ข่าวสารล่าสุด

Jutarat Sriput

ส่วนกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี ปิดให้บริการชั่วคราว

ส่วนกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี ปิดให้บริการชั่วคราว ในวันที่ 12-14 มิถุนายน 2562 เนื่องจากบุคลากรส่วนกิจการนิสิตเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรส่วนกิจการนิสิต ประจำปี 2562 ณ โรงแรมพรีมา  วงศ์อามาตย์ พัทยา จังหวัดชลบุรี เพื่อวิเคราะห์และทบทวนแผนการดำเนินกิจกรรม จัดทำแผนปฏิบัตงานส่วนกิจการนิสิต ปีการศึกษา 2562  เพื่อให้บุคลากรได้มีโอกาสทำกิจกรรมปลูกฝังจิตสำนึกสาธารณะด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล ใช้เป็นแนวทางในการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตต่อไป และเพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ เรียนรู้การอยู่ร่วมกันของคนต่างช่วงวัย

Previous Article นิสิต มศว เข้ารับเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดี ประจำปี 2562
Next Article แนวปฏิบัติการพิจารณากิจกรรมตามหลักสูตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2562
Print
49

x