ข่าวสารล่าสุด

Jutarat Sriput

นิสิต มศว เข้ารับเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดี ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 ณ ศาลาอบรมสงฆ์วัดสามพระยาวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ตัวแทนนิสิต มศว จำนวน 4 คน ประกอบด้วย

1. นางสาวธัญมน พู่มณเฑียรชัย    นิสิตชั้นปีที่ 5     คณะแพทยศาสตร์

2. นายสันติภพ ฝึกฝนจิตต์         นิสิตชั้นปีที่ 3     คณะวิทยาศาสตร์

3. นางสาวปภาวดี ถินประวัติ      นิสิตชั้นปีที่ 2     คณะสังคมศาสตร์

4. นางสาวพรชิตา โพธิ์เอี่ยม        นิสิตชั้นปีที่ 1     คณะสังคมศาสตร์

เข้ารับเกียรบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติรางวัลความประพฤติดี ประจำปี 2562 จาก ศาสตราจารย์พิเศษ อรรนิติ ดิษฐอำนาจ  องคมนตรี และนอกจากนั้นยังมีนิสิต มศว ได้แก่

1. นายฉลองรัฐ เสือไพฑูรย์         นิสิตชั้นปีที่ 4     คณะศิลปกรรมศาสตร์

2. นางสาวจารุวรรณ พันธมิตร     นิสิตชั้นปีที่ 4     คณะวิทยาศาสตร์

3. นางสาวกนกพร คำจันทร์        นิสิตชั้นปีที่ 2     คณะพยาบาลศาสตร์     

ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตรฯ ในครั้งนี้ด้วย

 

การมอบเกียรบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติรางวัลความประพฤติดี ประจำปี 2562 จัดโดยพุทธสมาคมแห่งประเทศ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมอบให้กับนักเรียน นักศึกษา และนิสิตทั่วราชอาณาจักร เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา เทศกาลสำคัญของโลก เพื่อเป็นการยกย่องและให้เกียรติแก่ผู้มีความประพฤติจริยธรรมดี ส่งเสริมศีลธรรมที่ดีงามเอาไว้ โดยยึดมั่นอยู่ในกรอบแห่งความดีงาม ตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาตลอดไป.

Previous Article ปฐมนิเทศ ต้อนรับนิสิตใหม่ และ ค่ายเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2562
Next Article ส่วนกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี ปิดให้บริการชั่วคราว
Print
109

x