สินทางปัญญา

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558 ผู้บริหารและคณาจารย์ สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ ได้เข้าร่วมอบรมทรัพย์สินทางปัญญา และอบรม Google Application ณ อาคารบริการ : มล.ปิ่น มาลากุล ชั้น 13
  ประชุมเครือข่ายประกันคุณภาพ 3 สถาบัน

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558 สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ ร่วมกับคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ และวิทยาลัยการบริหารและจัดการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประชุมเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านประกันคุณภาพ ณ อาคาร ดร.สาโรช บัวศรี ชั้น 12
  โครงการสรงน้ำพระ รดน้ำผู้ใหญ่ ขอพรอวยชัย วัฒนธรรมไทยเบิกบาน

เมื่อวันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2558 สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ ได้จัดโครงการสรงน้ำพระ รดน้ำผู้ใหญ่ ขอพรอวยชัย วัฒนธรรมไทยเบิกบาน ณ ชั้น 13 อาคารบริการ : มล.ปิ่น มาลากุล 
  โครงการสร้างแรงบันดาลใจบุคลากรสำนักวิชาเศรษฐศาสตร์ฯ

เมื่อวันที่ 7 - 10 เมษายน 2558 สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ ได้จัดโครงการสร้างแรงบันดาลใจบุคลากรสำนักวิชาเศรษฐศาสตร์ฯ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้บุคลากรได้รับแรงบันดาลใจในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการทำงาน ณ จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดชุมพร
  โครงการจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายครัวเรือน

รศ.ดร.อ้อทิพย์ ราษฎร์นิยม คณบดีสำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ และคณะ ได้พูดคุยเกี่ยวกับโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน การจัดทำบัญชีรายรับ -รายจ่ายครัวเรือน
  วันคล้ายวันพระราชสมภพ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมา

เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และสาธารณะ ร่วมพิธีถวายพระพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ทรงมีพระชนมายุ ๖๐ พรรษา
  ประชุมโครงการส่งเสริมความร่วมมือด้านการวิจัย

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2558 สำนักวิขาเศรษฐศาสตร์ฯได้จัดประชุมโครงการส่งเสริมความร่วมมือด้านการวิจัย ระหว่างสำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ มศว กับ Faculty of Economics and Commerce, Hoa Sen University ประเทศเวียดนาม ณ ชั้น 13 อาคารบริการ ศ.ดร.หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล โดยได้รับเกียรติจาก Professor Khang Do Ba คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์และพาณิชย์ มหาวิทยาลัย Hoa Sen ประเทศเวียดนาม มาร่วมบรรยายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับทีมผู้บริหารสำนักวิชาเศรษฐศาสตร์ฯ
  โครงการส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณคณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2557 สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ ได้จัดโครงการ "ส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ" โดย นายณรงค์ศักดิ์ อัจฉรานุวัฒน์ ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ ได้ให้เกียรติมาบรรยาย ในห้อข้อ "คุณธรรมและจริยธรรมในการครองตน ครองงาน" ณ ชั้น 13 อาคารบริการ มล.ปิ่น มาลากุล
  ร่วมแสดงความยินดีกับอธิการบดี

รศ.ดร.อ้อทิพย์ ราษฎร์นิยม คณบดีสำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ พร้อมคณะผู้บริหารและคณาจารย์ ร่วมแสดงความยินดีกับ ผศ.นพ. เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ได้รับรางวัลนักบริหารโรงพยาบาลดีเด่นประจำปี 2557
  Econ Seed (เจตรัฐ)

นายเจตรัฐ สหนันทพร (เปรม) นิสิตสำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ ชั้นปีที่ 4 ตัวอย่างคนรุ่นใหม่ที่รักการออกกำลังกายและสืบสานศิลปวัฒนธรรมด้านมวยไทย
  บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์ผู้เข้าสอบรับตรง 2558
 
เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2558 สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ ได้ทำการสอบสัมภาษณ์ผู้เข้าสอบรับตรง 2558 ซึ่งน้องๆนักเรียนได้เข้ามาสอบสัมภาษณ์เป็นจำนวนมาก
  โครงการอบรมภาษาญี่ปุ่นสำหรับบุคลากร

โครงการการส่งเสริมอัตลักษณ์ "มีทักษะสื่อสาร" การใช้ภาษา (อบรมญี่ปุ่น) สำหรับบุคลากร
  โครงการส่งเสริมความร่วมมือด้านการวิจัย Research Scholar
 
โครงการส่งเสริมความร่วมมือด้านการวิจัย Research Scholar ระหว่างสำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ School of Political Science and Economics มหาวิทยาลัยเมจิ ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2558
  โครงการจัดอบรมให้คำปรึกษาแก่อาจารย์ที่ปรึกษา

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2558 โครงการการจัดอบรมให้คำปรึกษาแก่อาจารย์ที่ปรึกษา ให้กับคณาจารย์สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์ฯ โดยมี อาจารย์ ดร.ครรชิต แสนอุบล เป็นวิทยากรบรรยาย
  การประเมินตนเองก่อนออกสู่ตลาดแรงงาน
 
เมื่อวันที่ 18 มี.ค. 2558 สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์ฯได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557 "การประเมินตนเองก่อนออกสู่ตลาดแรงงาน" เมื่อเวลา 13.00 - 16.30 น.
  Econ Talk ครั้งที่ 1 "การบริโภคทีออกแบบได้"

เมื่อวันที่ 18 มี.ค. 2558 สโมสรนิสิตสำนักวิชาเศรษฐศาสตร์ฯได้จัดโครงการ Econ Talk ครั้งที่ 1 ณ สำนักหอสมุดกลาง โดยได้รับเกียรติจากคุณ นคร ลิปคุตถาวร (เจ้าชายผัก) มาเป็นวิทยากรบรรยายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณาจารย์และนิสิตสำนักวิชาเศรษฐศาสตร์ฯ ในหัวข้อ "การบริโภคที่ออกแบบได้"
  การสอบสัมภาษณ์ โครงการนิสิตแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยเมจิ 1 ปี
 
เมื่อวันที่ 16 มี.ค. 2558 สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ ได้จัดการสอบสัมภาษณ์ โครงการนิสิตแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยเมจิ 1 ปี ณ ชั้น 13 อาคารบริการ : มล.ปิ่น มาลากุล 
  สอบสัมภาษณ์ โครงการ "Meiji University Short Visit Program"

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2558 สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณ ได้สอบสัมภาษณ์นิสิตเพื่อเข้าร่วมโครงการ "Meiji University Short Visit Program" ที่ประเทศญี่ปุ่น ณ ชั้น 13 อาคารบริการ : มล.ปิ่น มาลากุล 
 

President and Vice Presidents of SWU

President and Vice Presidents of SWU in a farewell dinner for President of Juniata College

  การประชุมเชิงปฏิบัติการกับ Towards organic Asia (TOA)

เมื่อวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ ผศ.ดร.จิรวัฒน์ เจริญสถาพรกุล รองคณบดีฝ่าย ประกันคุณภาพการศึกษาและวิจัย และ อ.ณัฐญา ประไพพานิช เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการกับ Towards organic Asia (TOA) ใน action research working group โดยมีเครือข่าย NGO จากประเทศพม่า เวียนนาม กัมพูชา และ ลาว รวมทั้งหน่วยงานรัฐบาลและอาจารย์มหาวิทยาลัยของประเทศภูฐาน เข้าร่วมประชุมTOA เป็นหนึ่งในโครงการของ SE สวนเงินมีมา
  โครงการความร่วมมือทางวิชาการ

โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ Department of Agri-food and Environmental Policy, School of Agriculture มหาวิทยาลัยเมจิ ประเทศญี่ปุ่น
  โครงการอบรมบริหารแบบลีน (Lean Management)

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2558 ดร.ขวัญมิ่ง คำประเสริฐ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ได้ให้เกียรติมาบรรยาย เรื่องการบริหารแบบลีน (Lean Management) ให้แก่ผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ ณ ชั้น 13 อาคารบริการ มล.ปิ่น มาลากุล
  ศิษย์เก่ารุ่น 15 รับรางวัล TFEX Let's Chic (ago)

ขอแสดงความยินดีกับ นายนฤพล รัตนวิบูลย์ลาภ ศิษย์เก่าสำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะรุ่นที่ 15 ที่ได้รับรางวัล TFEX Let's Chic (ago) จากโครงการ TFEX Top IC Rewards Program 2014 ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าร่วมกับบริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 17 ก.พ. 58 ที่ผ่านมา
  การอบรมต้นทุนต่อหน่วยให้แก่คณะพลศึกษา

เมื่อวันที่ 24 ก.พ. 2558 รองศาสตราจารย์ ดร. อ้อทิพย์ ราษฎร์นิยม คณบดีสำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร. ศิวลาภ สุขไพบูลย์วิวัฒน์ ได้เป็นวิทยากรอบรมความรู้เรืื่อง การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย ให้แก่บุคลากรคณะพลศิกษา ณ มหาวิทยาศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
  ต้อนรับผู้บริหารจากมหาวิทยาลัย Yamaguchi

เมื่อวันที่ 27 ก.พ. 58 รองศาตราจารย์ ดร. อ้อทิพย์ราฎร์นิยม คณบดี และ อ. ดร. อดุลย์ ศุภนัท รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและกิจการพิเศษ ต้อนรับการมาเยือนของ Prof. Uemura Takahisa คณบดี Gaduate School of East Asian Studies และ Prof. Mitsuyasu Mizazaki คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัย Yamaguchi ประเทศญี่ปุ่น
  บริษัทท็อปกันให้ข้อมูลเกี่ยวกับสมัครงาน

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 คุณกมลชนก ชัยทอง เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด บริษัทท็อปกัน จำกัด ได้เข้าพบ ดร.อดุลย์ ศุภนัท รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและกิจการพิเศษ สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับกาสมัครงาน การเขียน Resume ผ่าน ระบบ Website การวิเคราะห์จุดแข็งของผู้สมัครงาน เป็นต้น ณ ชั้น 13 อาคารบริการ มล.ปิ่น มาลากุล
  การพัฒนากิจกรรมจิตสำนึกสาธารณะอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบกับ กปร.

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 รศ.ดร.อ้อทิพย์ ราษฎร์นิยม คณบดีสำนักวิชาเสรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ ได้เข้าพบ ม.ล.จิรพนธุ์ ทวีวงศ์ เลขาธิการสำนักคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับโครงการการพัฒนากิจกรรมจิตสำนึกสาธารณะอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบกับ กปร.
  โครงการให้ความรู้แก่ศิษย์เก่า

เมื่อวันที่ 7 ก.พ. 2558 สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะได้จัดงานสัมมนาให้ความรู้แก่ศิษย์เก่า รวมทั้งนิสิตปัจจุบัน "การวางแผน การลงทุน การออม และแนวโน้มในการลงทุนในปี 2558" โดยได้รับเกียรติจาก คุณวิชัย พุทธาภิวัฒน์ ผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด มาเป็นวิทยากร
 

โครงการอาจารย์ที่ปรึกษาพบนิสิต ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ ได้จัดโครงการอาจารย์ที่ปรึกษาพบนิสิต ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

  Digital Economy

เมื่อวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2558 ดร.สมิทธิ ดารากร ณ อยุธยา ประธานคณะกรรมการองค์การตลาด ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร บรรยายเรื่อง Digital Economy ในรายวิชา นโยบายเศรษฐกิจ รหัส ECS445 ณ ห้องประชุม 2 สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
 

SWU JOB FAIR 2015

ขอเชิญนิสิตชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมงานวันนัดพบแรงงาน ครั้งที่ 23 (SWU JOB FAIR 2015) ซึ่งจัดในวันที่ 3 – 5 กุมภาพันธ์ 2558 ระหว่างเวลา 09.00 น. – 16.00 น. ณ อาคารนวัตกรรม: ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี ในงานดังกล่าว ทางบริษัทซูเปอร์ เรซูเม่ จำกัด จะใช้ระบบลงทะเบียนการสมัครงานด้วยระบบออนไลน์ให้แก่นิสิต หรือเรียกว่า Super Hi – Tech ซึ่งนิสิตจะได้รับความสะดวกในการกรอกใบสมัครงานออนไลน์ โดยนิสิตไม่ต้องเตรียมเอกสารการสมัครงานมา เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาทรานสคริป และถ้านิสิตมีข้อมูลต่างๆ เป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ นิสิตสามารถดาวน์โหลดข้อมูลในใบสมัครงานออนไลน์ได้ ซึ่งเป็นการลดขั้นตอนการสมัครงานแบบเดิม และป้องกันการสูญหายของเอกสารที่เป็นประโยชน์แก่นิสิตในการสมัครงาน

  อธิการบดีเเยี่ยมและให้กำลังใจบุคลากรสำนักวิชาเศรษฐศาสตร์ฯ

เมื่อวันที่ 30 ม.ค. 58 ผศ. นพ. เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนคินทรวิโรฒ ได้เเยี่ยมและให้กำลังใจ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และ นิสิต ของสำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
  บริจาคปฏิทิน ปี 2558

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2558 ดร.อดุลย์ ศุภนัท รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและกิจการพิเศษ พร้อมนิสิตสำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ ได้บริจาคปฏิทินที่เหลือใช้ปี 2558 และสมุดบันทึก เพื่อนำไปบริจาคให้แก่ครูและนักเรียนในโรงเรียนที่ขาดแคลน ณ ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยกิจกรรมนี้เป็นหนึ่งในกิจกรรมต่างๆของการประหยัดเพื่อความดีซึ่งเป็นวัฒนธรรมองค์กรของสำนักวิชาเศรษฐศาสตร์ฯ
  ประชุมเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านประกันคุณภาพ

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2558 สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ กับคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ และวิทยาลัยการบริหารและจัดการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประชุมเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านประกันคุณภาพ ณ อาคารบริการ : ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล ห้องประชุม 2 ชั้น 13
  Japan Scholarship Fairs

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2558 สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ ได้เข้าร่วมฟัง Japan Scholarship Fairs ณ อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มศว ประสานมิตร ชั้น 2
  โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากร

โครงการการส่งเสริมอัตลักษณ์ "มีทักษะสื่อสาร" การใช้ภาษา (อบรมภาษาอังกฤษ) สำหรับบุคลากร
  โครงการจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายครัวเรือน

ระหว่างวันที่ 19 - 23 มกราคม 2558 คณาจารย์สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์ฯ ลงพื้นที่อบรมนักเรียนช่วยครอบครัวจดบันทึกรายรับรายจ่าย โรงเรียนองครักษ์ จังหวัดนครนายก
  การศึกษาดูงานกิจการโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2558 คณาจารย์ นิสิตสำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ ขั้นปีที่ 2 ได้ศึกษาดูงานกิจการโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งในวิชาเศรษฐศาสตร์พัฒนา
  ร่วมใจแต่งกายผ้าไทยทุกวันศุกร์

คณาจารย์และเจ้าหน้าที่สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ ร่วมใจแต่งกายผ้าไทยทุกวันศุกร์
  เปิดรับบริจาคปฏิทินปี 2558

เปิดรับบริจาคปฏิทิน ปี พ.ศ. 2558 และ สมุดบันทึกที่เหลือใช้ เพื่อให้คุณครูและนักเรียนในโรงเรียนที่ขาดแคลน สามารถบริจาคได้ที่สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์ฯ ภายในวันที่ 29 ม.ค. 58
  โครงการจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายครัวเรือน

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2558 รศ.ดร.อ้อทิพย์ ราษฎร์นิยม คณบดีสำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ และคณะ ได้เข้าพบผู้อำนวยการโรงเรียนองครักษ์ เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน การจัดทำบัญชีรายรับ -รายจ่ายครัวเรือน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการและเตรียมความพร้อมก่อนการลงพื้นที่จริง
  งานวันเด็ก 2558

เมื่อวันที่ 10 ม.ค. 58 สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะได้จัดซุ้มระบายสิให้แก่เด็กที่เข้าร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2558 เด็กไทยยุคใหม่รักษ์ไทยรักษ์โลก ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒองครักษ์
  โครงการให้ความรู้แก่คณาจารย์สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์ฯ

โครงการให้ความรู้แก่คณาจารย์สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์ฯ เรื่องระบบและกลไกการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ และการจัดทำ มคอ.3 และมคอ.5 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 13 อาคารบริการศาสตราจารย์มล.ปิ่น มาลากุล
  มอบกระเช้าของขวัญ เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2558


สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะได้มอบกระเช้าของขวัญ เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2558
  ภาพกิจกรรม KU - SWU ครั้งที่ 6

ระหว่างวันที่ 6-8 ม.ค. 58 สโมสรนิสิตสำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับ สโมสรนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดงานกีฬาเศรษฐศาสตร์สัมพันธ์เกษตรศาสตร์-มศว ครั้งที่ 6 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
  การประกวดธิดาสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี 2557

ขอแสดงความยินดึกับ นางสาววิภาวี กวางแก้ว นิสิตสำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ ชั้นปีที่ 1 ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการประกวดธิดาสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี 2557 เนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 28 ธ.ค. 2557 ณ จังหวัดนครสวรรค์